SEGA PL - EULA

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE UDOSTĘPNIANE JEST NA ZASADZIE LICENCJI, A NIE SPRZEDAWANE.  SEGA CORPORATION z siedzibą przy 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokio, 141-0033,Japonia oraz jej podmioty powiązane (zwana zbiorczo SEGA lub Spółka) zastrzega wszelkie prawa, które nie zostały w sposób wyraźny udzielone Użytkownikowi.  Produkty, które obejmuje niniejsza licencja, to w tym dokumencie Gra, Edytory, Treści dodatkowe, Materiały fizyczne oraz Klucz produktu (pojęcia zdefiniowano w kolejnym akapicie), łącznie zwane Produktem.

Jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej umowy proszę kierować do Działu Prawnego SEGA, na adres 27 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9BW, England.

Niniejsza umowa zawarta zostaje pomiędzy Użytkownikiem a SEGA.  Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Umową licencyjną użytkownika końcowego (dalej zwaną Umową) przed instalacją, uruchomieniem lub wykorzystaniem nabytej Gry, pobranych edytorów, części Gry lub oprogramowania innych dostawców, które zostało zatwierdzone do użytku z Grą przez SEGA, a które umożliwia tworzenie wariacji, modyfikacji, materiałów pokrewnych, adaptacji, kopii oraz ulepszeń Gry (Edytory), innych treści dostępnych do pobrania, oferowanych do nabycia lub bezpłatnie przez SEGA (Treści dodatkowe), opakowania, wydrukowanych instrukcji lub innych materiałów dołączanych do Gry (Materiały fizyczne), unikatowych ciągów znaków alfanumerycznych, nadrukowanych na instrukcję lub inne dokumenty dołączone do Materiałów fizycznych lub dostarczonych drogą elektroniczną, które po aktywacji na platformie dostawcy zewnętrznego zapewniają możliwość odblokowania, uzyskania dostępu do Gry (KLUCZ PRODUKTU), pobrania lub wykorzystania jej. Na Grę składa się całe oprogramowanie dołączone go gry, dodatkowe nośniki, wszelkie aktualizacje i ulepszenia zastępujące lub uzupełniające oprogramowanie, które nie są rozprowadzane na podstawie oddzielnej licencji, oprogramowanie związane z trybem gry przez sieć, wszelka dokumentacja dostępna przez sieć lub w postaci elektronicznej oraz wszelkie kopie powyższego oprogramowania lub materiałów.

Prosimy o kontakt w przypadku jakichkolwiek niejasności.  SEGA prosi o kontakt z jednym z centrów obsługi klienta, zgodnie z informacjami w materiałach dołączonych do Produktów. Może zostać  naliczona opłata za rozmowę telefoniczną z centrum obsługi klienta.

UWAGA! PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PONIŻSZEGO: ZAINSTALOWANIE, OTWARCIE, SKOPIOWANIE LUB WYKORZYSTANIE W INNY SPOSÓB NINIEJSZEGO PRODUKTU OZNACZA PRZYJĘCIE DO WIADOMOŚCI I ZAAKCEPTOWANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY (W TYM WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW). SEGA ZASTRZEGA PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN DO TREŚCI NINIEJSZEJ UMOWY W DOWOLNYM MOMENCIE I W DOWOLNY SPOSÓB, BEZ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZE STRONY SEGA ORAZ WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA. CZĘŚCIĄ NINIEJSZEJ UMOWY, UWZGLĘDNIAJĄCEJ WPROWADZANE ZMIANY I OPUBLIKOWANEJ NA STRONIE http://www.sega.co.uk/EULA, JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI SEGA (OPUBLIKOWANA NA STRONIE http://www.sega.co.uk/Privacy) ORAZ POLITYKA COOKIE SEGA (OPUBLIKOWANA NA STRONIE http://www.sega.co.uk/cookiepolicy). UMOWA WIĄŻE WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW, RÓWNIEŻ UŻYTKOWNIKÓW BĘDĄCYCH AUTORAMI TREŚCI, INFORMACJI ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW I OPROGRAMOWANIA.  JEŻELI NIE AKCEPTUJESZ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY, NIE MOŻESZ ZAINSTALOWAĆ, OTWORZYĆ, SKOPIOWAĆ, ANI WYKORZYSTAĆ PRODUKTÓW W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB.  W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA Z PRODUKTU, MATERIAŁÓW LUB INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ LUB ZA POŚREDNICTWEM SEGA, PRZYSŁUGUJĄCYM UŻYTKOWNIKOWI ŚRODKIEM NAPRAWCZYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z PRODUKTU.  W ZAKRESIE STOSOWANIA SIĘ DO ZAPISÓW NINIEJSZEJ UMOWY, UMOWA Z SEGA WCHODZI W ŻYCIE NIEZWŁOCZNIE PO ROZPOCZĘCIU UŻYTKOWANIA PRODUKTU.  JEŻELI NIE WYRAŻASZ ZGODY NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, NIE POBIERAJ I NIE UŻYTKUJ PRODUKTU, A SEGA NIE UDZIELI LICENCJI NA INSTALACJĘ I UŻYTKOWANIE PRODUKTÓW, ANI NIE ZOSTANIE UZNANE, ŻE POWYŻSZA LICENCJA ZOSTAŁA UDZIELONA.

PRAWA DOTYCZĄCE ANULACJI/ODSTĄPIENIA OD UMOWY: TREŚCI CYFROWE

W PRZYPADKU KAŻDEJ ZAKUPIONEJ TREŚCI CYFROWEJ (M.IN. GRY, EDYTORÓW, TREŚCI DODATKOWYCH, WIRTUALNEJ WALUTY, WIRTUALNYCH DÓBR LUB KLUCZA PRODUKTU) WYRAŻASZ ZGODĘ NA UDOSTĘPNIENIE PRODUKTU DO POBRANIA I UŻYTKOWANIA NIEZWŁOCZNIE PO ZATWIERDZENIU ZAMÓWIENIA, A PO UDOSTĘPNIENIU, W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ANULOWANIA ZAMÓWIENIA, ANI ODSTĄPIENIA OD UMOWY, A WPŁACONE ŚRODKI NIE BĘDĄ ZWRACANE, O ILE WYRAŹNIE NIE ZASTRZEŻEMY INACZEJ LUB JEŻELI SPRZEDAWCA BĘDĄCY STRONĄ TRZECIĄ NIE POSTANOWI ODMIENNIE.

1. AKCEPTACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI I WARUNKÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Produkt oferowany jest przy zastrzeżeniu stosowania się do wszystkich zapisów niniejszej umowy oraz wszelkich pozostałych warunków użytkowania, polityk i procedur.  Niektórych aplikacji oferowanych poprzez Produkt lub w związku z nim mogą dotyczyć inne warunki publikowane i aktualizowane przez SEGA.  Wszelkie istotne zmiany treści niniejszej Umowy zostaną opublikowane  na stronie http://www.sega.co.uk/EULA

Istotne zmiany wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym i będą miały zastosowanie w przypadku wszystkich sporów dotyczących niniejszej Umowy od daty publikacji.  Kontynuowanie użytkowania Produktu po wprowadzeniu zmian do treści Umowy stanowi akceptację przedmiotowej modyfikacji.

Użytkowanie Produktu stanowi potwierdzenie, że Użytkownik zapoznał się z naszą polityką prywatności opublikowaną na stronie http://www.sega.co.uk/Privacy i rozumie jej postanowienia.

Zgodnie z prawem krajowym mogą obowiązywać wymagania dotyczące wieku, od którego można zawierać umowy wywierające skutki prawne, tj. m.in. wiązać się warunkami niniejszej Umowy.

W przypadku nieosiągnięcia wymaganego wieku, nie można użytkować Produktu, o ile rodzic lub prawny opiekun nie zapozna się z warunkami niniejszej Umowy i nie wyrazi na nie zgody. W prawie krajowym może istnieć wymóg obecności opiekuna przy dziecku podczas użytkowania Produktu. Użytkowanie Produktu oznacza, że jego Użytkownik osiągnął odpowiedni wiek i może robić to samodzielnie. Jeżeli Użytkownik nie osiągnął wymaganego wieku, rodzic lub ustawowy opiekun zapewnia, że stale nadzoruje użytkowanie Produktu.

The Produkt może być nieodpowiedni dla dzieci poniżej określonego wieku. Jeżeli będzie to możliwe, SEGA umieści informację o odpowiednim wieku w postaci oznaczenia klasyfikacji gry, dokonanej na podstawie treści przedstawionych w Produkcie.  Klasyfikację gry należy traktować wyłącznie jako wskazówki, a SEGA w żadnym przypadku nie poniesie odpowiedzialności, jeżeli materiał zostanie uznany za nieodpowiedni dla wieku. Nie wszystkie elementy Produktu podlegają ocenie, a materiał może zawierać treści lub język przeznaczone wyłącznie dla dorosłych.

2. OGRANICZONA LICENCJA

Po warunkiem stosowania się do postanowień niniejszej Umowy, SEGA udziela niniejszym Użytkownikowi niewyłącznego, nieprzenośnego, ograniczonego i w pełni odwoływalnego prawa i licencji na zainstalowanie, uruchomienie i użytkowanie 1 (jednej) kopii Produktu, wyłącznie na użytek prywatny i niekomercyjny. Niniejsza Umowa dotyczy również wszelkich łatek, aktualizacji i ulepszeń uzyskanych dla Produktów.  ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEJ UMOWY I BEZ USZCZERBKU DLA POSZCZEGÓLNYCH POSTANOWIEŃ ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ WYMIENIONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE, WYRAŹNIE ZAKAZUJE SIĘ DUPLIKACJI, KOPIOWANIA I REPRODUKCJI PRODUKTU LUB POWIĄZANYCH INFORMACJI LUB MATERIAŁÓW, NA INNY SERWER LUB DO INNEJ LOKALIZACJI W CELU REPRODUKCJI, JAK RÓWNIEŻ DYSTRYBUCJI W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, Z WYJĄTKIEM DOZWOLONEJ PRZEZ PRAWO. SEGA oraz jej licencjodawcy zastrzegają wszelkie prawa nieudzielone w niniejszej Umowie.

Zabrania się powodowania sprzedaży, dystrybucji komercyjnej lub użytkowania w sposób komercyjny (np. poprzez wypożyczanie, udzielanie licencji, podlicencji, dzierżawienie, rozprowadzanie, zapisywanie na serwerze lub pobieranie z serwera, transmitowanie za opłatą lub w inny sposób) Produktów (lub ich części), ani zezwalania na podjęcie powyższych czynności, bez wyraźnej zgody należycie umocowanego przedstawiciela SEGA, udzielonej na piśmie.

3. BRAK PRAW WŁASNOŚCI

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I POTWIERDZA, ŻE NIE PRZYSŁUGUJĄ MU ŻADNE PRAWA WŁASNOŚCI DO PRODUKTU I PONADTO PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I POTWIERDZA, ŻE WSZELKIE TEGO TYPU PRAWA WŁASNOŚCI PRZYSŁUGUJĄ I BĘDĄ PRZYSŁUGIWAĆ WYŁĄCZNIE SEGA.  O ile warunki licencji określone w niniejszym dokumencie nie stanowią inaczej, wszelkie prawa do Produktu i wszystkich jego kopii oraz wszelkie związane z nim prawa autorskie, znaki handlowe i prawa własności intelektualnej (w tym wszelkie łatki, aktualizacje, kopie, dzieła pochodne, tytuły, kod, motywy, obiekty, postaci, nazwy postaci, fabuła, dialogi, charakterystyczne wypowiedzi, lokalizacje, koncepcje, materiały graficzne, obrazy, animacje, dźwięk, kompozycje muzyczne, efekty audiowizualne, tekst, metody działania, osobiste prawa autorskie, „aplety” wbudowane w Produkt lub powiązana dokumentacja) są własnością SEGA lub licencjodawców SEGA.

Produkt jest chroniony prawem autorskim obowiązującym w Wielkiej Brytanii, międzynarodowymi traktatami dotyczącymi praw autorskich, konwencjami i innymi odnośnymi przepisami. Zastrzega się wszelkie prawa. Produkt zawiera materiały objęte licencją, a SEGA i licencjodawcy SEGA są uprawnieni do ochrony przysługujących im praw w przypadku naruszenia zapisów niniejszej Umowy.

W niniejszej Umowie nie udziela się Użytkownikowi żadnych praw własności do Produktu. Nie należy interpretować żadnego z zapisów niniejszej Umowy jako zapisu dotyczącego sprzedaży lub przenoszącego prawo własności intelektualnej do Produktu lub związane z nim.

4. ZAKAZ SPRZEDAŻY I CESJI

SEGA nie uznaje przenoszenia Produktu, co w szczególności obejmuje zakaz przenoszenia poszczególnych części Produktu (w tym Gry, Edytorów, Dodatkowej treści, Materiałów fizycznych i Kodu).  Z tego względu zakazuje się czynności takich jak przekazywanie, nabywanie, licytowanie, wymiana, wprowadzanie na rynek, handlowanie, oferowanie na sprzedaż, sprzedaż, udzielanie licencji, dokonywanie cesji oraz pozbywanie się w dowolny inny sposób praw, obowiązków lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w całości lub w części, bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody od SEGA.  Przeprowadzenie którejkolwiek z powyższych czynności będzie nieskuteczne.

5. MATERIAŁY OPRACOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Niniejsze zapisy odnoszą się do udostępnionych z Grą Edytorów oraz do oprogramowania podmiotów będących stronami trzecimi, dopuszczonego do użytkowania z Produktem, które umożliwia synchronizację dźwięku, wideo oraz treści audiowizualnych opracowanych przez Użytkownika, takich jak, np. nagrania „Let's play” oraz transmisje na Twitch („Treści opracowane przez użytkowników”) przy pomocy Gry lub treści audiowizualne pochodzące z Gry („Nagrania z Gry”). Niniejszy zapis nie dotyczy tworzenia jakichkolwiek Modów (zdefiniowanych w Załączniku), które regulują dodatkowe zapisy w Załączniku do Umowy stanowiącym jej integralną część.

SEGA przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Użytkownik ma wszelkie prawa do Treści opracowanych przez użytkowników (z wyjątkiem Gry oraz Nagrań z Gry). W takim zakresie, w jakim wymaga tego SEGA, w odniesieniu do Treści opracowanych przez Użytkowników, Użytkownik automatycznie udziela SEGA nieodwołalnego, bezterminowego, nieodpłatnego i podlegającego podlicencjonowaniu prawa i licencji do wykorzystania, reprodukcji, modyfikowania, adaptowania, wystawiania, wyświetlania, rozprowadzania, wykorzystywania lub dysponowania w inny sposób Treściami opracowanymi przez użytkowników (lub ich części), bez ograniczeń co do sposobu wykorzystania przez SEGA.

SEGA niniejszym udziela Użytkownikowi niewyłącznego, nieprzenośnego, ograniczonego i w pełni odwoływalnego prawa i licencji do wykorzystania Gry lub Nagrań z Gry w Treściach opracowanych przez użytkowników, na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz w innych politykach publikowanych i aktualizowanych przez SEGA. Udzielona licencja na synchronizację Gry i Nagrań z Gry nie obejmuje prawa do (a) odsprzedaży Nagrań z Gry lub Gry, (b) dystrybuowania, publicznego prezentowania lub wyświetlania Gry lub Nagrań z Gry, o ile nie zezwalają na to w sposób wyraźny warunki niniejszej Umowy lub inne polityki opracowane przez SEGA, (c) modyfikowania lub wykorzystywania w sposób pochodny, w dowolnym celu, Gry lub Nagrań z Gry lub ich części. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że do SEGA lub do spółek z jej grupy przynależą wszelkie prawa do Gry i Nagrań z Gry, niezależnie od lokalizacji geograficznej, ich niezarejestrowana lub nierejestrowalności, w pełnym zakresie oraz przez cały okres, łącznie ze wszystkimi rozszerzeniami i odnowieniami.

Użytkownik niniejszym zapewnia, że wszelkie Treści opracowane przez użytkowników synchronizowane przez Użytkownika z Grą lub Nagraniami z Gry nie będą dyskryminacyjne, rasistowskie, oszczercze, obraźliwe, niezgodne z prawem, szkalujące, nieodpowiednie, napastliwe lub takie, które mogą niekorzystnie wpłynąć na reputację SEGA i wartość spółki.

Użytkownik niniejszym zapewnia, że wszelkie Treści opracowane przez użytkowników synchronizowane z Grą lub Nagraniami z Gry oraz wykorzystanie i eksploatacja wszelkich materiałów przez Użytkownika lub SEGA będzie bez uszczerbku dla wszelkich praw osób (prawnych lub fizycznych) oraz nie będzie powodować innej potencjalnej odpowiedzialności w stosunku do SEGA. Bez wyraźnej zgody SEGA materiały nie będą wykorzystywane na potrzeby komercyjne przez Użytkownika (odpłatne odtwarzanie, usługi dzielenia czasu lub inne).

6. WARUNKI LICENCJI

Użytkownik będzie użytkował Produkt lub jego część wyłącznie zgodnie z zapisami niniejszej Umowy. Zabrania się:

(a) wykorzystywania komercyjnego Produktu lub jego części, w tym, między innymi, w kafejkach internetowych, salonach gier komputerowych lub w innego rodzaju lokalach;

(b) użytkowania bez wyraźnej zgody SEGA Produktu lub zezwalania na jego użytkowanie jednocześnie na więcej niż jednym komputerze, konsoli do gier, urządzeniu przenośnym lub PDA;

(c) korzystania lub zezwalania na korzystanie z Produktu lub udostępnianie Produktu do użytku w sieci w warunkach środowiska wielu użytkowników, dostępu zdalnego lub możliwości pobrania przez wielu użytkowników;

(d) sprzedaży, wynajmu, dzierżawy, udostępniania na podstawie licencji, dystrybuowania lub przenoszenia Produktu lub jego kopii w inny sposób;

(e) poddawania wstecznej inżynierii, pozyskiwania kodu źródłowego, modyfikowania, dekompilowania, rozbierania na części, kopiowania lub tworzenia dzieł pochodnych w stosunku do Produktu, w całości lub w części, z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez prawo;

(f) usuwania, deaktywacji lub obchodzenia zabezpieczeń, informacji o zastrzeżeniu praw własności lub etykiet na lub w Produkcie, w tym również oddzielania Klucza produktu od Materiałów fizycznych dołączonych do Produktu;

(g) eksportowania lub reeksportowania Produktu, jego kopii lub adaptacji w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem;

(h) tworzenia danych lub programów wykonywalnych, naśladujących dane lub funkcjonalność Produktu, o ile funkcjonalności tej nie zapewniają Edytory.

W przypadku naruszenia zapisów niniejszej Umowy, prawo do użytkowania Produktu na podstawie tej Umowy wygasa automatycznie, ze skutkiem natychmiastowym. Naruszenie postanowień tej części stanowi istotne naruszenie warunków Umowy lub odnośnych przepisów dotyczących praw autorskich, pozostałych praw własności intelektualnej i traktatów. Może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Ponadto, Użytkownik deklaruje, że będzie stosować się do informacji dotyczących bezpieczeństwa, instrukcji konserwacji oraz wszelkich innych wytycznych przedstawionych w instrukcji lub innych dokumentach dołączonych do Produktu.

7. BRAK GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, użytkownik wyraźnie deklaruje, że będzie korzystać z produktu na własne ryzyko oraz że ponosi wyłączne ryzyko dotyczące zadowalającej jakości, wydajności, dokładności i zaangażowania.  Z WYJĄTKIEM OGRANICZONEJ GWARANCJI UDZIELANEJ PRZEZ SEGA W CZĘŚCI 15 NINIEJSZEJ UMOWY, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, PRODUKT JEST DOSTARCZANY UŻYTKOWNIKOWI W JEGO BIEŻĄCEJ POSTACI I DOSTĘPNOŚCI ZE WSZELKIMI WADAMI I BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. SEGA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, RZETELNOŚCI, NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA ORAZ NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH.  BEZ USZCZERBKU DLA POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, NIE GWARANTUJEMY ŻE (A) PRODUKT SPEŁNI OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA, (B) UŻYTKOWANIE GO BĘDZIE PRZEBIEGAĆ W SPOSÓB NIEZAKŁÓCONY, TERMINOWY, BEZPIECZNY I WOLNY OD BŁĘDÓW, (C) PRODUKT BĘDZIE WSPÓŁDZIAŁAŁ LUB BĘDZIE ZGODNY Z INNYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ ŻE (D) WYNIKI UZYSKANE W TRAKCIE UŻYTKOWANIA PRODUKTU BĘDĄ RZECZYWISTE, DOKŁADNE I WIARYGODNE.  ŻADNA INFORMACJA UDZIELONA USTNIE LUB PISEMNIE PRZEZ SEGA LUB JEJ NALEŻYCIE UMOCOWANYCH PRZEDSTAWICIELI NIE BĘDZIE STANOWIŁA GWARANCJI.

PRODUKT MOŻE W PRZYSZŁOŚCI STAĆ SIĘ NIEAKTUALNY, A SEGA NIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO JEGO AKTUALIZACJI.  WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W NINIEJSZEJ CZĘŚCI UMOWY MA ZASTOSOWANIE W PRZYPADKU WSZELKICH SZKÓD SPOWODOWANYCH NIEWYKONANIEM ZAPISÓW UMOWNYCH, BŁĘDEM, ZANIEDBANIEM, ZAKŁÓCENIEM, USUNIĘCIEM, WADĄ, OPÓŹNIENIEM W DZIAŁANIU LUB TRANSMISJI, WIRUSEM KOMPUTEROWYM, NIEDOSTĘPNOŚCIĄ ŁĄCZA KOMUNIKACJI, KRADZIEŻĄ LUB ZNISZCZENIEM, NIEUPRAWNIONYM DOSTĘPEM, ZMIANĄ LUB WYKORZYSTANIEM PRODUKTU, W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM POSTANOWIEŃ UMOWY, CZYNEM NIEDOZWOLONYM, ZANIEDBANIEM LUB Z INNYCH POWODÓW.  UŻYTKOWANIE PRODUKTU, POBRANIE LUB POZYSKANIE W INNY SPOSÓB JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z PRODUKTEM ODBYWA SIĘ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA I NA JEGO RYZYKO. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PONIESIE WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PRZYPADKU USZKODZENIA KOMPUTERA LUB UTRATY DANYCH W WYNIKU POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI.

SEGA NIE UDZIELA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ W ODNIESIENIU DO PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU INFORMACJI ZAWARTYCH W PRODUKCIE, INFORMACJI LUB POWIĄZANYCH MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH, BĘDĄCYCH CZĘŚCIĄ PRODUKTU.  PRODUKT, INFORMACJE LUB POWIĄZANE MATERIAŁY GRAFICZNE BĘDĄCE CZĘŚCIĄ PRODUKTU MOGĄ ZAWIERAĆ TECHNICZNE NIEŚCISŁOŚCI LUB BŁĘDY DRUKARSKIE. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I AKCEPTUJE MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA PRZEJŚCIOWYCH ZAKŁÓCEŃ W DZIAŁANIU PRODUKTU W RAMACH JEGO ZWYKŁEJ EKSPLOATACJI. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I AKCEPTUJE TO, ŻE SEGA NIE MA KONTROLI NAD SIECIAMI STRON TRZECICH, DO KTÓRYCH UŻYTKOWNIK UZYSKUJE DOSTĘP W TRAKCIE UŻYTKOWANIA PRODUKTU, A ZATEM OPÓŹNIENIA I ZAKŁÓCENIA PRZESYŁU W INNYCH SIECIACH SĄ CAŁKOWICIE POZA KONTROLĄ SEGA.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I AKCEPTUJE TO, ŻE JEDYNYM ŚRODKIEM PRAWNYM PRZYSŁUGUJĄCYM MU W PRZYPADKU SPORU Z SEGA JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z PRODUKTU.  W ŻADNYM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ SEGA NIE PRZEKROCZY KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA SEGA, JEJ PODMIOTOM STOWARZYSZONYM LUB INNYM WSKAZANYM PODMIOTOM Z TYTUŁU PRODUKTU, W ZWIĄZKU Z KTÓRYM POWSTAŁA POWYŻSZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ.  W ŻADNYM WYPADKU SEGA LUB JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNE WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEKOLWIEK OSOBY TRZECIEJ Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD SZCZEGÓLNYCH, KARNYCH, UBOCZNYCH, POŚREDNICH LUB NASTĘPCZYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY UŻYTECZNOŚCI, DANYCH LUB ZYSKÓW, NIEZALEŻNIE OD FAKTU POINFORMOWANIA SEGA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA POWYŻSZYCH SZKÓD, Z TYTUŁU WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ LUB ZWIĄZANEJ Z UŻYTKOWANIEM PRODUKTU, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKÓD MAJĄTKOWYCH, UTRATY WARTOŚCI FIRMY, AWARII SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO LUB JEGO BŁĘDNEGO DZIAŁANIA ORAZ, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, Z TYTUŁU ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY NA OSOBIE, RÓWNIEŻ W PRZYPADKU POINFORMOWANIA SEGA O MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA.

PONIEWAŻ W NIEKTÓRYCH STANACH I OBSZARACH PRAWNYCH NIE DOPUSZCZA SIĘ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD NASTĘPCZYCH, UBOCZNYCH I/LUB USZKODZENIA CIAŁA, ŚMIERCI, OSZUSTWA I/LUB OKREŚLONYCH GWARANCJI DOMYŚLNYCH, W TYCH OBSZARACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ SEGA I PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH OGRANICZA SIĘ W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

8. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik wyraża zgodę, aby na żądanie SEGA ochronić i zwolnić z odpowiedzialności SEGA i jej podmioty stowarzyszone z tytułu wszelkich roszczeń, odpowiedzialności oraz kosztów, w tym kosztów prawnych, które mogą wynikać z (a) użytkowania lub podejmowania działań w związku z Produktem (w tym tworzenia i wykorzystania Treści opracowanych przez użytkowników, synchronizowanych z Grą lub Nagraniami z Gry), (b) wszelkich naruszeń postanowień Umowy przez Użytkownika, lub (c) wszelkich zarzutów, dotyczących naruszenia w jakikolwiek sposób praw autorskich, znaków handlowych, tajemnicy handlowej, poufności, innych praw własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich z związku z udostępnieniem jakichkolwiek treści za pośrednictwem Produktu.  SEGA zastrzega, na własny koszt, prawo do podjęcia wyłącznej obrony i przejęcia kontroli nad sprawami, w przypadku których Użytkownik zwalnia SEGA z odpowiedzialności. W tego typu przypadkach Użytkownik podejmie współpracę z SEGA w zakresie zastosowania wszelkich dostępnych środków obronnych.

9. E-MAIL, KOMUNIKATORY, BLOGI I CHATY

SEGA może udostępniać w Produkcie funkcjonalność poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych, blogów i chatów (zwanych łącznie „Oprogramowaniem do komunikacji”), bezpośrednio lub za pośrednictwem dostawcy zewnętrznego.  SEGA nie ponosi odpowiedzialności za komunikację ze strony innych użytkowników, prowadzoną za pośrednictwem Oprogramowania do komunikacji.  SEGA nie ponosi odpowiedzialności za komunikację ze strony Użytkownika, prowadzoną za pośrednictwem Oprogramowania do komunikacji. Użytkownik potwierdza i akceptuje to, że komunikacja prowadzona przez Oprogramowanie do komunikacji jest publiczna, a nie prywatna.  Użytkownik potwierdza i akceptuje, że dane osobowe przekazywane za pośrednictwem Oprogramowania do komunikacji mogą być przeglądane i wykorzystywane przez inne osoby i należy się liczyć z możliwością i rozpowszechnienia.  Zdecydowanie zalecamy powstrzymanie się od ujawniania danych osobowych w publicznej komunikacji przez Oprogramowanie do komunikacji, o ile Użytkownik nie chce, aby tego typu informacje stały się stale publicznie dostępne.

SEGA może udostępniać łącza do innych stron internetowych lub zasobów autorstwa podmiotów zewnętrznych za pośrednictwem Produktu, bezpośrednio lub poprzez dostawcę zewnętrznego. SEGA nie udziela żadnych zapewnień w odniesieniu do innych stron internetowych, które Użytkownik może odwiedzić. SEGA nie ma kontroli na powyższymi stronami i zasobami, Użytkownik przyjmuje się do wiadomości i akceptuje, że SEGA nie ponosi odpowiedzialności za dostępność stron lub zasobów zewnętrznych i nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty, usługi lub inne materiały umieszczone na stronach internetowych lub w zasobach, lub tam dostępne, a Użytkownik otwiera powyższe strony na własne ryzyko. Odniesienia do wszelkich nazw, znaków, produktów lub usług podmiotów zewnętrznych i hipertekstowe łącza internetowe do stron lub informacji zewnętrznych udostępniane są wyłącznie dla wygody. Nie stanowi to, ani nie sugeruje, wsparcia, sponsorowania, rekomendacji lub związku z osobą trzecią lub jej produktami i usługami. SEGA nie udziela żadnych zapewnień, ani gwarancji w odniesieniu do treści, produktów lub usług stron trzecich, a Użytkownik akceptuje to, że SEGA nie będzie odpowiedzialna, bezpośrednio ani pośrednio, z tytułu jakichkolwiek szkód lub strat, spowodowanych, rzekomo spowodowanych lub będących w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treści, produktach lub usługach dostawcy zewnętrznego, dostępnych na powyższych stronach lub w powyższych zasobach.

10. TREŚCI WIRTUALNE

Określone Produkty mogą oferować możliwość nabycia wirtualnej waluty do wykorzystania w grze („Wirtualna Waluta”) oraz wirtualnych przedmiotów do wykorzystania w grze i/lub innych wirtualnych towarów i usług (łącznie „Wirtualne Przedmioty”). Wirtualną Walutę i Wirtualne Przedmioty można uzyskać od SEGA i/lub osób trzecich w następujący sposób: (i) w ramach rozgrywki korzystając z Produktu, (ii) w formie nabycia od SEGA w zamian za „prawdziwe” pieniądze, jeżeli Użytkownik jest osobą pełnoletnią w swoim kraju zamieszkania, (iii) w określonych okolicznościach Wirtualne Przedmioty można nabyć za Wirtualną Walutę, (iv) w formie nabycia od osób trzecich takich jak operatorzy zewnętrznych platform sprzedażowych, w zamian za „prawdziwe” pieniądze, jeżeli Użytkownik jest osobą pełnoletnią w swoim kraju zamieszkania, (v) w zamian za punkty lub inne przedmioty wirtualne ze stron internetowych osób trzecich, jeżeli wymiana jest dozwolona na takich stronach oraz zatwierdzona przez SEGA, (vi) w ramach interakcji lub uczestnictwa w reklamach i usługach osób trzecich.

W przypadku nabycia Waluty Wirtualnej lub Przedmiotów Wirtualnych od SEGA lub jej podmiotów stowarzyszonych, Użytkownik akceptuje zasady dotyczące cen, płatności i rozliczeń obowiązujące dla takich opłat i określone w momencie zakupu. Wszystkie opłaty są ostateczne i nieprzenoszalne, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej w niniejszej Umowie. Wszystkie opłaty i obowiązujące podatki należne są w walucie lokalnej, chyba że stwierdzono inaczej w momencie zakupu. SEGA nie kontroluje sposobu zarządzania przez osoby trzecie systemem punktów lub Wirtualnych Przedmiotów, ani też możliwości wymiany takich punktów lub Wirtualnych Przedmiotów na Wirtualną Walutę, więc taki sposób uzyskania Waluty Wirtualnej może nie być dostępny dla Użytkownika. Ponadto, SEGA nie kontroluje zasad dotyczących cen, płatności i rozliczeń obowiązujących dla zakupów od osób trzecich.

Wirtualne Przedmioty i Waluta Wirtualna stanowią przedmioty cyfrowe nieposiadające wartości pieniężnej. Wirtualne Przedmioty i Wirtualna Waluta nie mogą zostać wymienione na „prawdziwą” gotówkę, towary lub inne przedmioty posiadające wartość pieniężną przez SEGA ani inne podmioty zewnętrzne. Prawo wykorzystania Wirtualnych Przedmiotów i Wirtualnej Waluty jest ograniczone do niewyłącznego, nieprzenoszalnego, nie podlegającego dalszym licencjom i odwoływalnego prawa wykorzystania Wirtualnych Przedmiotów i Wirtualnej Waluty wyłącznie do własnego, niekomercyjnego użytku w celach rozrywkowych. Z wyjątkiem ograniczonych praw opisanych w niniejszym dokumencie, Użytkownik nie posiada żadnych udziałów, praw ani tytułów do Przedmiotów Wirtualnych ani Waluty Wirtualnej, które pozostają wyłączną własnością SEGA.

Jeżeli SEGA wyraźnie nie stwierdzi inaczej, (i) przeniesienie Wirtualnych Przedmiotów i Wirtualnej Waluty jest zabronione (również pomiędzy różnymi produktami), (ii) Użytkownik nie może kupować ani sprzedawać Wirtualnych Przedmiotów i Wirtualnej Waluty za „prawdziwe” pieniądze ani też inne wartościowe przedmioty, (iii) SEGA nie uznaje żadnych prób przeniesienia Wirtualnych Przedmiotów i Wirtualnej Waluty, ani też prób sprzedaży lub przekazania żadnych innych elementów zawartych w Produkcie. Wszelkie próby podjęcia powyższych działań stanowią naruszenie postanowień niniejszej Umowy i powodują automatyczne wygaśnięcie praw Użytkownika do wykorzystania Wirtualnych Przedmiotów i Wirtualnej Waluty, a także mogą spowodować bezterminowe zablokowanie możliwości korzystania z Produktu i/lub podjęcie działań prawnych.

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE SPRZEDAŻ WIRTUALNYCH PRZEDMIOTÓW I WIRTUALNEJ WALUTY JEST OSTATECZNA. ZWROTY NIE SĄ DOSTĘPNE, CHYBA ŻE SEGA ZDECYDUJE INACZEJ WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA.

Zgodnie z powyższym, dostępna oferta Wirtualnych Przedmiotów i Wirtualnej Waluty nie stanowi zobowiązania ze strony SEGA, że będą one dostępne również w przyszłości. Zakres, rodzaj i typ dostępnych Wirtualnych Przedmiotów i Wirtualnej Waluty może ulec zmianie. SEGA może zarządzać, kontrolować, modyfikować i usuwać Wirtualne Przedmioty i Wirtualną Walutę według własnego uznania i nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkownika ani innych osób w związku z wykorzystaniem tego prawa.

11. UŻYTKOWANIE NA ŚWIECIE

Choć dostęp do Produktu możliwy jest na całym świecie, SEGA nie udziela żadnych zapewnień, że Produkt lub powiązane materiały są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania w lokalizacji Użytkownika, a Produkt może nie być dostępny na terytoriach, gdzie treści nie są dozwolone w prawie lokalnym.  Osoby decydujące się skorzystanie z Produktu w takich lokalizacjach robią to dobrowolnie i ponoszą odpowiedzialność za stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa, w zakresie w jakim przedmiotowe prawa mają zastosowanie.  Wszelkie złożone oferty lub informacje przekazane w związku z Produktem są nieważne, jeżeli jest to zabronione.  Bez uszczerbku dla powyższego, Produkt nie może podlegać eksportowi lub reeksportowi (a) do państwa, na które Stany Zjednoczone nałożyły embargo (lub do obywatela takiego państwa), (b) do kogokolwiek z listy Specially Designated Nationals, publikowanej przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych lub z listy Denied Persons List lub Entity List Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych.  Uzyskując dostęp do Produktu i użytkując go, Użytkownik oświadcza, że nie znajduje się na terenie takiego państwa lub pod jego kontrolą, nie jest obywatelem takiego państwa oraz nie figuruje na powyższych listach.

12. ROZWIĄZANIE UMOWY I POZOSTANIE ZAPISÓW W MOCY

Niniejsza Umowa pozostaje w mocy do momentu rozwiązania przez jedną ze stron.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że nie przysługuje mu zwrot żadnych środków wpłaconych na rzecz SEGA przed rozwiązaniem Umowy.  Użytkownik może podjąć decyzję o zaprzestaniu użytkowania Produktu w dowolnym momencie, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie.  Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw SEGA, niniejsza Umowa ulegnie rozwiązaniu automatycznie ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik nie będzie stosować się do jej zapisów.  Po rozwiązaniu Umowy wszelkie kopie Produktu muszą zostać zniszczone.  Zapisy w częściach 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 i 13 oraz Warunki dokonywania modyfikacji pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

13. ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ

Ponieważ SEGA poniosłaby niedające się naprawić szkody w przypadku nieegzekwowania zapisów niniejszej Umowy, Użytkownik wyraża zgodę na to, by SEGA była uprawniona do podejmowania wszelkich niezbędnych działań, bez gwarancji, zabezpieczeń lub dowodów na poniesienie strat, w tym do dochodzenia zabezpieczenia roszczeń i innych form zadośćuczynienia, dodatkowo poza innymi środkami naprawczymi, do których jest uprawniona.

14. OCHRONA DANYCH

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE SEGA MOŻE (I) PRZETWARZAĆ DANE DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKA W RAMACH UŻYTKOWANIA PRZEZ NIEGO PRODUKTU ORAZ (II) UJAWNIAĆ LUB PRZEKAZYWAĆ TAKIE DANE OSOBOWE PRACOWNIKOM I PODMIOTOM W RAMACH SEGA ORAZ, Z UZASADNIONYCH PRZYCZYN, OSOBOM TRZECIM, A TAKŻE W INNY SPOSÓB WYMAGANY LUB DOZWOLONY PRZEZ PRZEPISY PRAWA. WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I PRZEKAZYWANIA TAKICH DANYCH ZNAJDUJE SIĘ W POLITYCE PRYWATNOŚCI SEGA OPUBLIKOWANEJ NA STRONIE http://www.sega.co.uk/Privacy. W OGRANICZONYCH PRZYPADKACH WYMAGAJĄCYCH UDZIELENIA ZGODY NA OKREŚLONĄ FORMĘ PRZETWARZANIA DANYCH, OBOWIĄZUJE OSOBNE POWIADOMIENIE.

Zachęcamy do zadawania pytań, przekazywania uwag oraz składania żądań dotyczących gromadzonych przez SEGA danych na adres SEGA Europe Limited, Customer Service Department, 27 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9BW, Wielka Brytania lub na adres e-mail: help@sega.co.uk.  Można również skontaktować się z inspektorem ochrony danych SEGA na adres e-mail dpo@sega.co.uk.

15. OGRANICZONA GWARANCJA DOTYCZĄCA GRY

Z ZASTRZEŻENIEM OGRANICZEŃ PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ, SEGA GWARANTUJE PIERWOTNEMU NABYWCY PRODUKTU, ŻE PRODUKT BĘDZIE FUNKCJONALNY PODCZAS ZWYKŁEGO UŻYTKOWANIA, ZGODNIE Z ZASADAMI OPISANYMI W PRODUKCIE LUB W DOŁĄCZONEJ INSTRUKCJI, PRZEZ OKRES 90 (DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU) DNI OD DATY NABYCIA („GWARANCJA”). W RAMACH GWARANCJI UDZIELANE SĄ SZCZEGÓLNE PRAWA, A UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ RÓWNIEŻ PRZYSŁUGIWAĆ INNE PRAWA NA MOCY USTAWY LUB PRZEPISÓW LOKALNYCH, KTÓRE POZOSTAJĄ W MOCY.

NINIEJSZA GWARANCJA NIE MA ZASTOSOWANIA, JEŻELI PRODUKT JEST UŻYTKOWANY W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB W SPOSÓB KOMERCYJNY LUB JEŻELI USTERKA LUB WADA WYNIKA Z WINY LUB ZANIEDBANIA UŻYTKOWNIKA (LUB OSOBY PODLEGŁEJ UŻYTKOWNIKOWI LUB REPREZENTUJĄCEJ GO), POWSTAŁA PRZYPADKOWO, JEST WYNIKIEM NADUŻYCIA, DZIAŁANIA WIRUSA, NIEPRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA LUB MODYFIKACJI PRODUKTU PO NABYCIU.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA PROBLEMÓW Z PRODUKTEM W OKRESIE GWARANCYJNYM (W TYM PROBLEMU Z AKTYWACJĄ GRY PRZY POMOCY KLUCZA PRODUKTU LUB W INNY SPOSÓB), PROSZĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ U KTÓREGO NABYTO PRODUKT. PROSZĘ ZATRZYMAĆ PARAGON ZAKUPU, PONIEWAŻ SPRZEDAWCA MOŻE POPROSIĆ O JEGO PRZEDSTAWIENIE. W PRZYPADKU WYKRYCIA BŁĘDU W OPROGRAMOWANIU, PROSIMY O KONTAKT Z DZIAŁEM WSPARCIA TECHNICZNEGO SEGA (SZCZEGÓŁY PONIŻEJ) I POINFORMOWANIE O PROBLEMACH Z UŻYTKOWANIEM PRODUKTU. SPRZEDAWCA LUB SEGA NAPRAWIĄ LUB WYMIENIĄ PRODUKT, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA. PRODUKT ZASTĘPCZY JEST OBJĘTY GWARANCJĄ PRZEZ RESZTĘ PIERWOTNEGO OKRESU GWARANCYJNEGO LUB 90 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT) DNI, OD DNIA OTRZYMANIA PRODUKTU ZASTĘPCZEGO, ZALEŻNIE OD TEGO, KTÓRY OKRES JEST DŁUŻSZY. JEŻELI Z JAKIEGOŚ POWODU PRODUKT NIE MOŻE ZOSTAĆ NAPRAWIONY LUB WYMIENIONY, UŻYTKOWNIK BĘDZIE UPRAWNIONY DO OTRZYMANIA ZWROTU PIENIĘDZY DO WYSOKOŚCI CENY ZAPŁACONEJ ZA PRODUKT. POWYŻSZE DZIAŁANIA (NAPRAWA, WYMIANA LUB ZWROT PIENIĘDZY ZAPŁACONYCH ZA GRĘ) TO JEDYNE ŚRODKI ZARADCZE, KTÓRE PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI. W CELU UNIKNIĘCIA WĄTPLIWOŚCI, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONE W CZĘŚCI 7 NINIEJSZEJ UMOWY MA ZASTOSOWANIE RÓWNIEŻ W PRZYPADKU POWYŻSZEJ GWARANCJI.

16. OPROGRAMOWANIE OPEN SOURCE I OPROGRAMOWANIE DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

GRA ZAWIERA LUB KORZYSTA Z OPROGRAMOWANIA TYPU OPEN SOURCE („OSS”) ORAZ OPROGRAMOWANIA DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH („TPS”). WYRAŻASZ ZGODĘ NA ZWIĄZANIE WARUNKAMI LICENCJI W ZAKRESIE OSS I TPS, KTÓRE SĄ CZĘŚCIĄ GRY.

17. TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY

Ten Produkt może być chroniony przy pomocy oprogramowania zapobiegającego nadużyciom/hakowaniu i/lub technologii zabezpieczającej Denuvo Anti-Tamper Protection Technology (“Technologia Denuvo”). Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na poniższe postanowienia dotyczące Technologii Denuvo:

  1. instalacja Produktu spowoduje zainstalowanie Technologii Denuvo na urządzeniu Użytkownika,
  2. Technologia Denuvo może ograniczyć liczbę instalacji Produktu,
  3. Technologia Denuvo może zainstalować dodatkowe elementy wymagane w celu ochrony przed kopiowaniem na urządzeniu Użytkownika,
  4. Podczas instalacji i/lub pierwszego uruchomienia Produktu może być wymagane połączenie internetowe w celu aktywacji Produktu oraz Technologii Denuvo,
  5. Określone pliki zainstalowane przez Technologię Denuvo mogą pozostać na urządzeniu Użytkownika również po odinstalowaniu Produktu.

SEGA nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkownika w związku z komponentami, które mogą zostać zainstalowane na urządzeniu Użytkownika w związku z Technologią Denuvo.

W przypadku wyłączenia lub ingerencji w Technologię Denuvo, Produkt może nie działać prawidłowo, a Użytkownik dopuszcza się istotnego naruszenia niniejszej Umowy.

Więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności Denuvo można znaleźć w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://irdeto.com/privacy/

18. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a SEGA w odniesieniu do Produktu i zastępuje wszelkie wcześniejsze uzgodnienia i zapewnienia, gwarancje i porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a SEGA (złożone przez zaniedbanie lub w dobrej wierze, z wyłączeniem tych złożonych w złej wierze), dotyczących tych samych kwestii. 

Jeżeli którakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną w świetle obowiązującego prawa, w tym w zakresie gwarancji, zastrzeżeń oraz ograniczeń odpowiedzialności omówionych powyżej, nieważne lub niewykonalne zapisy zostaną uznane za zastąpione przez ważne i wykonalne zapisy, które możliwie blisko odpowiadają intencji pierwotnych zapisów, a pozostała część Umowy pozostanie w mocy.  Wstrzymanie się od egzekwowania któregokolwiek z zapisów niniejszej Umowy lub praw pokrewnych nie stanowi zrzeczenia się uprawnień przysługujących na mocy tego przepisu lub tego prawa.

SEGA może w dowolnym momencie dokonać cesji niniejszej Umowy, w całości lub w części.  Niezależenie od powyższego, bez zgody udzielonej przez SEGA na piśmie, Użytkownik nie może dokonać cesji, przenieść lub udzielić podlicencji w odniesieniu do części lub wszystkich praw lub obowiązków, wynikających z Umowy.

Wykonanie Umowy przez SEGA regulują obowiązujące lokalnie przepisy prawa oraz praktyka prawa. Żaden z zapisów niniejszej Umowy nie umniejsza praw SEGA do stosowania się do żądań lub wymagań organów państwowych, sądów lub organów ścigania, odnoszących się do użytkowania Produktu lub informacji udostępnionej przez SEGA lub przez SEGA zgromadzonej, dotyczącej powyższego użytkowania.  Poza zwolnieniami z odpowiedzialności z mocy obowiązującego prawa, wyłączamy odpowiedzialność z tytułu braku dostawy lub opóźnienia w dostawie Produktu, wynikłych z przyczyn niezależnych od nas, które były lub nie były możliwe do przewidzenia przez którąkolwiek ze stron, w tym, między innymi, w związku z zakłóceniami w pracy, wojną, terroryzmem, pożarem, atakiem typu „denial of service”, brakiem dostępu do Internetu, wypadkiem, trudnymi warunkami atmosferycznymi, brakiem możliwości zabezpieczenia transportu, działaniami rządu lub regulacjami prawnymi oraz innymi przyczynami niezależnymi od Sega, podobnymi do wymienionych powyżej lub o odmiennym charakterze.

Żaden zapis niniejszej Umowy nie uprawnia ani nie zdaje się uprawniać osobę trzecią do jakichkolwiek korzyści lub praw wykonania jakiegokolwiek zapisu niniejszej Umowy. Wyłącza się zastosowanie zapisów ustawy Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 (wraz ze zmianami).

Strony ustalają, że wszelka korespondencja w sprawie niniejszej Umowy będzie prowadzona w języku angielskim.

Niniejszą Umowę regulują prawa Anglii i Walii, a Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów w Anglii.

Adres do kontaktu z SEGA to:

SEGA Europe Limited

Customer Service Department

27 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9BW

Email: customersupportuk@sega.co.uk

O ILE NIE OKREŚLONO INACZEJ, FIRMY, ORGANIZACJE, PRODUKTY, OSOBY I WYDARZENIA PRZEDSTAWIONE W PRODUKCIE SĄ FIKCYJNE, A WSZELKIE PODOBIEŃSTWA Z PRAWDZIWYMI FIRMAMI, ORGANIZACJAMI, PRODUKTAMI, OSOBAMI I WYDARZENIAMI NIE SĄ ZAMIERZONE I NIE NALEŻY ICH ZAKŁADAĆ.

KONTYNUOWANIE UŻYTKOWANIA PRODUKTU OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK ZAPOZNAŁ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, ZROZUMIAŁ JEJ TREŚĆ I PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI TO, ŻE UŻYTKOWANIE PRODUKTU OZNACZA ZGODĘ NA ZWIĄZANIE ZAPISAMI UMOWY.

 

ZAŁĄCZNIK

WARUNKI WPROWADZANIA MODYFIKACJI

Jeżeli to możliwe, SEGA zachęca użytkowników do bycia kreatywnymi i uatrakcyjnienia korzystania z określonych gier poprzez tworzenie modyfikacji (w tym, między innymi, nowych przedmiotów, broni, postaci, modeli, tekstur, poziomów, fabuł, muzyki oraz trybów gry), które można wykorzystać w Produkcie (zwanych dalej „Modem” lub „Modami”). Celem niniejszych warunków (zwanych dalej „Warunkami wprowadzania modyfikacji”) jest zapewnienie ochrony SEGA, Produktu, licencjodawców będących osobami trzecimi, które udostępniają SEGA własność intelektualną na zasadzie licencji oraz użytkowników tworzących Mody. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed stworzeniem, udostępnieniem, rozpowszechnieniem, wykorzystaniem lub eksploatacją w inny sposób jakichkolwiek Modów.

Należy pamiętać, że SEGA zabrania tworzenia Modów do określonych gier. Powyższe może być związane z licencjami osób trzecich, które uniemożliwiają SEGA wyrażenie zgody na tworzenie Modów przez Użytkowników. W takich przypadkach, Użytkownik nie może tworzyć Modów dla określonych Produktów, a postanowienia Warunków wprowadzania modyfikacji nie mają zastosowania.

Informacje na temat Produktów, które mogą podlegać modyfikacjom można znaleźć na odpowiedniej Stronie z Modyfikacjami (zdefiniowanej poniżej). Jeżeli Użytkownik nie jest pewien, czy tworzenie Modów do danego Produktu jest dozwolone, prosimy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta SEGA (customersupportuk@sega.co.uk). Zgodnie z prawem krajowym mogą obowiązywać wymagania dotyczące wieku, od którego można zawierać umowy wywierające skutki prawne, tj. m.in. wiązać się postanowieniami niniejszych Warunków wprowadzania modyfikacji. W przypadku nieosiągnięcia wymaganego wieku, nie można tworzyć Modów, o ile rodzic lub prawny opiekun nie zapozna się z warunkami niniejszej Umowy i nie wyrazi na nie zgody. Licencja udzielana przez nas na tworzenie i korzystanie z Modów w Produkcie może zostać odwołana w przypadku naruszenia Warunków wprowadzania modyfikacji.

1. WŁASNOŚĆ

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie przysługuje mu prawo własności do Produktu, ani żadnych utworzonych Modów, ani żadne inne prawa poza tymi określonymi w niniejszej Umowie. Wszelkie tworzone Mody należą do Użytkownika wyłącznie w zakresie włożonej pracy twórczej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że wszelkie prawa do Modu, które stanowią, obejmują, nawiązują lub są oparte na prawach własności intelektualnej, będących częścią Produktu (w tym kod, motywy, obiekty, postaci, nazwy postaci, fabuła, dialogi, charakterystyczne wypowiedzi, lokalizacje, koncepcje, materiały graficzne, obrazy, animacje, dźwięk, kompozycje muzyczne, efekty audiowizualne lub tekst), w tym między innymi powiązane prawa autorskie, znaki handlowe i inne prawa własności intelektualnej, zarejestrowane, niezarejestrowane, rejestrowalne lub nierejestrowalne, są własnością lub działają na rzecz SEGA lub licencjodawców SEGA.

2. LICENCJA

Pod warunkiem stosowania się do postanowień EULA oraz Warunków wprowadzania modyfikacji, SEGA udziela Użytkownikowi niewyłącznego, nieprzenośnego, ograniczonego i w pełni odwoływalnego prawa i licencji na zainstalowanie, uruchomienie i użytkowanie udostępnionych przez SEGA narzędzi do wprowadzania modyfikacji dostępnych w grze, elementów graficznych i/lub wszelkich innych powiązanych narzędzi (dalej zwanych „Narzędziami do wprowadzania modyfikacji”), wyłącznie w celu tworzenia Modów do wykorzystania w Produkcie oraz opublikowania Modów na niezależnej stronie z modyfikacjami do Produktu zatwierdzonej przez SEGA („Biblioteki Modyfikacji”). Należy pamiętać, że określone Biblioteki Modyfikacji mogą być prowadzone przez osoby trzecie lub też należeć do osób trzecich, takich jak Valve (https://store.steampowered.com/) oraz EPIC (https://www.epicgames.com/store/en-US/) (łącznie „Platformy Zewnętrzne”) i mogą podlegać dodatkowym zasadom użytkowania opublikowanym przez takie Platformy Zewnętrzne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że korzysta z Narzędzi do wprowadzania modyfikacji z własnej inicjatywy i na własne ryzyko oraz że Użytkownik będzie wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania, szkody i straty, wynikłe z rejestracji, uzyskania dostępu i korzystania z tych Narzędzi.

Użytkownik zobowiązuje się użytkować Narzędzie do wprowadzania modyfikacji w celu tworzenia Modów w sposób zgodny z zapisami niniejszej Umowy oraz dodatkowymi zasadami opublikowanymi przez Platformy Zewnętrzne, w tym zobowiązuje się, że nie będzie sprzedawał, wynajmował, oddawał w dzierżawę, udzielał licencji, rozpowszechniał, przenosił lub w inny sposób eksploatował Narzędzi do wprowadzania modyfikacji i/lub Modów oraz ich kopii, dla osiągnięcia zysku lub w innych celach, z wyjątkiem okoliczności dozwolonych w niniejszej Umowie i/lub zasadach stosowanych przez Platformy Zewnętrzne. Naruszenie postanowień licencji stanowi istotne naruszenie, które jest jednoznaczne z rozwiązaniem EULA (wraz z Warunkami wprowadzania modyfikacji), co może pociągać za sobą odpowiedzialność cywilna i karną.

W świetle udzielonych powyżej praw, Użytkownik udziela SEGA, jej podmiotom stowarzyszonym, licencjodawcom oraz Platformom Zewnętrznym wszelkich niezbędnych zgód, zezwoleń oraz nieodwołalnych, podlegających podlicencji, bez ograniczeń terytorialnych i nieodpłatnych praw i licencji do korzystania, reprodukowania, modyfikowania, adaptacji, prezentacji, dystrybucji oraz eksploatacji w inny sposób wszelkich Modów dodawanych do Bibliotek Modyfikacji w dowolny sposób uznany za stosowny przez SEGA i/lub Platformy Zewnętrzne w związku z Produktem. Użytkownik zrzeka się praw do dochodzenia wobec SEGA lub jej podmiotów stowarzyszonych, licencjodawców i Platform Zewnętrznych wszelkich osobistych praw autorskich i podobnych praw do wszelkich Modów.

3. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI

Wszystkie elementy zamieszczane w Modzie (z wyjątkiem Narzędzi do wprowadzania modyfikacji) muszą być dziełami własnymi, stworzonymi przez Użytkownika lub pozyskanymi za zgodą na ich wykorzystanie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść umieszczoną w Modach tworzonych i publikowanych w Bibliotekach Modyfikacji. Użytkownik oświadcza i gwarantuje SEGA i Platformie Zewnętrznej, że tworzone Mody nie zawierają:

  1. materiałów uznawanych za dyskryminacyjne, rasistowskie, oszczercze, obraźliwe, niezgodne z prawem, szkalujące, nieodpowiednie, napastliwe lub takie, które mogą niekorzystnie wpłynąć na reputację i wartość spółki SEGA lub jej licencjodawców;
  2. elementów budzących skojarzenia z rozpoznawalnymi markami osób trzecich, postaciami lub osobowościami, w tym między innymi ze znakami handlowymi, logotypami lub aktywami osób trzecich, z wyjątkiem aktywów udostępnionych Użytkownikowi przez SEGA w ramach Narzędzi do wprowadzania modyfikacji, które są niezbędne do utworzenia Modu do wykorzystania w Produkcie;
  3. aktywów z innych gier opublikowanych przez SEGA, jej podmioty stowarzyszone lub inne osoby trzecie bez zezwolenia, jeżeli takie wykorzystanie stanowi naruszenie praw własności intelektualnej osoby trzeciej;
  4. materiałów, które naruszają jakiekolwiek dodatkowe instrukcje przekazane Użytkownikowi przez SEGA i/lub Platformy Zewnętrzne, opublikowane w Bibliotekach Modyfikacji lub w ramach Narzędzi do wprowadzania modyfikacji, aktualizowanych przez SEGA i/lub Platformy Zewnętrzne;
  5. szkodliwego kodu, w tym wirusów, oprogramowania szpiegowskiego, koni trojańskich, robaków, bomb czasowych, cancelbotów, uszkodzonych danych lub innych treści zawierających szkodliwy kod lub które mogą uszkodzić Produkt lub zakłócić jego działanie.

SEGA nie przegląda, ani nie monitoruje Modów dodawanych do Bibliotek Modyfikacji, nie monitoruje, nie promuje, ani nie wspiera żadnych Modów. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jego Mod i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w związku ze stworzonym przez niego Modem dodanym do Biblioteki Modyfikacji. SEGA i Platformy Zewnętrzne zastrzegają prawo do żądania usunięcia, według własnego uznania, Modów z Biblioteki Modyfikacji, jeżeli naruszają one warunki określone powyżej. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, SEGA nie ponosi odpowiedzialności za Mody, ich usuwanie, nieusunięcie lub opóźnienie w usunięciu.

4. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zwalnia z odpowiedzialności i ochroni SEGA oraz jej podmioty dominujące, stowarzyszone, licencjodawców, licencjobiorców, wykonawców, prokurentów, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli oraz Platformy Zewnętrzne przed odszkodowaniami, stratami oraz kosztami (w tym kosztami prawnymi), wynikającymi bezpośrednio lub pośrednio z działania lub zaniedbania związanego z wykorzystaniem tworzonych i publikowanych przez Użytkownika Modów, w tym między innymi w przypadku powstania zarzutów, że Mod narusza prawa autorskie, znaki handlowe, tajemnice handlowe, prywatność lub inne prawa własności intelektualnej lub inne prawa osoby trzeciej, lub z jakiegokolwiek naruszenia przez Użytkownika niniejszych warunków.

5. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

PRODUKTY, NARZĘDZIA DO WPROWADZANIA MODYFIKACJI ORAZ MODY SĄ UDOSTĘPNIANE PRZEZ NAS W BIEŻĄCEJ POSTACI („AS IS”) I BEZ GWARANCJI, WYRAŹNEJ CZY DOROZUMIANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI BEZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, CZY PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, KTÓRE SĄ WYŁĄCZONE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I AKCEPTUJE TO, ŻE JEDYNYM ŚRODKIEM PRAWNYM PRZYSŁUGUJĄCYM MU W PRZYPADKU SPORU Z SEGA JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z PRODUKTU (W TYM MIĘDZY INNYMI Z NARZĘDZI DO WPROWADZANIA MODYFIKACJI LUB MODÓW). W ŻADNYM WYPADKU SEGA, JEJ LICENCJODAWCY ANI PLATFORMY ZEWNĘTRZNE NIE PONIOSĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, UBOCZNYCH, RETORSYJNYCH LUB NASTĘPCZYCH (W TYM, MIĘDZY INNYMI, W ZWIĄZKU Z POZYSKANIEM ZAMIENNYCH DÓBR LUB USŁUG; UTRATY UŻYTECZNOŚCI, DANYCH LUB ZYSKÓW LUB ZAKŁÓCEŃ W DZIAŁALNOŚCI), POWSTAŁYCH Z DOWOLNEJ PRZYCZYNY ORAZ O DOWOLNYM CHARAKTERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI – NA ZASADZIE ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, NA ZASADZIE RYZYKA LUB DELIKTOWEJ (W ZWIĄZKU Z ZANIEDBANIEM LUB Z INNYCH PRZYCZYN), ZWIĄZANYCH Z PRODUKTEM, NARZĘDZIAMI DO WPROWADZANIA MODYFIKACJI LUB MODAMI. PONIEWAŻ W NIEKTÓRYCH STANACH I OBSZARACH PRAWNYCH NIE DOPUSZCZA SIĘ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD NASTĘPCZYCH, UBOCZNYCH I/LUB USZKODZENIA CIAŁA, ŚMIERCI, OSZUSTWA I/LUB OKREŚLONYCH GWARANCJI DOMYŚLNYCH, W TYCH OBSZARACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ SEGA I LICENCJODAWCÓW SEGA OGRANICZA SIĘ W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

6. ROZWIĄZANIE UMOWY

SEGA i Platformy Zewnętrzne zastrzegają sobie prawo do zawieszenia dostępu lub cofnięcia licencji na dowolne Mody, Narzędzia do wprowadzania modyfikacji i Biblioteki Modyfikacji, w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.  W przypadku naruszenia ust. 2 i 3 Warunków wprowadzania modyfikacji, licencja Użytkownika na użytkowanie Produktu, Narzędzi do wprowadzania modyfikacji lub Modów wygasa automatycznie, ze skutkiem natychmiastowym. Licencja udzielona przez SEGA na korzystanie z Modu stworzonego i opublikowanego w Bibliotekach Modyfikacji pozostaje w mocy po rozwiązaniu Umowy.

Ponieważ SEGA poniosłaby niedające się naprawić szkody w przypadku nieegzekwowania zapisów niniejszej Umowy, Użytkownik wyraża zgodę na to, by SEGA była uprawniona do podejmowania wszelkich niezbędnych działań, w tym do dochodzenia zabezpieczenia roszczeń i innych form zadośćuczynienia, dodatkowo poza innymi środkami naprawczymi, do których jest uprawniona.

7. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a SEGA w odniesieniu do Modów i Narzędzi do wprowadzania modyfikacji i zastępuje wszelkie wcześniejsze uzgodnienia i zapewnienia, gwarancje i porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a SEGA (złożone przez zaniedbanie lub w dobrej wierze, z wyłączeniem tych złożonych w złej wierze), dotyczących tych samych kwestii.  SEGA zastrzega prawo do wprowadzania zmian do treści niniejszych warunków w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez żadnej odpowiedzialności ze strony SEGA oraz według własnego uznania. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy będą publikowane na stronie http://www.sega.co.uk/EULA

Check out the latest mobile games.
A blog about the latest mobile games.
Subscribe to me on YouTube