SEGA PL - EULA

SEGA – UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (“SEGA EULA”)

Data wejścia w życie: Sierpień 2021

WAŻNA INFORMACJA WYŁĄCZNIE DLA MIESZKAŃCÓW STANÓW ZJEDNOCZONYCH I KANADY: NINIEJSZA UMOWA PODLEGA WIĄŻĄCEMU ARBITRAŻOWI I ZRZECZENIU SIĘ PRAW DO POZWÓW ZBIOROWYCH, JAK WYSZCZEGÓLNIONO W SEKCJI 19 PONIŻEJ.

 

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE UDOSTĘPNIANE JEST NA ZASADZIE LICENCJI, A NIE SPRZEDAWANE. SEGA CORPORATION z siedzibą przy 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokio, 141-0033 Japonia oraz jej podmioty powiązane (zwane łącznie „SEGA” lub „My”) zastrzega wszelkie prawa, które nie zostały w sposób wyraźny udzielone Użytkownikowi.  Produkty podlegające niniejszej licencji określane są w niniejszej licencji jako Gra, Edytory, Zawartość Dodatkowa, Materiały Fizyczne oraz Klucz Produktu (zgodnie z definicjami poniżej), łącznie zwane „Produktem”.

Jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej umowy prosimy kierować do Działu Prawnego SEGA, na adres 27 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9BW, Anglia, Do: Dział Prawny.

Niniejsza umowa zawarta zostaje pomiędzy Użytkownikiem a SEGA.  Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Umową licencyjną użytkownika końcowego (dalej zwaną „SEGA EULA” lub „Umową”) przed instalacją, uruchomieniem lub wykorzystaniem zakupionej gry („Gra”), pobranych edytorów, dowolnej części Gry lub oprogramowania stron trzecich, które zostało zatwierdzone do użytku z Grą przez SEGA i umożliwia tworzenie zmian, modyfikacji, materiałów pokrewnych, adaptacji, kopii oraz ulepszeń Gry („Edytory”), innych treści dostępnych do pobrania, oferowanych do nabycia lub bezpłatnie przez SEGA („Zawartość Dodatkowa”), opakowania, wydrukowanych instrukcji lub innych materiałów dołączanych do Gry („Materiały Fizyczne”), unikatowych ciągów znaków alfanumerycznych nadrukowanych na instrukcję i/lub innych dokumentów dołączonych do Materiałów Fizycznych lub dostarczonych drogą elektroniczną, które po aktywacji na platformie dostawcy zewnętrznego zapewniają możliwość odblokowania, uzyskania dostępu, pobrania i użytkowania Gry („Klucz Produktu”). Na Grę składa się całe oprogramowanie dołączone go gry, dodatkowe nośniki, wszelkie aktualizacje i ulepszenia zastępujące lub uzupełniające oprogramowanie, które nie są rozprowadzane na podstawie oddzielnej licencji, oprogramowanie związane z trybem gry przez sieć, wszelka dokumentacja dostępna przez sieć lub w postaci elektronicznej oraz wszelkie kopie powyższego oprogramowania lub materiałów.

Zachęcamy do zadawania pytań w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących niniejszej Umowy.  SEGA prosi o kontakt z jednym z centrów obsługi klienta, zgodnie z informacjami w materiałach dołączonych do Produktów. Może zostać naliczona opłata za rozmowę telefoniczną z centrum obsługi klienta.

UWAGA - PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ: KUPNO, ZAINSTALOWANIE, OTWARCIE, SKOPIOWANIE I/LUB WYKORZYSTANIE W INNY SPOSÓB NINIEJSZEGO PRODUKTU OZNACZA PRZYJĘCIE DO WIADOMOŚCI I ZAAKCEPTOWANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY (W TYM WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW). SEGA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN DO TREŚCI NINIEJSZEJ UMOWY W DOWOLNYM MOMENCIE I W DOWOLNY SPOSÓB, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I BEZ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZE STRONY SEGA. CZĘŚCIĄ NINIEJSZEJ UMOWY, UWZGLĘDNIAJĄCEJ WPROWADZANE ZMIANY I OPUBLIKOWANEJ NA STRONIE http://www.sega.co.uk/EULA, JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI SEGA (OPUBLIKOWANA NA STRONIE http://www.sega.co.uk/Privacy) ORAZ POLITYKA COOKIE SEGA (OPUBLIKOWANA NA STRONIE http://www.sega.co.uk/cookiepolicy). UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE DALSZE KORZYSTANIE Z PRODUKTU PO OPUBLIKOWANIU PRZEZ SEGA ZMIENIONEJ WERSJI NINIEJSZEJ UMOWY OZNACZA AKCEPTACJĘ TAKICH ZMIAN. UMOWA DOTYCZY WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTU, W TYM UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRZY SĄ RÓWNIEŻ AUTORAMI TREŚCI, INFORMACJI I INNYCH MATERIAŁÓW LUB OPROGRAMOWANIA.  JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY, NIE MOŻE ZAINSTALOWAĆ, OTWORZYĆ, SKOPIOWAĆ, ANI WYKORZYSTYWAĆ PRODUKTÓW W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB.  JEŚLI UŻYTKOWNIK ODRZUCI WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY W CIĄGU 14 DNI OD DATY ZAKUPU PRODUKTU OD SEGA, MOŻE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA SEGA W CELU UZYSKANIA PEŁNEGO ZWROTU CENY ZAKUPU TEGO PRODUKTU. W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU W SPRZEDAŻY DETALICZNEJ, PRAWO DO ZWROTU PRODUKTU PODLEGA ZASADOM ZWROTU OKREŚLONYM PRZEZ SPRZEDAWCĘ I NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ. W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA Z PRODUKTU, MATERIAŁÓW LUB INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ SEGA LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM, PRZYSŁUGUJĄCYM UŻYTKOWNIKOWI ŚRODKIEM NAPRAWCZYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z TAKIEGO PRODUKTU, MATERIAŁÓW LUB INFORMACJI.  W ZAKRESIE STOSOWANIA SIĘ DO ZAPISÓW NINIEJSZEJ UMOWY, NINIEJSZA UMOWA POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A SEGA WCHODZI W ŻYCIE NIEZWŁOCZNIE PO ROZPOCZĘCIU UŻYTKOWANIA PRODUKTU.  JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, NIE POWINIEN POBIERAĆ I UŻYTKOWAĆ PRODUKTU, A SEGA NIE UDZIELI LICENCJI NA INSTALACJĘ I UŻYTKOWANIE PRODUKTÓW, ANI TEŻ NIE ZOSTANIE UZNANE, ŻE POWYŻSZA LICENCJA ZOSTAŁA UDZIELONA.

PRAWA DOTYCZĄCE ANULACJI/ODSTĄPIENIA OD UMOWY: TREŚCI CYFROWE

W PRZYPADKU KAŻDEGO ZAKUPU ZAWARTOŚCI CYFROWEJ (W TYM MIĘDZY INNYMI OPROGRAMOWANIA GRY, EDYTORÓW, ZAWARTOŚCI DODATKOWEJ, PRZEDMIOTÓW WIRTUALNYCH ZDEFINIOWANYCH W SEKCJI 11 PONIŻEJ I/LUB KLUCZA PRODUKTU) UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ, ABY SEGA UDOSTĘPNIŁA MU PRODUKT DO POBRANIA I UŻYTKOWANIA NATYCHMIAST PO PRZYJĘCIU PRZEZ NAS ZAMÓWIENIA. PO UDOSTĘPNIENIU, W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ANULOWANIA ZAMÓWIENIA ANI ODSTĄPIENIA OD UMOWY, A WPŁACONE ŚRODKI NIE BĘDĄ ZWRACANE, O ILE WYRAŹNIE NIE ZASTRZEŻEMY INACZEJ LUB JEŻELI SPRZEDAWCA BĘDĄCY STRONĄ TRZECIĄ NIE POSTANOWI ODMIENNIE.

1. AKCEPTACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI I WARUNKÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Produkt oferowany jest przy zastrzeżeniu stosowania się do wszystkich zapisów niniejszej Umowy oraz wszelkich pozostałych warunków użytkowania, polityk i procedur.  Niektóre aplikacje oferowane w ramach Produktu lub w związku z nim mogą podlegać dodatkowym warunkom publikowanym i aktualizowanym przez SEGA.  Wszelkie istotne zmiany treści niniejszej Umowy zostaną opublikowane  na stronie http://www.sega.co.uk/EULA

Istotne zmiany wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym i będą miały zastosowanie w przypadku wszystkich sporów dotyczących niniejszej Umowy od daty publikacji.  Kontynuowanie użytkowania Produktu po wprowadzeniu zmian do treści Umowy stanowi akceptację przedmiotowej modyfikacji.

Użytkowanie Produktu stanowi potwierdzenie, że Użytkownik zapoznał się z naszą polityką prywatności opublikowaną na stronie http://www.sega.co.uk/Privacy i rozumie jej postanowienia.

Zgodnie z prawem krajowym mogą obowiązywać wymagania dotyczące wieku, od którego można zawierać umowy wywierające skutki prawne, tj. m.in. wiązać się warunkami niniejszej Umowy.

W przypadku nieosiągnięcia wymaganego wieku, nie można użytkować Produktu, o ile rodzic lub prawny opiekun nie zapozna się z warunkami niniejszej Umowy i nie wyrazi na nie zgody. W prawie krajowym może istnieć wymóg obecności opiekuna przy dziecku podczas użytkowania Produktu. Korzystając z Produktu, Użytkownik gwarantuje, że osiągnął odpowiedni wiek, aby korzystać z Produktu bez nadzoru i przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie nieuprawnione korzystanie z Produktu przez osoby poniżej wymaganego wieku. Jeżeli Użytkownik nie osiągnął wymaganego wieku, rodzic lub ustawowy opiekun zapewnia, że stale nadzoruje użytkowanie Produktu.

The Produkt może być nieodpowiedni dla dzieci poniżej określonego wieku. Jeżeli będzie to możliwe, SEGA umieści informację o odpowiednim wieku w postaci oznaczenia klasyfikacji gry, dokonanej na podstawie treści przedstawionych w Produkcie.  Klasyfikację gry należy traktować wyłącznie jako wskazówki, a SEGA w żadnym przypadku nie poniesie odpowiedzialności, jeżeli materiał zostanie uznany za nieodpowiedni dla wieku. Nie wszystkie elementy Produktu podlegają ocenie, a materiał może zawierać treści lub język przeznaczone wyłącznie dla dorosłych.

2. OGRANICZONA LICENCJA

Po warunkiem stosowania się do postanowień niniejszej Umowy, SEGA udziela niniejszym Użytkownikowi niewyłącznego, nieprzenośnego, ograniczonego i w pełni odwoływalnego prawa i licencji na zainstalowanie, uruchomienie i użytkowanie 1 (jednej) kopii Produktu, wyłącznie na użytek prywatny i niekomercyjny. Niniejsza Umowa dotyczy również wszelkich łatek, aktualizacji i ulepszeń uzyskanych dla Produktów.  ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ UMOWY I BEZ USZCZERBKU DLA POSZCZEGÓLNYCH POSTANOWIEŃ ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ WYMIENIONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE, WYRAŹNIE ZAKAZUJE SIĘ POWIELANIA, KOPIOWANIA I REPRODUKCJI PRODUKTU LUB POWIĄZANYCH INFORMACJI LUB MATERIAŁÓW, NA INNY SERWER LUB DO INNEJ LOKALIZACJI W CELU REPRODUKCJI, JAK RÓWNIEŻ DYSTRYBUCJI W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, Z WYJĄTKIEM DOZWOLONEJ PRZEZ PRAWO. SEGA oraz jej licencjodawcy zastrzegają wszelkie prawa nieudzielone w niniejszej Umowie.

Zabrania się powodowania sprzedaży, dystrybucji komercyjnej lub użytkowania w sposób komercyjny (np. poprzez wypożyczanie, udzielanie licencji, sublicencji, dzierżawienie, rozprowadzanie, zapisywanie na serwerze lub pobieranie z serwera, transmitowanie za opłatą lub w inny sposób) Produktów (lub ich części), ani zezwalania na podjęcie powyższych czynności, bez wyraźnej zgody należycie umocowanego przedstawiciela SEGA, udzielonej na piśmie.

3. BRAK PRAW WŁASNOŚCI

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I POTWIERDZA, ŻE NIE PRZYSŁUGUJĄ MU ŻADNE PRAWA WŁASNOŚCI DO PRODUKTU, A PONADTO PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I POTWIERDZA, ŻE WSZELKIE TEGO TYPU PRAWA WŁASNOŚCI PRZYSŁUGUJĄ I BĘDĄ PRZYSŁUGIWAĆ WYŁĄCZNIE SEGA.  O ile warunki licencji określone w niniejszym dokumencie nie stanowią inaczej, wszelkie prawa do Produktu i wszystkich jego kopii oraz wszelkie związane z nim prawa autorskie, znaki handlowe i prawa własności intelektualnej (w tym wszelkie łatki, aktualizacje, kopie, dzieła pochodne, tytuły, kod, motywy, obiekty, postaci, nazwy postaci, fabuła, dialogi, charakterystyczne wypowiedzi, lokalizacje, koncepcje, materiały graficzne, obrazy, animacje, dźwięk, kompozycje muzyczne, efekty audiowizualne, tekst, metody działania, osobiste prawa autorskie, „aplety” wbudowane w Produkt lub powiązana dokumentacja) są własnością SEGA lub licencjodawców SEGA.

Produkt jest chroniony prawem autorskim obowiązującym w Wielkiej Brytanii, międzynarodowymi traktatami dotyczącymi praw autorskich, konwencjami i innymi odnośnymi przepisami. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Produkt zawiera materiały objęte licencją, a SEGA i licencjodawcy SEGA są uprawnieni do ochrony przysługujących im praw w przypadku naruszenia zapisów niniejszej Umowy.

Ograniczona licencja przyznana Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy nie oznacza udzielenia Użytkownikowi żadnych praw własności do Produktu. Nie należy interpretować żadnego z zapisów niniejszej Umowy jako zapisu dotyczącego sprzedaży lub przenoszącego prawo własności intelektualnej do Produktu lub związane z nim.

4. ZAKAZ SPRZEDAŻY I CESJI

SEGA nie uznaje przenoszenia Produktu, co w szczególności obejmuje zakaz przenoszenia poszczególnych części Produktu (w tym Gry, Edytorów, Zawartości Dodatkowej, Materiałów Fizycznych i Klucza Produktu).  Z tego względu zakazuje się czynności takich jak przekazywanie, nabywanie, licytowanie, wymiana, wprowadzanie na rynek, handlowanie, oferowanie na sprzedaż, sprzedaż, udzielanie licencji, dokonywanie cesji oraz pozbywanie się w dowolny inny sposób praw, obowiązków lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w całości lub w części, bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody od SEGA.  Przeprowadzenie którejkolwiek z powyższych czynności będzie nieskuteczne.

5. WYŁĄCZENIE USŁUG ONLINE

SEGA zastrzega sobie prawo do zaprzestania oferowania lub wspierania usług online (jeśli istnieją) związanych z Produktem w dowolnym momencie. Jeśli tak się stanie, wszelkie powiązane konta lub dane Użytkownika mogą zostać usunięte, a Użytkownik może stracić możliwość dostępu do niektórych lub wszystkich części Produktu, zdobytych lub zakupionych Przedmiotów Wirtualnych oraz Treści tworzonych przez Użytkownika. SEGA nie jest zobowiązana do zapewnienia zwrotu pieniędzy, świadczeń lub innych rekompensat w związku z zaprzestaniem świadczenia usług online.

6. MATERIAŁY OPRACOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Niniejsze zapisy odnoszą się do udostępnionych z Grą Edytorów oraz do oprogramowania podmiotów będących stronami trzecimi, dopuszczonego do użytkowania z Produktem, które umożliwia synchronizację dźwięku, wideo oraz treści audiowizualnych opracowanych przez Użytkownika, takich jak, np. nagrania „Let's play” oraz transmisje na Twitch („Treści opracowane przez użytkowników”) przy pomocy Gry lub treści audiowizualne pochodzące z Gry („Nagrania z Gry”). Niniejsza klauzula nie ma zastosowania w odniesieniu do tworzenia Modów (zgodnie z definicją zawartą w Załączniku 2), które podlegają dodatkowym warunkom zawartym w Załączniku, które mają zastosowanie i stanowią część niniejszej Umowy. SEGA może (ale nie jest zobowiązana) usunąć, wyłączyć, zablokować, edytować lub przenieść dowolne Treści opracowane przez Użytkowników z dowolnego powodu według własnego uznania, w tym jeśli SEGA stwierdzi, że takie Treści naruszają niniejszą Umowę.  SEGA nie ponosi odpowiedzialności za Treści opracowane przez Użytkowników oraz za ich usunięcie lub nieusunięcie. SEGA nie sprawdza Treści opracowanych przez Użytkowników, ani też nie promuje i nie zatwierdza żadnych Treści opracowanych przez Użytkowników dostępnych w Produkcie lub za jego pośrednictwem. Użytkownik jest odpowiedzialny za swoje Treści opracowane przez użytkownika i może zamieszczać lub przesyłać wyłącznie treści opracowane przez użytkownika, których jest właścicielem.

SEGA przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że nie posiada żadnych praw, tytułu ani udziałów odnośnie do Treści opracowanych przez Użytkowników (z wyjątkiem Gry, Nagrań z Gry i/lub innej własności intelektualnej SEGA). W takim zakresie, w jakim wymaga tego SEGA, w odniesieniu do Treści opracowanych przez Użytkowników, Użytkownik automatycznie udziela SEGA nieodwołalnego, bezterminowego, nieograniczonego miejscowo, nieodpłatnego i podlegającego sublicencjonowaniu prawa i licencji, na mocy obowiązujących praw autorskich i praw własności intelektualnej, do wykorzystania, reprodukcji, modyfikowania, adaptowania, wystawiania, wyświetlania, rozprowadzania, wykorzystywania i/lub dysponowania w inny sposób Treściami opracowanymi przez użytkowników (lub ich części). O ile nie jest to zabronione przez obowiązujące prawo, Użytkownik niniejszym zrzeka się korzystania z wszelkich praw osobistych, droit moral i innych podobnych praw obowiązujących w dowolnym kraju świata w odniesieniu do Treści opracowanych przez Użytkowników. Użytkownikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie za Treści opracowane przez użytkowników, chyba że inaczej ustalono w ramach oddzielnej wyraźnej umowy zawartej pomiędzy nim a SEGA. Użytkownik potwierdza również, że SEGA może użytkować Treści opracowane przez Użytkowników w dowolny wybrany przez siebie sposób.

SEGA niniejszym udziela Użytkownikowi niewyłącznego, nieprzenośnego, ograniczonego i w pełni odwoływalnego prawa i licencji do wykorzystania Gry lub Nagrań z Gry w Treściach opracowanych przez użytkowników, na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz w innych politykach publikowanych i aktualizowanych przez SEGA. Udzielona licencja na synchronizację Gry i Nagrań z Gry nie obejmuje prawa do (a) odsprzedaży Nagrań z Gry lub Gry, (b) dystrybuowania, publicznego prezentowania lub wyświetlania Gry lub Nagrań z Gry, o ile nie zezwalają na to w sposób wyraźny warunki niniejszej Umowy lub inne polityki opracowane przez SEGA, (c) modyfikowania lub wykorzystywania w sposób pochodny, w dowolnym celu, Gry lub Nagrań z Gry lub ich części. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie prawa, tytuły i udziały w Grze i Nagraniach z Gry w dowolnej części świata, niezależnie od tego, czy są one zarejestrowane lub możliwe do zarejestrowania, w pełnym zakresie i przez cały okres ich obowiązywania, a także wszelkie ich przedłużenia i odnowienia, przysługują SEGA i pozostaną własnością naszą lub firm z naszej grupy.

Użytkownik niniejszym zapewnia, że wszelkie Treści opracowane przez użytkowników synchronizowane przez Użytkownika z Grą lub Nagraniami z Gry nie będą dyskryminacyjne, rasistowskie, oszczercze, obraźliwe, niezgodne z prawem, szkalujące, nieodpowiednie, napastliwe lub takie, które mogą niekorzystnie wpłynąć na reputację SEGA i wartość spółki.

Użytkownik niniejszym zapewnia, że wszelkie Treści opracowane przez użytkowników synchronizowane z Grą i/lub Nagraniami z Gry oraz wykorzystanie i eksploatacja takich materiałów przez Użytkownika lub SEGA nie spowoduje naruszenia żadnych praw osób prawnych lub fizycznych oraz nie będzie powodować innej potencjalnej odpowiedzialności w stosunku do SEGA. Bez wyraźnej zgody SEGA takie materiały nie będą wykorzystywane na dla celów komercyjnych ani użytkowane komercyjnie przez Użytkownika (odpłatne odtwarzanie, usługi dzielenia czasu lub inne).

7. WARUNKI LICENCJI

Użytkownik będzie użytkował Produkt lub jego część wyłącznie zgodnie z zapisami niniejszej Umowy. Zabrania się:

(a) komercyjnego wykorzystywania Produktu lub jego części, w tym, między innymi, w kafejkach internetowych, salonach gier komputerowych lub w innego rodzaju lokalach;

(b) użytkowania Produktu bez wyraźnej zgody SEGA lub zezwalania na jego użytkowanie jednocześnie na więcej niż jednym komputerze, konsoli do gier, urządzeniu przenośnym lub innej platformie do gier;

(c) korzystania lub zezwalania na korzystanie z Produktu lub udostępnianie Produktu do użytku w sieci w warunkach środowiska wielu użytkowników, dostępu zdalnego lub możliwości pobrania przez wielu użytkowników;

(d) sprzedaży, wynajmu, dzierżawy, udostępniania na podstawie licencji, dystrybuowania lub przenoszenia Produktu lub jego kopii w inny sposób;

(e) poddawania wstecznej inżynierii, pozyskiwania kodu źródłowego, modyfikowania, dekompilowania, rozbierania na części, kopiowania lub tworzenia dzieł pochodnych w stosunku do Produktu, w całości lub w części, z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez prawo;

(f) usuwania, dezaktywacji lub obchodzenia zabezpieczeń, informacji o zastrzeżeniu praw własności lub etykiet na lub w Produkcie, w tym również oddzielania Klucza Produktu od Materiałów Fizycznych dołączonych do Produktu;

(g) eksportowania lub reeksportowania Produktu, jego kopii lub adaptacji w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem;

(h) tworzenia danych lub programów wykonywalnych, naśladujących dane lub funkcjonalność Produktu, o ile funkcjonalności tej nie zapewniają Edytory.

W przypadku naruszenia zapisów niniejszej Umowy, prawo do użytkowania Produktu na podstawie tej Umowy wygasa automatycznie, ze skutkiem natychmiastowym, bez wypowiedzenia. Naruszenie postanowień niniejszej sekcji stanowi istotne naruszenie warunków Umowy i/lub odnośnych przepisów dotyczących praw autorskich, pozostałych praw własności intelektualnej i traktatów. Może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Ponadto, Użytkownik deklaruje, że będzie stosować się do informacji dotyczących bezpieczeństwa, instrukcji konserwacji oraz wszelkich innych wytycznych przedstawionych w instrukcji lub innych dokumentach dołączonych do Produktu lub przekazanych w inny sposób.

8. BRAK GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO I ŻE CAŁE RYZYKO DOTYCZĄCE ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, WYDAJNOŚCI, DOKŁADNOŚCI I ZAANGAŻOWANIA SPOCZYWA NA UŻYTKOWNIKU.  Z WYJĄTKIEM OGRANICZONEJ GWARANCJI UDZIELANEJ PRZEZ SEGA W SEKCJI 16 NINIEJSZEJ UMOWY, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, PRODUKT JEST DOSTARCZANY UŻYTKOWNIKOWI W JEGO BIEŻĄCEJ POSTACI I DOSTĘPNOŚCI ZE WSZELKIMI WADAMI I BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. SEGA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI, NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA ORAZ NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH.  BEZ USZCZERBKU DLA POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, NIE GWARANTUJEMY ŻE (A) PRODUKT SPEŁNI OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA, (B) UŻYTKOWANIE PRODUKTU BĘDZIE PRZEBIEGAĆ W SPOSÓB NIEZAKŁÓCONY, TERMINOWY, BEZPIECZNY I WOLNY OD BŁĘDÓW, (C) PRODUKT BĘDZIE WSPÓŁDZIAŁAŁ LUB BĘDZIE ZGODNY Z INNYM OPROGRAMOWANIEM, ORAZ ŻE (D) WYNIKI UZYSKANE W TRAKCIE UŻYTKOWANIA PRODUKTU BĘDĄ RZECZYWISTE, DOKŁADNE I WIARYGODNE.  ŻADNA INFORMACJA UDZIELONA USTNIE LUB PISEMNIE PRZEZ SEGA LUB JEJ NALEŻYCIE UMOCOWANYCH PRZEDSTAWICIELI NIE BĘDZIE STANOWIŁA GWARANCJI.

PRODUKT MOŻE W PRZYSZŁOŚCI STAĆ SIĘ NIEAKTUALNY, A SEGA NIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO JEGO AKTUALIZACJI.  WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W NINIEJSZEJ SEKCJI UMOWY MA ZASTOSOWANIE W PRZYPADKU WSZELKICH SZKÓD SPOWODOWANYCH NIEWYKONANIEM ZAPISÓW UMOWNYCH, BŁĘDEM, ZANIEDBANIEM, ZAKŁÓCENIEM, USUNIĘCIEM, WADĄ, OPÓŹNIENIEM W DZIAŁANIU LUB TRANSMISJI, WIRUSEM KOMPUTEROWYM, NIEDOSTĘPNOŚCIĄ ŁĄCZA KOMUNIKACJI, KRADZIEŻĄ LUB ZNISZCZENIEM, NIEUPRAWNIONYM DOSTĘPEM, ZMIANĄ LUB WYKORZYSTANIEM PRODUKTU, W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM POSTANOWIEŃ UMOWY, CZYNEM NIEDOZWOLONYM, ZANIEDBANIEM LUB Z INNYCH POWODÓW.  UŻYTKOWANIE PRODUKTU, POBRANIE LUB POZYSKANIE W INNY SPOSÓB JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z PRODUKTEM ODBYWA SIĘ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA I NA JEGO RYZYKO. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PONIESIE WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PRZYPADKU USZKODZENIA KOMPUTERA LUB UTRATY DANYCH W WYNIKU POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI.

SEGA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W PRODUKCIE, INFORMACJI I/LUB POWIĄZANYCH MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH OPUBLIKOWANYCH JAKO CZĘŚĆ PRODUKTU DO JAKIEGOKOLWIEK CELU.  PRODUKT, INFORMACJE LUB POWIĄZANE MATERIAŁY GRAFICZNE BĘDĄCE CZĘŚCIĄ PRODUKTU MOGĄ ZAWIERAĆ TECHNICZNE NIEŚCISŁOŚCI LUB BŁĘDY DRUKARSKIE. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I AKCEPTUJE MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA PRZEJŚCIOWYCH ZAKŁÓCEŃ W DZIAŁANIU PRODUKTU W RAMACH JEGO ZWYKŁEJ EKSPLOATACJI. PONADTO UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE NIE MAMY KONTROLI NAD SIECIAMI STRON TRZECICH, DO KTÓRYCH UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ DOSTĘP W TRAKCIE KORZYSTANIA Z PRODUKTU, A ZATEM OPÓŹNIENIA I ZAKŁÓCENIA TRANSMISJI INNYCH SIECI SĄ CAŁKOWICIE POZA KONTROLĄ SEGA.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I AKCEPTUJE TO, ŻE JEDYNYM ŚRODKIEM PRAWNYM PRZYSŁUGUJĄCYM MU W PRZYPADKU SPORU Z SEGA JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z PRODUKTU.  W ŻADNYM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ SEGA NIE PRZEKROCZY KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA SEGA, JEJ PODMIOTOM STOWARZYSZONYM I/LUB INNYM WSKAZANYM PODMIOTOM ZA PRODUKT, W ZWIĄZKU Z KTÓRYM POWSTAŁA POWYŻSZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ.  W ŻADNYM WYPADKU SEGA LUB JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNE WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEKOLWIEK STRONY TRZECIEJ Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD SZCZEGÓLNYCH, KARNYCH, UBOCZNYCH, POŚREDNICH LUB NASTĘPCZYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY UŻYTECZNOŚCI, DANYCH LUB ZYSKÓW, NIEZALEŻNIE OD FAKTU POINFORMOWANIA SEGA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA POWYŻSZYCH SZKÓD, Z TYTUŁU WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ LUB ZWIĄZANEJ Z UŻYTKOWANIEM PRODUKTU, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKÓD MAJĄTKOWYCH, UTRATY WARTOŚCI FIRMY, AWARII SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO LUB JEGO BŁĘDNEGO DZIAŁANIA ORAZ, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, Z TYTUŁU ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY NA OSOBIE, RÓWNIEŻ W PRZYPADKU POINFORMOWANIA SEGA O MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA.

PONIEWAŻ W NIEKTÓRYCH STANACH I OBSZARACH PRAWNYCH NIE DOPUSZCZA SIĘ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD NASTĘPCZYCH, UBOCZNYCH I/LUB USZKODZENIA CIAŁA, ŚMIERCI, OSZUSTWA I/LUB OKREŚLONYCH GWARANCJI DOMYŚLNYCH, W TYCH OBSZARACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ SEGA I PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH OGRANICZA SIĘ W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

9. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik wyraża zgodę, aby na żądanie SEGA ochronić i zwolnić z odpowiedzialności SEGA i jej podmioty stowarzyszone z tytułu wszelkich roszczeń, odpowiedzialności oraz kosztów, w tym kosztów prawnych, które mogą wynikać z (a) użytkowania lub podejmowania działań w związku z Produktem (w tym tworzenia i wykorzystania Treści opracowanych przez użytkowników, synchronizowanych z Grą lub Nagraniami z Gry), (b) wszelkich naruszeń postanowień Umowy przez Użytkownika, lub (c) wszelkich zarzutów, dotyczących naruszenia w jakikolwiek sposób praw autorskich, znaków handlowych, tajemnicy handlowej, poufności, innych praw własności intelektualnej lub innych praw stron trzecich z związku z udostępnieniem jakichkolwiek treści za pośrednictwem Produktu.  SEGA zastrzega, na własny koszt, prawo do podjęcia wyłącznej obrony i przejęcia kontroli nad sprawami, w przypadku których Użytkownik zwalnia SEGA z odpowiedzialności. W tego typu przypadkach Użytkownik podejmie współpracę z SEGA w zakresie zastosowania wszelkich dostępnych środków obronnych.

10. E-MAIL, KOMUNIKATORY, BLOGI I CHATY

SEGA może udostępniać w Produkcie funkcjonalność poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych, blogów i chatów (zwanych łącznie „Oprogramowaniem do komunikacji”), bezpośrednio lub za pośrednictwem dostawcy zewnętrznego.  SEGA nie ponosi odpowiedzialności za komunikację ze strony innych użytkowników, prowadzoną za pośrednictwem Oprogramowania do komunikacji.  SEGA nie ponosi odpowiedzialności za komunikację ze strony Użytkownika, prowadzoną za pośrednictwem Oprogramowania do komunikacji. Użytkownik potwierdza i akceptuje to, że komunikacja prowadzona przez Oprogramowanie do komunikacji jest publiczna, a nie prywatna.  Użytkownik potwierdza i akceptuje, że dane osobowe przekazywane za pośrednictwem Oprogramowania do komunikacji mogą być przeglądane i wykorzystywane przez inne osoby i należy się liczyć z możliwością i rozpowszechnienia.  Zdecydowanie zalecamy powstrzymanie się od ujawniania danych osobowych w publicznej komunikacji przez Oprogramowanie do komunikacji, o ile Użytkownik nie chce, aby tego typu informacje stały się stale publicznie dostępne.

SEGA może udostępniać łącza do innych stron internetowych lub zasobów autorstwa podmiotów zewnętrznych za pośrednictwem Produktu, bezpośrednio lub poprzez dostawcę zewnętrznego. SEGA nie udziela żadnych zapewnień w odniesieniu do innych stron internetowych, które Użytkownik może odwiedzić. SEGA nie ma kontroli na powyższymi stronami i zasobami, Użytkownik przyjmuje się do wiadomości i akceptuje, że SEGA nie ponosi odpowiedzialności za dostępność stron lub zasobów zewnętrznych i nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty, usługi lub inne materiały umieszczone na stronach internetowych lub w zasobach, lub tam dostępne, a Użytkownik otwiera powyższe strony na własne ryzyko. Odniesienia do nazw, znaków, produktów lub usług stron trzecich lub łącza hipertekstowe do stron lub informacji stron trzecich są udostępniane wyłącznie dla wygody Użytkownika i nie stanowią ani nie sugerują poparcia, sponsorowania lub rekomendacji ani powiązania ze stroną trzecią lub jej produktami i usługami. SEGA nie udziela żadnych zapewnień, ani gwarancji w odniesieniu do treści, produktów lub usług stron trzecich, a Użytkownik akceptuje to, że SEGA nie będzie odpowiedzialna, bezpośrednio ani pośrednio, z tytułu jakichkolwiek szkód lub strat, spowodowanych, rzekomo spowodowanych lub będących w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treści, produktach lub usługach dostawcy zewnętrznego, dostępnych na powyższych stronach lub w powyższych zasobach.

11. WIRTUALNE PRZEDMIOTY

Produkt może oferować możliwość nabycia wirtualnej waluty do wykorzystania w grze („Wirtualna Waluta”), wirtualnych przedmiotów do wykorzystania w grze oraz innych wirtualnych towarów i usług (łącznie zwanych dalej „Wirtualnymi Przedmiotami”). Wirtualną Walutę i Wirtualne Przedmioty można uzyskać od SEGA i/lub stron trzecich w następujący sposób: (i) w ramach rozgrywki korzystając z Produktu, (ii) w formie nabycia od SEGA w zamian za „prawdziwe” pieniądze, jeżeli Użytkownik jest osobą pełnoletnią w swoim kraju zamieszkania, (iii) w określonych okolicznościach Wirtualne Przedmioty można nabyć za Wirtualną Walutę, (iv) w formie nabycia od stron trzecich takich jak operatorzy zewnętrznych platform sprzedażowych, w zamian za „prawdziwe” pieniądze, jeżeli Użytkownik jest osobą pełnoletnią w swoim kraju zamieszkania, (v) w zamian za punkty lub inne przedmioty wirtualne ze stron internetowych stron trzecich, jeżeli wymiana jest dozwolona na takich stronach oraz zatwierdzona przez SEGA, (vi) w ramach interakcji lub uczestnictwa w reklamach i usługach stron trzecich.

W przypadku nabycia Wirtualnych Przedmiotów od SEGA lub jej upoważnionych podmiotów stowarzyszonych, Użytkownik akceptuje zasady dotyczące cen, płatności i rozliczeń obowiązujące dla takich opłat i określone w momencie zakupu. Wszystkie opłaty są ostateczne i nieprzenoszalne, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej w niniejszej Umowie. Wszystkie opłaty i obowiązujące podatki należne są w walucie lokalnej, chyba że stwierdzono inaczej w momencie zakupu. SEGA nie kontroluje sposobu zarządzania przez strony trzecie systemem punktów lub Wirtualnych Przedmiotów, ani też możliwości wymiany takich punktów lub Wirtualnych Przedmiotów na Wirtualną Walutę, więc taki sposób uzyskania Waluty Wirtualnej może nie być dostępny dla Użytkownika. Ponadto, SEGA nie kontroluje zasad dotyczących cen, płatności i rozliczeń obowiązujących dla zakupów od stron trzecich.

Wirtualne Przedmioty są wyłącznie przedmiotami cyfrowymi, które nie posiadają wartości w „prawdziwej” gotówce lub innej wartości. Wirtualne Przedmioty nie mogą zostać wymienione na „prawdziwą” gotówkę, towary lub inne przedmioty posiadające wartość pieniężną przez SEGA ani inne strony trzecie. Prawo wykorzystania Wirtualnych Przedmiotów jest ograniczone do niewyłącznego, nieprzenoszalnego, nie podlegającego dalszym licencjom i odwoływalnego prawa wykorzystania Wirtualnych Przedmiotów i Wirtualnej Waluty wyłącznie do własnego, niekomercyjnego użytku w celach rozrywkowych. Użytkownik zgadza się, że SEGA nie ma obowiązku zwrotu kosztów ani innej rekompensaty za jakiekolwiek Przedmioty Wirtualne z jakiegokolwiek powodu, w tym z powodu wypowiedzenia licencji lub niniejszej Umowy, dobrowolnego lub niedobrowolnego. Z wyjątkiem ograniczonych praw opisanych w niniejszej Umowie, Użytkownik nie posiada żadnych udziałów, praw ani tytułów do Przedmiotów Wirtualnych, które pozostają wyłączną własnością SEGA.

Jeżeli SEGA wyraźnie nie stwierdzi inaczej, (i) przeniesienie Wirtualnych Przedmiotów jest zabronione (również pomiędzy różnymi produktami), (ii) Użytkownik nie może kupować ani sprzedawać Wirtualnych Przedmiotów za „prawdziwe” pieniądze ani też inne wartościowe przedmioty, (iii) SEGA nie uznaje żadnych prób przeniesienia Wirtualnych Przedmiotów, ani też prób sprzedaży lub przekazania w „świecie rzeczywistym” żadnych innych elementów zawartych w Produkcie. Wszelkie próby podjęcia powyższych działań stanowią naruszenie postanowień niniejszej Umowy i powodują automatyczne wygaśnięcie praw Użytkownika do wykorzystania Wirtualnych Przedmiotów, a także mogą spowodować bezterminowe zablokowanie możliwości korzystania z Produktu i/lub podjęcie działań prawnych.

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE SPRZEDAŻ WIRTUALNYCH PRZEDMIOTÓW NA JEGO RZECZ JEST OSTATECZNA. ZWROTY NIE SĄ DOSTĘPNE, CHYBA ŻE SEGA ZDECYDUJE INACZEJ WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA.

Zgodnie z powyższym, dostępna oferta Wirtualnych Przedmiotów nie stanowi zobowiązania ze strony SEGA, że będą one dostępne również w przyszłości. Zakres, rodzaj i typ dostępnych Wirtualnych Przedmiotów może ulec zmianie. SEGA może zarządzać, kontrolować, modyfikować i usuwać Wirtualne Przedmioty według własnego uznania, bez wcześniejszego zawiadomienia, i nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkownika ani innych osób w związku z wykorzystaniem tego prawa.

12. UŻYTKOWANIE NA ŚWIECIE

Choć dostęp do Produktu możliwy jest na całym świecie, SEGA nie udziela żadnych zapewnień, że Produkt lub powiązane materiały są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania w lokalizacji Użytkownika, a Produkt może nie być dostępny na terytoriach, gdzie jego zawartość nie jest dozwolona przez przepisy prawa lokalnego.  Osoby decydujące się skorzystanie z Produktu w takich lokalizacjach robią to dobrowolnie i ponoszą odpowiedzialność za stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa, w zakresie w jakim przedmiotowe prawa mają zastosowanie.  Wszelkie złożone oferty i/lub informacje przekazane w związku z Produktem są nieważne w lokalizacjach, gdzie są zabronione.  Bez uszczerbku dla powyższego, Produkt nie może podlegać eksportowi lub reeksportowi (a) do państwa, na które Stany Zjednoczone nałożyły embargo (lub do obywatela takiego państwa), (b) do kogokolwiek z listy Specially Designated Nationals, publikowanej przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych lub z listy Denied Persons List lub Entity List Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych.  Uzyskując dostęp do Produktu i użytkując go, Użytkownik oświadcza, że nie znajduje się na terenie takiego państwa lub pod jego kontrolą, nie jest obywatelem takiego państwa oraz nie figuruje na powyższych listach.

13. ROZWIĄZANIE UMOWY I ZACHOWANIE WAŻNOŚCI POSTANOWIEŃ

Niniejsza Umowa pozostaje w mocy do momentu rozwiązania przez jedną ze stron.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że nie przysługuje mu zwrot żadnych środków wpłaconych na rzecz SEGA przed rozwiązaniem Umowy.  Użytkownik może podjąć decyzję o zaprzestaniu użytkowania Produktu w dowolnym momencie, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie.  Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw SEGA, niniejsza Umowa ulegnie rozwiązaniu automatycznie ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik nie będzie stosować się do jej zapisów.  Po rozwiązaniu Umowy wszelkie kopie Produktu muszą zostać zniszczone.  Postanowienia sekcji 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20 oraz Warunki wprowadzania modyfikacji pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

14. ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ

Ponieważ SEGA poniosłaby nieodwracalną szkodę w przypadku nieegzekwowania zapisów niniejszej Umowy, Użytkownik wyraża zgodę na to, aby SEGA była uprawniona do podejmowania wszelkich niezbędnych działań, bez gwarancji, zabezpieczeń lub dowodów na poniesienie strat, w tym do dochodzenia zabezpieczenia roszczeń i innych form zadośćuczynienia, dodatkowo poza innymi środkami naprawczymi, do których jest uprawniona.

15. OCHRONA DANYCH

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE SEGA MOŻE (I) PRZETWARZAĆ DANE DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKA W RAMACH UŻYTKOWANIA PRZEZ NIEGO PRODUKTU ORAZ (II) UJAWNIAĆ LUB PRZEKAZYWAĆ TAKIE DANE OSOBOWE PRACOWNIKOM I PODMIOTOM W RAMACH SEGA ORAZ, Z UZASADNIONYCH PRZYCZYN, STRONOM TRZECIM, A TAKŻE W INNY SPOSÓB WYMAGANY LUB DOZWOLONY PRZEZ PRZEPISY PRAWA. WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I PRZEKAZYWANIA TAKICH DANYCH ZNAJDUJE SIĘ W POLITYCE PRYWATNOŚCI SEGA OPUBLIKOWANEJ NA STRONIE http://www.sega.co.uk/Privacy. W OGRANICZONYCH PRZYPADKACH WYMAGAJĄCYCH UDZIELENIA ZGODY NA OKREŚLONĄ FORMĘ PRZETWARZANIA DANYCH, OBOWIĄZUJE OSOBNE POWIADOMIENIE.

Zachęcamy do zadawania pytań, przekazywania uwag oraz składania żądań dotyczących gromadzonych przez SEGA danych na adres SEGA Europe Limited, Customer Service Department, 27 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9BW, Wielka Brytania lub na adres e-mail: help@sega.co.uk.  Można również skontaktować się z inspektorem ochrony danych SEGA na adres e-mail dpo@sega.co.uk.

15. OGRANICZONA GWARANCJA DOTYCZĄCA GRY

Z ZASTRZEŻENIEM OGRANICZEŃ PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ, SEGA GWARANTUJE PIERWOTNEMU NABYWCY PRODUKTU, ŻE PRODUKT BĘDZIE FUNKCJONALNY PODCZAS ZWYKŁEGO UŻYTKOWANIA, ZGODNIE Z ZASADAMI OPISANYMI W PRODUKCIE I/LUB DOŁĄCZONEJ INSTRUKCJI LUB INNYCH MATERIAŁACH, PRZEZ OKRES 90 (DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU) DNI OD DATY PIERWSZEGO NABYCIA („GWARANCJA”). W RAMACH GWARANCJI UDZIELANE SĄ SZCZEGÓLNE PRAWA, A UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ RÓWNIEŻ PRZYSŁUGIWAĆ INNE PRAWA NA MOCY USTAWY LUB PRZEPISÓW LOKALNYCH, KTÓRE POZOSTAJĄ W MOCY.

NINIEJSZA GWARANCJA NIE MA ZASTOSOWANIA, JEŚLI PRODUKT JEST UŻYWANY W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB W SPOSÓB KOMERCYJNY I/LUB JEŚLI JAKAKOLWIEK WADA LUB USTERKA WYNIKA Z WINY UŻYTKOWNIKA (LUB OSOBY DZIAŁAJĄCEJ POD JEGO KONTROLĄ LUB UPOWAŻNIENIEM), ZANIEDBANIA, WYPADKU, NADUŻYCIA, DZIAŁANIA WIRUSA, NIEWŁAŚCIWEGO UŻYCIA LUB MODYFIKACJI PRODUKTU PO ZAKUPIE.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA PROBLEMÓW Z PRODUKTEM W OKRESIE GWARANCYJNYM (W TYM PROBLEMU Z AKTYWACJĄ GRY PRZY POMOCY KLUCZA PRODUKTU LUB W INNY SPOSÓB), PROSIMY O KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ, OD KTÓREGO NABYTO PRODUKT. PROSIMY ZACHOWAĆ PARAGON ZAKUPU, PONIEWAŻ SPRZEDAWCA MOŻE POPROSIĆ O JEGO PRZEDSTAWIENIE. W PRZYPADKU WYKRYCIA BŁĘDU W OPROGRAMOWANIU, PROSIMY O KONTAKT Z DZIAŁEM WSPARCIA TECHNICZNEGO SEGA (SZCZEGÓŁY PONIŻEJ) I POINFORMOWANIE O PROBLEMACH Z UŻYTKOWANIEM PRODUKTU. SPRZEDAWCA LUB SEGA NAPRAWIĄ LUB WYMIENIĄ PRODUKT, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA. PRODUKT ZASTĘPCZY JEST OBJĘTY GWARANCJĄ PRZEZ RESZTĘ PIERWOTNEGO OKRESU GWARANCYJNEGO LUB 90 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT) DNI, OD DNIA OTRZYMANIA PRODUKTU ZASTĘPCZEGO, ZALEŻNIE OD TEGO, KTÓRY OKRES JEST DŁUŻSZY. JEŻELI Z JAKIEGOŚ POWODU PRODUKT NIE MOŻE ZOSTAĆ NAPRAWIONY LUB WYMIENIONY, UŻYTKOWNIK BĘDZIE UPRAWNIONY DO OTRZYMANIA ZWROTU PIENIĘDZY DO WYSOKOŚCI CENY ZAPŁACONEJ ZA PRODUKT. POWYŻSZE DZIAŁANIA (NAPRAWA, WYMIANA LUB ZWROT PIENIĘDZY ZAPŁACONYCH ZA GRĘ) TO JEDYNE ŚRODKI ZARADCZE, KTÓRE PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI. CELEM UNIKNIĘCIA NIEPOROZUMIEŃ, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONE W SEKCJI 8 NINIEJSZEJ UMOWY MA ZASTOSOWANIE RÓWNIEŻ W PRZYPADKU POWYŻSZEJ GWARANCJI.

17. OPROGRAMOWANIE OPEN SOURCE I OPROGRAMOWANIE DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

GRA ZAWIERA I/LUB KORZYSTA Z OPROGRAMOWANIA TYPU OPEN SOURCE („OSS”) ORAZ OPROGRAMOWANIA DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH („TPS”). UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW LICENCJI TAK SAMO RESTRYKCYJNYCH JAK ZAWARTE W NINIEJSZEJ UMOWIE W ODNIESIENIU DO OSS I TPS ZAWARTYCH W OPROGRAMOWANIU.

18. TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY

Niniejszy Produkt może być chroniony przez oprogramowanie zapobiegające oszustwom/hakowaniu i/lub technologię Denuvo Anti-Tamper Protection Technology zapobiegającą nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie („Technologia Denuvo”).  W przypadku zastosowania takiej technologii, Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na poniższe postanowienia dotyczące Technologii Denuvo:

 1. instalacja Produktu spowoduje zainstalowanie Technologii Denuvo na urządzeniu Użytkownika,

 2. Technologia Denuvo może ograniczyć liczbę instalacji Produktu,

 3. Technologia Denuvo może zainstalować dodatkowe elementy wymagane w celu ochrony przed kopiowaniem na urządzeniu Użytkownika,

 4. Podczas instalacji i/lub pierwszego uruchomienia Produktu może być wymagane połączenie internetowe w celu aktywacji Produktu oraz Technologii Denuvo,

 5. Określone pliki zainstalowane przez Technologię Denuvo mogą pozostać na urządzeniu Użytkownika również po odinstalowaniu Produktu.

SEGA nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkownika w związku z komponentami, które mogą zostać zainstalowane na urządzeniu Użytkownika w związku z Technologią Denuvo.

W przypadku wyłączenia lub ingerencji w Technologię Denuvo, Produkt może nie działać prawidłowo, a Użytkownik dopuszcza się istotnego naruszenia niniejszej Umowy.

Więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności Denuvo można znaleźć w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://irdeto.com/privacy/

19. DLA MIESZKAŃCÓW STANÓW ZJEDNOCZONYCH I KANADY - WIĄŻĄCY ARBITRAŻ I ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWÓW ZBIOROWYCH

Niniejsza sekcja 19 ma zastosowanie do Użytkownika, który zamieszkuje lub nabył Produkt i korzysta z niego w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie. 

Wiążący arbitraż: Użytkownik i SEGA (każda z nich jest „stroną” dla celów niniejszej sekcji, a łącznie zwane są „stronami”) zgadzają się, że wszelkie roszczenia wynikające z lub związane z niniejszą Umową (w tym jej interpretacją, zawiązaniem, wykonaniem i naruszeniem), wzajemnymi relacjami lub korzystaniem z Produktu przez Użytkownika będą ostatecznie rozstrzygane wyłącznie w drodze wiążącego arbitrażu, chyba że roszczenie podlega wyjątkom opisanym poniżej. NINIEJSZA UMOWA OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK I SEGA ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE TAKIE ROSZCZENIA NIE BĘDĄ ROZSTRZYGANE W SĄDZIE PRZEZ SĘDZIEGO LUB ŁAWĘ PRZYSIĘGŁYCH. Niniejsza umowa ma zastosowanie do wszystkich rodzajów roszczeń, w tym roszczeń prawnych, słusznościowych lub ustawowych, na podstawie dowolnych przepisów prawa. Ma również zastosowanie nawet po zaprzestaniu korzystania z Produktu, jego usunięciu, zniszczeniu lub utracie jego własności w inny sposób. Jeżeli Użytkownik lub SEGA wniesie do sądu roszczenie, które podlega arbitrażowi zgodnie z niniejszą sekcją, każda ze stron może zwrócić się do sądu o nakazanie stronom rozstrzygnięcia roszczenia w drodze arbitrażu. Arbiter, a nie sąd, ma wyłączne prawo do decydowania, czy jakakolwiek część niniejszej sekcji jest ważna lub wykonalna, lub czy ma zastosowanie do danego roszczenia.

Postępowanie arbitrażowe odbywa się przed neutralnym arbitrem, a nie przed sędzią lub ławą przysięgłych, więc Użytkownik i SEGA zgadzają się zrezygnować z prawa do procesu przed sędzią lub ławą przysięgłych. Postępowanie arbitrażowe rządzi się innymi prawami niż pozew w sądzie. Na przykład, arbitraż jest mniej formalny i zazwyczaj przewiduje bardziej ograniczoną wymianę informacji pomiędzy stronami w procesie zwanym „discovery”. Po podjęciu decyzji przez arbitra, decyzja ta będzie ostateczna, a Użytkownik oraz SEGA zasadniczo nie będą mogli jej zmienić w sądzie.

Niniejsze postanowienie o arbitrażu zostało sporządzone zgodnie z transakcją obejmującą handel międzystanowy, a Federalna Ustawa o Arbitrażu („FAA”) ma zastosowanie do interpretacji, stosowania, wykonalności i tworzenia niniejszej Umowy, niezależnie od wszelkich innych postanowień dotyczących wyboru prawa zawartych w niniejszej Umowie.

Użytkownik i SEGA zgadzają się, że arbitraż będzie prowadzony przez JAMS zgodnie z postanowieniami Pełnego Regulaminu Arbitrażowego lub Skróconego Regulaminu Arbitrażowego JAMS, stosownie do sytuacji, z wyłączeniem wszelkich zasad lub procedur regulujących lub dopuszczających pozwy zbiorowe. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszą Umową oraz regulaminem JAMS, postanowienia niniejszej Umowy są nadrzędne. Regulamin JAMS dotyczący postępowania arbitrażowego można znaleźć na stronie http://www.jamsadr.com lub otrzymać kontaktując się z JAMS pod numerem (800) 352-5267.  Opłaty arbitrażowe Użytkownika oraz jego udział w wynagrodzeniu arbitra są regulowane przez Pełny Regulamin Arbitrażowy JAMS, ale nie są objęte Procedurami JAMS dla Pozwów Zbiorowych oraz w odpowiednim zakresie Minimalnymi Standardami Konsumenckimi, w tym obowiązującym w danym momencie limitem opłat za wniesienie sprawy do trybunału arbitrażowego. Jeżeli opłata za wniesienie pozwu do trybunału arbitrażowego przekroczy koszt wniesienia pozwu, SEGA pokryje dodatkowy koszt.  Strony przyjmują do wiadomości, że w niektórych przypadkach koszty postępowania arbitrażowego mogą przekroczyć koszty postępowania sądowego. Każda ze stron opłaci własne honoraria i koszty adwokackie, chyba że roszczenia pozwalają na odzyskanie honorariów i kosztów adwokackich przez stronę wygrywającą, w którym to przypadku arbiter może je przyznać zgodnie z obowiązującym prawem. Jeżeli jedna ze stron bezskutecznie zakwestionuje ważność decyzji arbitrażowej lub orzeczenia arbitra w późniejszym postępowaniu sądowym, strona przegrywająca ponosi koszty i honoraria adwokackie strony przeciwnej związane z zakwestionowaniem wyroku.

Lokalizacja: Postępowanie arbitrażowe odbędzie się w hrabstwie Los Angeles, Kalifornia lub w hrabstwie lub prowincji, w której zamieszkuje użytkownik. Użytkownik i SEGA wyrażają zgodę na poddanie się osobistej jurysdykcji dowolnego sądu federalnego lub stanowego w hrabstwie Los Angeles w Kalifornii w celu wykonania arbitrażu, zawieszenia postępowania do czasu zakończenia arbitrażu lub potwierdzenia, modyfikacji, anulowania lub wydania wyroku w sprawie orzeczenia wydanego przez arbitra. 

Zrzeczenie się prawa do pozwów zbiorowych: Strony zgadzają się również, że wszelkie postępowania arbitrażowe lub sądowe będą prowadzone wyłącznie w ich indywidualnych kompetencjach, a nie jako pozew zbiorowy lub inne działania reprezentacyjne, a strony wyraźnie zrzekają się prawa do złożenia pozwu zbiorowego lub ubiegania się o zwolnienie na zasadzie postępowania zbiorowego.  W związku z powyższym:

 • UŻYTKOWNIK NIE MOŻE WNIEŚĆ ROSZCZENIA PRZECIWKO SEGA JAKO POWÓD LUB CZŁONEK GRUPY W RAMACH POZWU ZBIOROWEGO LUB JAKIMKOLWIEK INNYM POSTĘPOWANIU ZBIOROWYM, SKONSOLIDOWANYM LUB REPREZENTATYWNYM.

 • ARBITER NIE MOŻE POŁĄCZYĆ ROSZCZEŃ UŻYTKOWNIKA WOBEC SEGA Z ROSZCZENIAMI INNYCH OSÓB WOBEC SEGA W JEDNĄ SPRAWĘ.

Jeśli jakikolwiek sąd lub arbiter stwierdzi, że zrzeczenie się prawa do pozwów zbiorowych, o którym mowa w niniejszym ustępie, jest nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu lub że arbitraż może być prowadzony w oparciu o pozwy zbiorowe, wówczas sekcja 19 zostanie uznana za nieważną w całości, stwierdzając jednocześnie, że strony nie uzgodniły poddawania sporów do rozstrzygnięcia w ramach arbitrażu. 

Wyjątki od Klauzuli Arbitrażowej: Zgadzamy się, że każdy z nas nadal będzie miał prawo do wstąpienia na drogę sądową w celu rozstrzygnięcia następujących roszczeń:

 • Roszczenia dotyczące własności intelektualnej SEGA (np. znaki towarowe, nazwy handlowe, nazwy domen, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub patenty).

 • Roszczenia związane z piractwem lub niedozwoloną ingerencją.

 • Roszczenia, które nie podlegają umowie arbitrażowej z mocy prawa i nie są wyłączone przez prawo federalne, które pozwoliłoby na zawarcie klauzuli arbitrażowej.

 • Roszczenia w sądzie ds. drobnych roszczeń.

Wszelkie spory niepodlegające arbitrażowi na mocy tych wyjątków będą rozstrzygane przez sąd właściwej jurysdykcji, z zastrzeżeniem wymogów dotyczących właściwości miejscowej opisanych w sekcji 20.

30-dniowe prawo do rezygnacji: Użytkownik ma prawo zrezygnować i nie być związanym postanowieniami dotyczącymi arbitrażu i zrzeczenia się praw do pozwów zbiorowych, określonymi w sekcji 19, wysyłając pisemne powiadomienie o swojej decyzji o rezygnacji na następujący adres: SEGA, 6400 Oak Canyon, Suite 100; Irvine, CA 92618; Do: Legal & Business Affairs Department.  Takie zgłoszenie musi zawierać poniższe informacje:

 • Pełne imię i nazwisko Użytkownika.

 • Adres zamieszkania.

 • Nazwę zakupionego Produktu i datę jego zakupu lub, jeśli nie dokonano zakupu, datę pierwszego dostępu do Produktu lub jego użycia.

 • Wszystkie nazwy użytkownika lub identyfikatory używane przez użytkownika w celu uzyskania dostępu do Produktu lub korzystania z niego, jeśli dotyczy.

 • Podpis użytkownika.

Zawiadomienie musi zostać wysłane w ciągu 30 dni od daty zakupu Produktu (lub, jeśli nie dokonano zakupu, w ciągu 30 dni od daty pierwszego dostępu lub użycia Produktu i wyrażenia zgody na niniejsze warunki); w przeciwnym razie Użytkownik jest zobowiązany do rozstrzygania sporów zgodnie z niniejszą sekcją.  Jeśli Użytkownik zrezygnuje z powyższych postanowień arbitrażowych, SEGA również nie będzie nimi związana. 

20. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a SEGA w odniesieniu do Produktu i zastępuje wszelkie wcześniejsze uzgodnienia i zapewnienia, gwarancje i porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a SEGA (złożone przez zaniedbanie lub w dobrej wierze, z wyłączeniem tych złożonych w złej wierze), dotyczących tych samych kwestii. 

Jeżeli którakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną w świetle obowiązującego prawa, w tym w zakresie gwarancji, zastrzeżeń oraz ograniczeń odpowiedzialności omówionych powyżej, nieważne lub niewykonalne zapisy zostaną uznane za zastąpione przez ważne i wykonalne zapisy, które możliwie blisko odpowiadają intencji pierwotnych zapisów, a pozostała część Umowy pozostanie w mocy.  Wstrzymanie się od egzekwowania któregokolwiek z zapisów niniejszej Umowy lub praw pokrewnych nie stanowi zrzeczenia się uprawnień przysługujących na mocy tego przepisu lub tego prawa.

SEGA może w dowolnym momencie dokonać cesji niniejszej Umowy, w całości lub w części.  Niezależenie od powyższego, bez zgody udzielonej przez SEGA na piśmie, Użytkownik nie może dokonać cesji, przenieść lub udzielić sublicencji w odniesieniu do części lub całości swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy.

Wykonanie Umowy przez SEGA podlega obowiązującemu prawu i procesom prawnym, a nic co jest zawarte w Umowie nie stanowi odstępstwa od prawa SEGA do stosowania się do rządowych, sądowych i prawnych żądań lub wymogów związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Produktu lub informacji dostarczonych lub zebranych przez SEGA w związku z takim korzystaniem.  Poza zwolnieniami z odpowiedzialności z mocy obowiązującego prawa, wyłączamy odpowiedzialność z tytułu braku dostawy lub opóźnienia w dostawie Produktu, wynikłych z przyczyn niezależnych od nas, które były lub nie były możliwe do przewidzenia przez którąkolwiek ze stron, w tym, między innymi, w związku z zakłóceniami w pracy, wojną, terroryzmem, pożarem, atakiem typu „denial of service”, brakiem dostępu do Internetu, wypadkiem, trudnymi warunkami atmosferycznymi, brakiem możliwości zabezpieczenia transportu, działaniami rządu lub regulacjami prawnymi oraz innymi przyczynami niezależnymi od Sega, podobnymi do wymienionych powyżej lub o odmiennym charakterze.

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie daje ani nie rości sobie prawa do dawania stronom trzecim jakichkolwiek korzyści lub prawa do egzekwowania postanowień niniejszej Umowy, a postanowienia Ustawy o Umowach (prawa stron trzecich) z 1999 roku (z późniejszymi zmianami lub modyfikacjami) są wyraźnie wyłączone.

Strony ustalają, że wszelka korespondencja w sprawie niniejszej Umowy będzie prowadzona w języku angielskim.

Niniejszą Umowę oraz wszelkie spory z nią związane regulują przepisy prawa Anglii i Walii, a Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów w Anglii. Jeśli Użytkownik mieszka lub zakupił Produkt i korzysta z niego w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane podlegają przepisom prawa stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Stanów Zjednoczonych lub Kanady, interpretacja i egzekwowanie postanowień klauzuli arbitrażowej i zrzeczenia się prawa do pozwów zbiorowych zawartych w sekcji 19 podlega przepisom Federalnej Ustawy o Arbitrażu obowiązującej w Stanach Zjednoczonych.

 

Adres do kontaktu z SEGA to:

SEGA Europe Limited

Customer Service Department

27 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9BW

Email: customersupportuk@sega.co.uk

O ILE NIE ZAZNACZONO INACZEJ, PRZYKŁADOWE FIRMY, ORGANIZACJE, PRODUKTY, OSOBY I WYDARZENIA PRZEDSTAWIONE W PRODUKCIE SĄ FIKCYJNE I NIE NALEŻY ICH ŁĄCZYĆ Z ŻADNĄ RZECZYWISTĄ FIRMĄ, ORGANIZACJĄ, PRODUKTEM, OSOBĄ LUB WYDARZENIEM.

KONTYNUOWANIE UŻYTKOWANIA PRODUKTU OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK ZAPOZNAŁ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, ZROZUMIAŁ JEJ TREŚĆ I PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI TO, ŻE UŻYTKOWANIE PRODUKTU OZNACZA ZGODĘ NA ZWIĄZANIE ZAPISAMI UMOWY.

 

ZAŁĄCZNIK 1

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO DLA ZAMKNIĘTYCH BETA TESTÓW I OPEN DEV

 

Oprócz postanowień SEGA EULA przedstawionych powyżej, niniejsza sekcja dotyczy Zamkniętych beta testów i Open Dev mających na celu ocenę danej gry video. Celem uniknięcia nieporozumień, postanowienia SEGA EULA mają zastosowanie UZUPEŁNIAJĄCE do EULA dla Zamkniętych beta testów i Open Dev przedstawionej poniżej.

 

PRZED POBRANIEM LUB ZAINSTALOWANIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ SEGA EULA W POŁĄCZENIU Z NINIEJSZĄ EULA DLA ZAMKNIĘTYCH BETA TESTÓW I OPEN DEV („POŁĄCZONA EULA”).  POBIERAJĄC LUB INSTALUJĄC NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, AKCEPTUJE I ZGADZA SIĘ NA PRZESTRZEGANIE POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ POŁĄCZONEJ EULA, W TYM, MIĘDZY INNYMI, POSTANOWIEŃ DOTYCZĄCYCH UJAWNIANIA OKREŚLONYCH INFORMACJI POUFNYCH I ZASTRZEŻONYCH („INFORMACJE POUFNE”) PRZEZ SEGA CORPORATION Z SIEDZIBĄ W 1-1-1 NISHI-SHINAGAWA, SHINAGAWA-KU, TOKIO, 141-0033 ORAZ JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE (ZWANE ŁĄCZNIE „SEGA” LUB „MY”). JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ POŁĄCZONEJ EULA, NIE POWINIEN INSTALOWAĆ ANI POBIERAĆ OPROGRAMOWANIA LUB NIEZWŁOCZNIE USUNĄĆ JE Z PAMIĘCI KOMPUTERA.

Użytkownik został zaproszony do udziału w zamkniętym środowisku testowym beta, którego wyłącznym celem jest ocena określonych gier wideo („Gra”) i identyfikacja błędów („Zamknięte beta testy”). Żadne z postanowień niniejszej Połączonej EULA nie oznacza przyznania Użytkownikowi jakichkolwiek praw lub przywilejów związanych z Zamkniętymi beta testami. Gra dostarczana jest w bieżącej postaci i dostępnej formie („as is” oraz „as available”), a SEGA nie składa żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji. 

Niniejsza przedpremierowa wersja Gry oraz wszelkie programy lub pliki, które zostały dostarczone Użytkownikowi (poprzez transmisję online lub w inny sposób), w tym „poprawki” lub „aktualizacje” (zwane łącznie „Oprogramowaniem”), jak również wszelka dokumentacja online lub elektroniczna („Dokumentacja”), a także wszelkie kopie i prace pochodne takiego Oprogramowania są chronione prawem autorskim należącym do SEGA. Użytkowanie Gry i Oprogramowania podlega postanowieniom niniejszej Połączonej EULA. Gra jest rozprowadzana wyłącznie do użytku przez upoważnione osoby, które otrzymały uprzednią autoryzację w celu przetestowania Gry zgodnie z warunkami niniejszej Połączonej EULA („Testerzy” lub „Użytkownicy”). Wszelkie wykorzystywanie, powielanie lub redystrybucja Gry, które nie zostały wyraźnie dozwolone na mocy niniejszej Połączonej EULA są wyraźnie zabronione.

Tylko Testerzy mogą uczestniczyć w Zamkniętych beta testach, a osoby, które nie otrzymały autoryzacji nie mogą zawrzeć niniejszej Połączonej EULA. W zamian za oferowaną przez SEGA możliwość uczestnictwa w Zamkniętych beta testach, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać poniższych postanowień:

1. Umowa i warunki użytkowania.

 1. Użytkownik musi zaakceptować postanowienia niniejszej Połączonej EULA, aby otrzymać dostęp do Gry.

 2. Gra może być nieodpowiednia dla dzieci poniżej określonego wieku. Jeżeli będzie to możliwe, SEGA umieści informację o odpowiednim wieku w postaci oznaczenia klasyfikacji gry, dokonanej na podstawie treści przedstawionych w Grze. Klasyfikację gry należy traktować wyłącznie jako wskazówki, a SEGA w żadnym przypadku nie poniesie odpowiedzialności, jeżeli materiał zostanie uznany za nieodpowiedni dla wieku.

2. Udzielenie Ograniczonej Licencji na Użytkowanie.

SEGA niniejszym udziela ograniczonej, nieprzenoszalnej, niewyłącznej licencji i prawa do instalacji i użytkowania jednej (1) kopii Gry i Oprogramowania do użytku osobistego na urządzeniu lub sprzęcie komputerowym Użytkownika będącym jego własnością lub znajdującym się pod jego osobistą kontrolą, a Użytkownik poprzez instalację Gry i Oprogramowania akceptuje powyższą licencję.

3. Zamknięte beta testy

 1. Korzystając z Oprogramowania, Użytkownik może gromadzić punkty, wyposażenie lub inne wskaźniki wartości lub statusu. Dane te mogą zostać zresetowane w dowolnym momencie procesu testowania, a także gdy dana wersja Oprogramowania, poprawka lub aktualizacja zakończy fazę testowania. 

 2. Decydując się na udział w Zamkniętych beta testach, Użytkownik zgadza się, że: (i) uczestnictwo w Zamkniętych beta testach odbywa się na własne ryzyko Użytkownika oraz że Użytkownik wie, że Oprogramowanie, i/lub materiały zawarte w Zamkniętych beta testach mogą zawierać znane lub nieznane błędy, (ii) wszelkie wartości lub wskaźniki statusu, które Użytkownik osiągnie poprzez grę, mogą zostać usunięte w dowolnym momencie, (iii) SEGA nie ma obowiązku bezpłatnego udostępniania Oprogramowania do gry przez jakikolwiek okres czasu, ani też udostępniania ich w ogóle, oraz (iv) niniejsza Połączona EULA będzie miała zastosowanie do korzystania przez Użytkownika z Oprogramowania w fazie beta testów;

 3. W ramach Zamkniętych beta testów, Użytkownik może uzyskać dostęp do Informacji Poufnych związanych z Oprogramowaniem. Takie Informacje Poufne będą utrzymywane w ścisłej tajemnicy i nie będą rozpowszechniane ani ujawniane żadnej stronie trzeciej bez wyraźnej pisemnej zgody SEGA. Użytkownik może być również zobowiązany do podpisania umowy o zachowaniu poufności, która zostanie włączona do warunków niniejszej Połączonej EULA. Ujawnienie tych Informacji Poufnych bez wyraźnej pisemnej zgody SEGA spowoduje natychmiastowe rozwiązanie niniejszej Połączonej EULA kończące udział Użytkownika w Zamkniętych beta testach, a także będzie stanowić naruszenie umowy o zachowaniu poufności. W takim przypadku SEGA jest uprawniona do skorzystania ze wszystkich środków zaradczych dostępnych na mocy sekcji 14 SEGA EULA określonej powyżej;

 4. Oprogramowanie może zawierać funkcje do zbierania i śledzenia informacji związanych z korzystaniem z Oprogramowania przez Testerów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że SEGA gromadzi i może gromadzić dane uzyskane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Gry i Oprogramowania. SEGA zastrzega sobie prawo do kompilowania, zapisywania, wykorzystywania i analizowania takich informacji. Gromadzenie i przechowywanie powyższych danych oraz danych dotyczących rozgrywki służy wyłącznie poprawieniu istniejącej funkcjonalności Gry, wsparciu SEGA w ocenie ulepszeń Gry i innych gier w oparciu o ogólne wzorce gry oraz do celów zarządzania cyfrowego;

 5. Konta Testerów (w tym, lecz nie wyłącznie, wszelkie dostarczone kody dostępu do Gry) nie podlegają przeniesieniu w żadnych okolicznościach; oraz

 6. W ramach Zamkniętych beta testów Użytkownik może zostać poproszony o przekazanie sugestii, komentarzy, zgłoszeń dotyczących zauważonych błędów i innych informacji zwrotnych dotyczących Oprogramowania („Informacje Zwrotne”). Użytkownik niniejszym przyznaje SEGA ogólnoświatowe, wyłączne, zbywalne, wieczyste, nieodwołalne, wolne od tantiem, w pełni opłacone prawo do: (i) tworzenia, zlecania tworzenia, wykorzystywania, kopiowania, modyfikowania i tworzenia dzieł pochodnych Informacji Zwrotnej jako części dowolnego produktu, technologii, usługi, specyfikacji lub dokumentacji SEGA; (ii) publicznego prezentowania lub wyświetlania, importowania, nadawania, transmitowania, dystrybucji, licencjonowania, oferowania sprzedaży i sprzedaży, wynajmowania, wydzierżawiania lub wypożyczania kopii Informacji Zwrotnej identyfikującej Użytkownika lub jego nazwę użytkownika jako autora Informacji Zwrotnej (oraz dzieł pochodnych i ich ulepszeń); oraz (iii) udzielania sublicencji powyższych praw stronom trzecim, w tym prawa do udzielania sublicencji kolejnym stronom trzecim.

4. Zakres odpowiedzialności Testerów.

 1. Zgodnie z udzieloną Licencją, Użytkownik nie może, w całości ani w części, kopiować, reprodukować, tłumaczyć, stosować inżynierii wstecznej, odtwarzać kodu źródłowego, modyfikować, dezasemblować, dekompilować ani tworzyć prac pochodnych w oparciu o Oprogramowanie, ani też usuwać żadnych informacji o prawach własności znajdujących się na lub w Oprogramowaniu. Nieprzestrzeganie restrykcji i ograniczeń zawartych w niniejszej sekcji 4 spowoduje natychmiastowe, automatyczne wygaśnięcie licencji udzielonej na mocy niniejszej Umowy i może narazić Użytkownika na sankcje cywilne i/lub karne.

 2. Użytkownik zobowiązuje się, że w żadnym wypadku nie będzie:

(i) sprzedawać, ustanawiać zabezpieczenia lub przekazywać reprodukcji Oprogramowania stronom trzecim w sposób, który nie został wyraźnie dozwolony w niniejszym dokumencie, a także wypożyczać, dzierżawić ani udzielać licencji na Oprogramowanie;

(ii) przekazywać, sprzedawać lub ujawniać jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi innemu niż SEGA klucza CD, numeru seryjnego, kodu aktywacyjnego lub innego unikalnego identyfikatora lub środka uwierzytelniania dostarczonego Użytkownikowi przez SEGA; 

(iii) wykorzystywać Gry lub jakiejkolwiek jej części, w tym między innymi Oprogramowania, do jakichkolwiek celów komercyjnych, w tym między innymi do użytku w kafejkach internetowych, centrach gier komputerowych lub innego rodzaju lokalach;

(iv) hostować, dostarczać lub rozwijać usług dobierania graczy (matchmaking) w Grze, przechwytywać, emulować lub przekierowywać protokołów komunikacyjnych używanych przez SEGA w jakikolwiek sposób, w tym między innymi poprzez emulację protokołu, tunelowanie, podsłuchiwanie pakietów, modyfikowanie lub dodawanie komponentów do Gry, korzystać z programu użytkowego lub innych technik znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości, w jakimkolwiek celu, w tym między innymi w celu nieautoryzowanej gry sieciowej przez Internet, gry sieciowej z wykorzystaniem komercyjnych lub niekomercyjnych sieci gier lub jako część sieci agregacji treści; lub

(v) tworzyć lub utrzymywać, w dowolnych warunkach, nieautoryzowanego połączenia z Grą lub Oprogramowaniem. Wszelkie połączenia z Grą, zarówno utworzone za pomocą Oprogramowania, jak i innych narzędzi i programów użytkowych, mogą być realizowane wyłącznie za pomocą metod i środków wyraźnie zatwierdzonych przez SEGA i/lub jej licencjodawców będących stronami trzecimi w odniesieniu do Gry (jeśli dotyczy). W żadnym wypadku Użytkownik nie może łączyć się, ani tworzyć narzędzi umożliwiających Użytkownikowi lub innym osobom łączenie się z interfejsem Gry lub interfejsami innymi niż wyraźnie przewidziane do użytku publicznego.

 1. Użytkownik zgadza się, że wszelkie nieuprawnione wykorzystanie lub ujawnienie Informacji Poufnych spowoduje nieodwracalne szkody dla SEGA, w przypadku których dostępne środki prawne byłyby niewystarczające.  Dlatego też Użytkownik zgadza się, że SEGA, oprócz innych dostępnych środków prawnych, ma prawo do natychmiastowego nakazu sądowego i innych środków zabezpieczających przed jakimkolwiek naruszeniem lub zagrożeniem naruszenia niniejszej Umowy. Użytkownik powiadomi SEGA na piśmie niezwłocznie, jeśli ma powody sądzić, że jakakolwiek osoba, która miała dostęp do Informacji Poufnych naruszyła lub zamierza naruszyć warunki niniejszej Umowy lub w inny sposób ujawnić jakiekolwiek Informacje Poufne z naruszeniem warunków niniejszej Umowy.  Wszelkie środki prawne wyraźnie przyznane SEGA będą uważane za łączne, a nie wyłączne w stosunku do wszelkich innych środków prawnych przyznanych na mocy niniejszej Umowy, prawa lub na zasadzie słuszności, a skorzystanie przez SEGA z jednego środka prawnego nie wyklucza skorzystania z jakiegokolwiek innego środka prawnego.

5. Warunki Open Dev i/lub Zamkniętych beta testów.

Gra jest grą online, która umożliwia Użytkownikowi grę przez Internet. SEGA może w dowolnym momencie i według własnego uznania wypowiedzieć niniejszą Połączoną EULA i/lub zaprzestać utrzymywania lub udostępniania Gry, lub jakichkolwiek funkcji lub komponentów online, z powiadomieniem lub bez. W każdym przypadku Połączona EULA wygasa niezwłocznie po zakończeniu Open Dev. Celem uniknięcia nieporozumień, wszystkie postanowienia SEGA EULA pozostają ważne i obowiązujące.

6. Rozwiązanie Umowy.

Niniejsza Połączona EULA zachowuje ważność do momentu rozwiązania. Celem uniknięcia nieporozumień, wszystkie postanowienia SEGA EULA pozostają ważne i obowiązujące. Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą Połączoną EULA w dowolnym momencie poprzez: (i) usunięcie Oprogramowania z dysku twardego Użytkownika; oraz (ii) powiadomienie SEGA o zamiarze rozwiązania niniejszej Połączonej EULA. SEGA może rozwiązać niniejszą Połączoną EULA według własnego uznania, podając lub nie podając przyczyny. W takim przypadku Użytkownik musi natychmiast zniszczyć Grę i usunąć Oprogramowanie ze swojego dysku twardego. Po zakończeniu obowiązywania niniejszej Połączonej EULA z dowolnego powodu, wszystkie licencje przyznane w niniejszej Umowie natychmiastowo wygasają.

7. Poprawki i Aktualizacje.

SEGA może wprowadzać lub udostępniać poprawki, aktualizacje i modyfikacje Oprogramowania, które muszą zostać zainstalowane, aby Użytkownik mógł kontynuować grę. SEGA może zdalnie aktualizować Oprogramowanie, w tym bez ograniczeń Oprogramowanie znajdujące się na komputerze Użytkownika, bez wiedzy lub zgody Użytkownika, a Użytkownik niniejszym udziela SEGA zgody na wdrażanie i stosowanie takich poprawek, aktualizacji i modyfikacji do Gry.

8. Oprogramowanie Open Source.

Gra zawiera i/lub korzysta z oprogramowania typu open source („OSS”) oraz oprogramowania stron trzecich („TPS”). Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków licencji w zakresie OSS i TPS, które są częścią Gry.

ZAŁĄCZNIK 2

WARUNKI WPROWADZANIA MODYFIKACJI

Jeżeli to możliwe, SEGA zachęca użytkowników do kreatywności i uatrakcyjnienia korzystania z określonych gier poprzez tworzenie modyfikacji (w tym, między innymi, nowych przedmiotów, broni, postaci, modeli, tekstur, poziomów, fabuł, muzyki oraz trybów gry), które można wykorzystać w Produkcie (zwanych dalej „Modem” lub „Modami”). Celem niniejszych warunków (zwanych dalej „Warunkami wprowadzania modyfikacji”) jest zapewnienie ochrony SEGA, Produktu, licencjodawców będących stronami trzecimi, które udostępniają SEGA własność intelektualną na zasadzie licencji oraz użytkowników tworzących Mody. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed stworzeniem, udostępnieniem, rozpowszechnieniem, wykorzystaniem lub eksploatacją w inny sposób jakichkolwiek Modów.

Należy pamiętać, że SEGA zabrania tworzenia Modów do niektórych gier. Powyższe może być związane z licencjami stron trzecich, które uniemożliwiają SEGA wyrażenie zgody na tworzenie Modów przez Użytkowników. W takich przypadkach, Użytkownik nie może tworzyć Modów dla określonych Produktów, a postanowienia Warunków wprowadzania modyfikacji nie mają zastosowania.

Informacje na temat Produktów, które mogą podlegać modyfikacjom można znaleźć na odpowiedniej Stronie z Modyfikacjami (zdefiniowanej poniżej). Jeżeli Użytkownik nie ma pewności, czy tworzenie Modów jest zabronione w ramach danego Produktu, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta SEGA (customersupportuk@sega.co.uk). W ramach prawa krajowego mogą obowiązywać wymagania dotyczące wieku, od którego można zawierać umowy wywierające skutki prawne, takie jak Warunki wprowadzania modyfikacji. W przypadku nieosiągnięcia wymaganego wieku, nie można tworzyć Modów, o ile rodzic lub prawny opiekun nie zapozna się z warunkami niniejszej Umowy i nie wyrazi na nie zgody. Licencja udzielana przez nas na tworzenie i korzystanie z Modów w Produkcie może zostać odwołana w przypadku naruszenia Warunków wprowadzania modyfikacji.

1. WŁASNOŚĆ

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie przysługuje mu prawo własności do Produktu, ani żadnych utworzonych Modów, ani żadne inne prawa poza tymi określonymi w niniejszej Umowie. Wszelkie tworzone Mody należą do Użytkownika wyłącznie w zakresie włożonej pracy twórczej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie prawa, tytuły i udziały w elementach Modów, które stanowią, obejmują, wywodzą się lub są oparte na prawach własności intelektualnej będących częścią Produktu (w tym kod, motywy, obiekty, postaci, nazwy postaci, fabuła, dialogi, charakterystyczne wypowiedzi, lokalizacje, koncepcje, materiały graficzne, obrazy, animacje, dźwięk, kompozycje muzyczne, efekty audiowizualne lub tekst), w tym między innymi powiązane prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte i/lub z nimi związane, niezależnie od tego czy są zarejestrowane lub możliwe do zarejestrowania, są własnością lub działają na rzecz SEGA lub licencjodawców SEGA.

Użytkownikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie za tworzenie Modów, chyba że ustalono inaczej w ramach oddzielnej wyraźnej umowy zawartej pomiędzy nim a SEGA. Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że SEGA może użytkować Mody w dowolny wybrany przez siebie sposób.

2. LICENCJA

Pod warunkiem stosowania się do postanowień SEGA EULA oraz Warunków wprowadzania modyfikacji, SEGA udziela Użytkownikowi niewyłącznego, nieprzenoszalnego, ograniczonego, w pełni odwoływalnego prawa i licencji na zainstalowanie, uruchomienie i użytkowanie udostępnionych przez SEGA narzędzi do wprowadzania modyfikacji dostępnych w grze, elementów graficznych i/lub wszelkich innych powiązanych narzędzi (dalej zwanych „Narzędziami do wprowadzania modyfikacji”), wyłącznie w celu tworzenia Modów do wykorzystania w Produkcie oraz opublikowania Modów na niezależnej stronie z modyfikacjami do Produktu zatwierdzonej przez SEGA („Biblioteki Modyfikacji”). Należy pamiętać, że określone Biblioteki Modyfikacji mogą być prowadzone przez strony trzecie lub też należeć do stron trzecich, takich jak Valve (https://store.steampowered.com/), EPIC (https://www.epicgames.com/store/en-US/) oraz mod.io (https://mod.io) (łącznie „Platformy Zewnętrzne”) i mogą podlegać dodatkowym zasadom użytkowania opublikowanym przez takie Platformy Zewnętrzne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że korzysta z Narzędzi do wprowadzania modyfikacji z własnej inicjatywy i na własne ryzyko oraz że Użytkownik będzie wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania, szkody i straty, wynikłe z rejestracji, uzyskania dostępu i korzystania z tych Narzędzi.

Użytkownik zobowiązuje się użytkować Narzędzia do wprowadzania modyfikacji w celu tworzenia Modów w sposób zgodny z zapisami niniejszej Umowy oraz dodatkowymi zasadami opublikowanymi przez Platformy Zewnętrzne, w tym zobowiązuje się, że nie będzie sprzedawał, wynajmował, oddawał w dzierżawę, udzielał licencji, rozpowszechniał, przenosił lub w inny sposób eksploatował Narzędzi do wprowadzania modyfikacji i/lub Modów oraz ich kopii, dla osiągnięcia zysku lub w innych celach, z wyjątkiem okoliczności dozwolonych w niniejszej Umowie i/lub zasadach stosowanych przez Platformy Zewnętrzne. Naruszenie postanowień niniejszej licencji stanowi istotne naruszenie, które jest jednoznaczne z rozwiązaniem SEGA EULA (wraz z Warunkami wprowadzania modyfikacji), co może pociągać za sobą odpowiedzialność cywilna i karną.

W świetle udzielonych powyżej praw, Użytkownik udziela SEGA, jej podmiotom stowarzyszonym, licencjodawcom oraz Platformom Zewnętrznym wszelkich niezbędnych zgód, zezwoleń oraz nieodwołalnych, podlegających sublicencji, bez ograniczeń terytorialnych i nieodpłatnych praw i licencji do korzystania, powielania, modyfikowania, adaptacji, prezentacji, dystrybucji oraz eksploatacji w inny sposób wszelkich Modów dodawanych do Bibliotek Modyfikacji w dowolny sposób uznany za stosowny przez SEGA i/lub Platformy Zewnętrzne w związku z Produktem. Użytkownik zrzeka się praw do dochodzenia wobec SEGA lub jej podmiotów stowarzyszonych, licencjodawców i Platform Zewnętrznych wszelkich osobistych praw autorskich i podobnych praw do wszelkich Modów.

3. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI

Wszystkie elementy zamieszczane w Modzie (z wyjątkiem Narzędzi do wprowadzania modyfikacji) muszą być dziełami własnymi, stworzonymi przez Użytkownika lub pozyskanymi za zgodą na ich wykorzystanie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść umieszczoną w Modach tworzonych i publikowanych w Bibliotekach Modyfikacji. Użytkownik oświadcza i gwarantuje SEGA i Platformie Zewnętrznej, że tworzone Mody nie zawierają:

 1. materiałów uznawanych za dyskryminacyjne, rasistowskie, oszczercze, obraźliwe, niezgodne z prawem, szkalujące, nieodpowiednie, napastliwe lub takie, które mogą niekorzystnie wpłynąć na reputację i wartość spółki SEGA lub jej licencjodawców;

 2. elementów budzących skojarzenia z rozpoznawalnymi markami stron trzecich, postaciami lub osobowościami, w tym między innymi ze znakami handlowymi, logotypami lub aktywami stron trzecich, z wyjątkiem aktywów udostępnionych Użytkownikowi przez SEGA w ramach Narzędzi do wprowadzania modyfikacji, które są niezbędne do utworzenia Modu do wykorzystania w Produkcie;

 3. aktywów z innych gier opublikowanych przez SEGA, jej podmioty stowarzyszone lub inne strony trzecie bez zezwolenia, jeżeli takie wykorzystanie stanowi naruszenie praw własności intelektualnej strony trzeciej;

 4. materiałów, które naruszają jakiekolwiek dodatkowe instrukcje przekazane Użytkownikowi przez SEGA i/lub Platformy Zewnętrzne, opublikowane w Bibliotekach Modyfikacji lub w ramach Narzędzi do wprowadzania modyfikacji, aktualizowanych przez SEGA i/lub Platformy Zewnętrzne;

 5. szkodliwego kodu, w tym wirusów, oprogramowania szpiegowskiego, koni trojańskich, robaków, bomb czasowych, cancelbotów, uszkodzonych danych lub innych treści zawierających szkodliwy kod lub które mogą uszkodzić Produkt lub zakłócić jego działanie.

SEGA nie przegląda, ani nie monitoruje Modów dodawanych do Bibliotek Modyfikacji, nie monitoruje, nie promuje, ani nie wspiera żadnych Modów. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jego Mod i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w związku ze stworzonym przez niego Modem dodanym do Biblioteki Modyfikacji. SEGA i Platformy Zewnętrzne zastrzegają sobie prawo do usuwania, wyłączania, blokowania, edytowania lub przenoszenia Modów z Bibliotek Modyfikacji z dowolnego powodu według własnego uznania, w tym jeśli SEGA uzna, że dany Mod narusza niniejszą Umowę. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, SEGA nie ponosi odpowiedzialności za Mody, ich usuwanie, nieusunięcie lub opóźnienie w usunięciu.

4. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności i chronić SEGA oraz jej podmioty dominujące, stowarzyszone, licencjodawców, licencjobiorców, wykonawców, prokurentów, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli oraz Platformy Zewnętrzne przed odszkodowaniami, stratami oraz kosztami (w tym kosztami prawnymi), wynikającymi bezpośrednio lub pośrednio z działania lub zaniedbania związanego z wykorzystaniem tworzonych i publikowanych przez Użytkownika Modów, w tym między innymi w przypadku powstania zarzutów, że Mod narusza prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prywatność, inne prawa własności intelektualnej lub inne prawa strony trzeciej, lub też z innego naruszenia niniejszych warunków.

5. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

PRODUKTY, NARZĘDZIA DO WPROWADZANIA MODYFIKACJI ORAZ MODY SĄ UDOSTĘPNIANE PRZEZ NAS W BIEŻĄCEJ POSTACI („AS IS”) I BEZ GWARANCJI, WYRAŹNEJ CZY DOROZUMIANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI BEZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, CZY PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, KTÓRE SĄ WYŁĄCZONE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I AKCEPTUJE TO, ŻE JEDYNYM ŚRODKIEM PRAWNYM PRZYSŁUGUJĄCYM MU W PRZYPADKU SPORU Z SEGA JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z PRODUKTU (W TYM MIĘDZY INNYMI Z NARZĘDZI DO WPROWADZANIA MODYFIKACJI LUB MODÓW). W ŻADNYM WYPADKU SEGA, JEJ LICENCJODAWCY ANI PLATFORMY ZEWNĘTRZNE NIE PONIOSĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, UBOCZNYCH, RETORSYJNYCH LUB NASTĘPCZYCH (W TYM, MIĘDZY INNYMI, W ZWIĄZKU Z POZYSKANIEM ZAMIENNYCH DÓBR LUB USŁUG; UTRATY UŻYTECZNOŚCI, DANYCH LUB ZYSKÓW LUB ZAKŁÓCEŃ W DZIAŁALNOŚCI), POWSTAŁYCH Z DOWOLNEJ PRZYCZYNY ORAZ O DOWOLNYM CHARAKTERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI – NA ZASADZIE ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, NA ZASADZIE RYZYKA LUB DELIKTOWEJ (W ZWIĄZKU Z ZANIEDBANIEM LUB Z INNYCH PRZYCZYN), ZWIĄZANYCH Z PRODUKTEM, NARZĘDZIAMI DO WPROWADZANIA MODYFIKACJI LUB MODAMI. PONIEWAŻ W NIEKTÓRYCH STANACH I OBSZARACH PRAWNYCH NIE DOPUSZCZA SIĘ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD NASTĘPCZYCH, UBOCZNYCH I/LUB USZKODZENIA CIAŁA, ŚMIERCI, OSZUSTWA I/LUB OKREŚLONYCH GWARANCJI DOMYŚLNYCH, W TYCH OBSZARACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ SEGA I LICENCJODAWCÓW SEGA OGRANICZA SIĘ W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

6. ROZWIĄZANIE UMOWY

SEGA i Platformy Zewnętrzne zastrzegają sobie prawo do zawieszenia dostępu lub cofnięcia licencji na dowolne Mody, Narzędzia do wprowadzania modyfikacji i Biblioteki Modyfikacji, w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.  W przypadku naruszenia ust. 2 i 3 Warunków wprowadzania modyfikacji, licencja Użytkownika na użytkowanie Produktu, Narzędzi do wprowadzania modyfikacji i/lub Modów wygasa automatycznie, bez konieczności wypowiedzenia. Licencja udzielona przez SEGA na korzystanie z Modu stworzonego i opublikowanego w Bibliotekach Modyfikacji pozostaje w mocy po rozwiązaniu Umowy.

Ponieważ SEGA poniosłaby nieodwracalną szkodę w przypadku nieegzekwowania zapisów niniejszej Umowy, Użytkownik wyraża zgodę na to, aby SEGA była uprawniona do podejmowania wszelkich niezbędnych działań, w tym do dochodzenia zabezpieczenia roszczeń i innych form zadośćuczynienia, dodatkowo poza innymi środkami naprawczymi, do których jest uprawniona.

7. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a SEGA w odniesieniu do Modów i Narzędzi do wprowadzania modyfikacji i zastępuje wszelkie wcześniejsze uzgodnienia i zapewnienia, gwarancje i porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a SEGA (złożone przez zaniedbanie lub w dobrej wierze, z wyłączeniem tych złożonych w złej wierze), dotyczących tych samych kwestii.  SEGA zastrzega prawo do wprowadzania zmian do treści niniejszych warunków w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez żadnej odpowiedzialności ze strony SEGA oraz według własnego uznania. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy będą publikowane na stronie http://www.sega.co.uk/EULA.

Check out the latest mobile games.
A blog about the latest mobile games.
Subscribe to me on YouTube