SEGA CZE - EULA

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ KONCOVÉHO UŽIVATELE SPOLEČNOSTI SEGA („EULA SEGA“)

Datum účinnosti: Srpen 2021

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ POUZE PRO OBYVATELE SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH A KANADY: TOTO UJEDNÁNÍ PODLÉHÁ ZÁVAZNÉMU ROZHODČÍMU ŘÍZENÍ A ZŘEKNUTÍ SE PRÁV NA SKUPINOVOU ŽALOBU, JAK JE PODROBNĚ UVEDENO V ODDÍLU 19 NÍŽE.

 

TENTO SOFTWARE JE LICENCOVÁN, NIKOLIV PRODÁVÁN.  SEGA CORPORATION, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, TokYo, 141-0033 Japan a její přidružené společnosti (souhrnně „SEGA“ či „My“) si vyhrazuje veškerá práva, která nejsou příslušně poskytnuta vám.  Produkty spadající pod tuto licenci se označují jako Herní software, Editory, Dodatečný obsah, Fyzické materiály a Produktový klíč (vše definováno níže) a souhrnně jako „Produkt“.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně tohoto ujednání, můžete se obrátit na společnost SEGA na adrese 27 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9BW, England, Attn. Legal Department.

Toto je právní ujednání mezi vámi a společností SEGA.  Přečtěte si prosím pečlivě toto Licenční ujednání koncového uživatele („EULA SEGA“ či „Ujednání“) před instalací či používáním hry, kterou jste si právě zakoupili („HERNÍ SOFTWARE“), editačního softwaru, který jste si právě stáhli, nebo jakékoliv části Herního softwaru či jakéhokoliv jiného softwaru třetí strany schváleného společností SEGA pro použití s Herním softwarem, který vám umožňuje konstruovat nové variace, modifikace, derivace, adaptace, kopie či vylepšení Herního softwaru („EDITORY“), jakéhokoliv dalšího obsahu dostupného ke stažení ať už zakoupeného, či nabízeného zdarma společností SEGA („DODATEČNÝ OBSAH“), balení, tištěných manuálů a jakýchkoliv dalších případných materiálů dodávaných s Herním softwarem („FYZICKÉ MATERIÁLY“) a jedinečné alfanumerické sekvence čísel, která je vytištěná na manuálu či dalších dokumentech obsažených ve Fyzických materiálech či vám byla doručena elektronicky a která vám po aktivaci na platformě třetí strany zajistí aktivaci, přístup, stažení a používání Herního softwaru („PRODUKTOVÝ KLÍČ“). Herní software zahrnuje veškerý software obsažený ve videohře, v přidružených médiích, ve veškerých aktualizacích a vylepšeních, které nahrazují či doplňují software, který není distribuován v rámci samostatné licence, přidružená média, jakýkoliv software přidružený s online režimem videohry, jakoukoliv online či elektronickou dokumentaci a veškeré kopie takového softwaru a materiálů.

Pokud něčemu v tomto Ujednání nerozumíte, informujte se.  Společnost SEGA požaduje, abyste se obrátili na jedno ze středisek zákaznické služby uvedené v informacích, které jsou součástí libovolného Produktu. Poznámka: Telefonický hovor na středisko zákaznické služby může být spojen s poplatkem.

POZOR – ČTĚTE POZORNĚ: INSTALACÍ, OTEVŘENÍM, KOPÍROVÁNÍM ČI JINÝM POUŽÍVÁNÍM PRODUKTU TÍMTO STVRZUJETE, PŘIJÍMÁTE A SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI TOHOTO UJEDNÁNÍ (VČETNĚ VŠECH DODATKŮ K TOMUTO UJEDNÁNÍ PŘIPOJENÝCH). SPOLEČNOST SEGA SI VYHRAZUJE PRÁVO UPRAVIT ČI DOPLNIT TOTO UJEDNÁNÍ, A TO KDYKOLIV, JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM, ČISTĚ NA ZÁKLADĚ UVÁŽENÍ SPOLEČNOSTI SEGA A BEZ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI. TOTO UJEDNÁNÍ, PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÉ A ZVEŘEJNĚNÉ NA ADRESE http://www.sega.co.uk/EULA, BYSTE SI MĚLI PŘEŠÍST SPOLEČNĚ SE ZÁSADAMI OCHRANY SOUKROMÍ SPOLEČNOSTI SEGA (ZVEŘEJNĚNO NA ADRESE http://www.sega.co.uk/Privacy) A ZÁSADAMI POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE (ZVEŘEJNĚNÉ NA ADRESE http://www.sega.co.uk/cookiepolicy ) . SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POKRAČOVÁNÍM V POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU PO ZVEŘEJNĚNÍ POZMĚNĚNÉ VERZE TOHOTO UJEDNÁNÍ SPOLEČNOSTÍ SEGA VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TAKOVÝMI ZMĚNAMI. UJEDNÁNÍ SE VZTAHUJE NA VŠECHNY UŽIVATELE PRODUKTU VČETNĚ UŽIVATELŮ, KTEŘÍ ZÁROVEŇ PATŘÍ MEZI PŘISPĚVATELE OBSAHU, INFORMACÍ A DALŠÍCH MATERIÁLŮ ČI SOFTWARU.  POKUD S PODMÍNKAMI TOHOTO UJEDNÁNÍ NESOUHLASÍTE, NESMÍTE PRODUKTY INSTALOVAT, OTEVÍRAT, KOPÍROVAT ANI JINAK POUŽÍVAT.  POKUD ODMÍTNETE PODMÍNKY TOHOTO UJEDNÁNÍ DO 14 DNŮ PO ZAKOUPENÍ PRODUKTU OD SPOLEČNOSTI SEGA, MŮŽETE SE OBRÁTIT NA ZÁKAZNICKÝ SERVIS SPOLEČNOSTI SEGA A POŽÁDAT O VRÁCENÍ PLNÉ KUPNÍ CENY TOHOTO PRODUKTU. POKUD JSTE PRODUKT ZAKOUPILI V MALOOBCHODĚ, VAŠE PRÁVO NA VRÁCENÍ PRODUKTU SE ŘÍDÍ PRAVIDLY PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ PLATNÝMI U DANÉHO PRODEJCE, NA KTERÉHO BYSTE SE MĚLI OBRÁTIT. VAŠÍM ŘEŠENÍM NESPOKOJENOSTI S PRODUKTEM ČI JAKÝMIKOLIV DALŠÍMI MATERIÁLY ČI INFORMACEMI ZVEŘEJNĚNÝMI SPOLEČNOSTÍ SEGA ČI JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM JE PŘESTAT TAKOVÝ PRODUKT, MATERIÁLY ČI INFORMACE POUŽÍVAT.  TOTO UJEDNÁNÍ SE SPOLEČNOSTÍ SEGA OHLEDNĚ JEHO DODRŽOVÁNÍ VSTUPUJE V PLATNOST OKAMŽITĚ POTÉ, CO ZAČNETE PRODUKT POUŽÍVAT.  POKUD S PODMÍNKAMI TOHOTO UJEDNÁNÍ NESOUHLASÍTE, NESTAHUJTE A NEPOUŽÍVEJTE PRODUKT A SEGA VÁM NEPOSKYTNE LICENCI PRODUKTY INSTALOVAT ANI POUŽÍVAT.

ZRUŠENÍ PRÁV: DIGITÁLNÍ OBSAH

V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLIV NÁKUPU DIGITÁLNÍHO OBSAHU (MIMO JINÉ VČETNĚ HERNÍHO SOFTWARU, EDITORŮ, DODATEČNÉHO OBSAHU, VIRTUÁLNÍCH PŘEDMĚTŮ DEFINOVANÝCH V ODDÍLU 11 NÍŽE ČI PRODUKTOVÉHO KLÍČE) SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VÁM SPOLEČNOST SEGA ZPŘÍSTUPNÍ PRODUKT KE STAŽENÍ A POUŽITÍ IHNED PO OBDRŽENÍ VAŠÍ OBJEDNÁVKY. PO ZPŘÍSTUPNĚNÍ – DO MÍRY URČENÉ ZÁKONEM – NEBUDETE MÍT PRÁVO NA ZRUŠENÍ SVÉ OBJEDNÁVKY ANI NA „ČAS NA ROZMYŠLENOU“ A NEBUDETE MÍT NÁROK NA VRÁCENÍ PENĚZ, POKUD NEBUDE VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK NÁMI ČI PRODEJCEM TŘETÍ STRANY.

1. PŘIJETÍ ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ A PODMÍNEK ZE STRANY UŽIVATELE

Produkt je nabízen pod podmínkou souhlasu se všemi zde obsaženými podmínkami a všemi dalšími platnými pravidly, ustanoveními a procedurami.  Některé aplikace nabízené prostřednictví Produktu či ve spojitosti s ním mohou navíc podléhat dalším podmínkám a ustanovením, které společnost SEGA čas od času zveřejni.  Na veškeré materiální úpravy Ujednání budete upozorněni také článkem na http://www.sega.co.uk/EULA

Takové skutkové úpravy vstoupí v platnost okamžitě a budou od daného okamžiku zveřejnění platit pro spory vyvstalé z Ujednání.  Vaše následné používání Produktu po zveřejnění takovéto úpravy Ujednání představuje váš souhlas s danou úpravou.

Používáním Produktu dáváte najevo, že jste si přečetli a pochopili podmínky našich zásad ochrany soukromí, zveřejněné na adrese http://www.sega.co.uk/Privacy.

Místní zákony ve vaší příslušné jurisdikci mohou požadovat, abyste dosáhli určitého věku, než vstoupíte do jistých právně závazných ujednání, například podmínek tohoto Ujednání.

V případě, že jste tohoto věku nedosáhli, nesmíte nadále používat Produkt, pokud si váš rodič či zákonný zástupce tyto podmínky nepřečetl a neodsouhlasil. Místní zákony mohou také požadovat, aby děti do jistého věku byly při používání Produktu pod dozorem. Používáním Produktu se zaručujete, že jste dostatečně staří na to, abyste mohli Produkt používat bez dozoru, a přebíráte odpovědnost za veškeré neoprávněné používání Produktu osobami mladšími požadovaného věku. Pokud požadovaný věk nesplňujete, váš rodič či zákonný zástupce zaručuje, že na vás během používání Produktu neustále dohlížejí.

Tento Produkt nemusí být vhodný pro děti do jistého věku. Tam, kde to bude možné, společnost SEGA poskytne označení patřičného věku podle obsahu obsaženého v Produktu prostřednictvím herního ratingu.  Herní rating je pouze nápomocný a společnost SEGA nebude žádným způsobem zodpovědná v  případě, že takový materiál bude podle vás pro danou věkovou skupinu nevhodný. Vezměte prosím na vědomí, že ne všechny součásti Produktu byly hodnoceny a že některé funkce mohou obsahovat dospělé výrazy a materiál.

2. LICENCE K OMEZENÉMU POUŽITÍ

Na základě vašeho souhlasu s podmínkami Ujednání vám společnost SEGA tímto poskytuje nevýhradní, nepřenosné, omezené, plně odvolatelné právo a licenci instalovat a používat jednu (1) kopii Produktu jen a pouze pro vaše osobní a nekomerční používání. Toto Ujednání se bude vztahovat i na všechny patche, aktualizace či vylepšení, které můžete získat na jakoukoliv část Produktu.  V SOULADU NEJEN S TĚMITO USTANOVENÍMI JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO DUPLIKOVÁNÍ, KOPÍROVÁNÍ NEBO JAKÁKOLIV FORMA PŘENOSU PRODUKTU NEBO SOUVISEJÍCÍCH INFORMACÍ NEBO MATERIÁLŮ NA JINÝ SERVER NEBO MÍSTO ZA ÚČELEM JINÉ FORMY PŘENOSU NEBO JAKÉKOLIV FORMY DISTRIBUCE, s výjimkou případů, kdy to povoluje zákon. Všechna práva, která vám toto Ujednání výslovně nepřipisuje, si tímto vyhrazuje společnost Sega a její případní poskytovatelé licence.

Nesmíte připustit ani dovolit prodej či jakoukoliv další komerční distribuci či komerční využívání (např. půjčování, licencování, sublicencování, pronajímání, šíření, uploadování, stahování, přenášení, ať už zpoplatněné, či jiné) Produktu (či jakékoliv jeho části) bez předchozího výslovného písemného svolení autorizovaného zástupce společnosti SEGA.

3. ŽÁDNÁ VLASTNICKÁ PRÁVA

UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NA PRODUKTU NEBUDETE MÍT ŽÁDNÁ VLASTNICKÝ ANI JINÝ MAJETKOVÝ ZÁJEM, A DÁLE UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VEŠKERÁ TAKOVÁ PRÁVA NÁLEŽÍ A BUDOU NAVŽDY NÁLEŽET NABYTÍM ÚČINNOSTI SPOLEČNOSTI SEGA.  Kromě licence vám zde výslovně poskytnuté náleží veškerá práva, zájem a nárok na Produkt a veškerá přidružená autorská práva, obchodní značky či duševní vlastnictví v něm obsažené či se k němu vztahující a veškeré kopie téhož (včetně mimo jiné všech patchi, aktualizací, kopií, odvozených děl, názvů, počítačového kódu, motivů, předmětů, postav, jmen postav, příběhů, dialogů, frází, lokací, konceptů, výtvarných děl, obrázků, animací, zvuků, hudebních skladeb, audiovizuálních efektů, textů, způsobů fungování, morálních práv, „appletů“ začleněných v Produktu a veškeré příslušné dokumentace) společnosti SEGA či poskytovatelům licence společnosti SEGA.

Tento Produkt je chráněn zákony o ochraně autorských práv Velké Británie, mezinárodních úmluv a konvencí o ochraně autorských práv a dalšími zákony. Všechna práva vyhrazena. Produkt obsahuje jisté licencované materiály a společnost SEGA či poskytovatelé licence společnosti SEGA mohou chránit svá práva v případě jakéhokoliv porušení Ujednání.

Omezená licence udělená vám podle tohoto Ujednání vám nezakládá žádné vlastnické právo k Produktu a neměla by být vykládána jako prodej nebo převod jakýchkoli práv duševního vlastnictví k Produktu nebo v souvislosti s ním.

4. ŽÁDNÝ PRODEJ ANI PŘENOS VLASTNICTVÍ

Společnost SEGA neuznává převod Produktu a kvůli vyvarování se pochybností se tím rozumí také samostatný převod všech jednotlivých součástí Produktu (včetně Herního softwaru, Editorů, Dodatečného obsahu, Fyzických materiálů a Produktového k=ódu).  Tudíž nesmíte dávat, kupovat, prodávat, vyměňovat, směňovat, nabízet, obchodovat, nabízet k prodeji, licencovat, převádět ani jiným způsobem pozbývat svá práva, zodpovědnost ani povinnosti vyplývající z tohoto Ujednání, a to částečně ani kompletně, bez předchozího písemného souhlasu od společnosti SEGA.  Veškeré takové pokusy budou neplatné a bez účinnosti.

5. VYPNUTÍ ONLINE SLUŽEB

Společnost SEGA si vyhrazuje právo kdykoli přestat nabízet nebo podporovat online služby (pokud existují) související s Produktem. Pokud k takové skutečnosti dojde, může to znamenat zrušení jakéhokoli vašeho souvisejícího účtu nebo dat a ztrátu možnosti přístupu k některým nebo všem částem Produktu, získaným nebo zakoupeným Virtuálním předmětům a Obsahu generovanému uživatelem. V souvislosti s ukončením těchto online služeb není společnost SEGA povinna poskytovat jakékoliv náhrady, výhody ani jiné kompenzace.

6. MATERIÁL GENEROVANÝ UŽIVATELEM

Následující pravidla se vztahují k Editorům poskytnutým vám pro použití s Herním softwarem či jakémukoliv dalšímu softwaru třetí strany, který byl schválen pro použití s Produktem a který umožňuje synchronizaci audio, vizuálního či audiovizuálního obsahu vytvořeného vámi, a to mimo jiné včetně videí Let’s play, streamů na službě Twitch („Obsah generovaný uživatelem“), s Herním softwarem či audiovizuálního obsahu reprodukovaného z Herního softwaru („Záběry ze hry“). Tato klauzule se nevztahuje na vytváření jakýchkoli modifikací (jak jsou definovány v Dodatku 2), které se řídí dodatečnými podmínkami uvedenými v Dodatku, který je platnou součástí tohoto Ujednání. Společnost SEGA může (ale není povinna) podle vlastního uvážení z jakéhokoli důvodu odstranit, zakázat, zablokovat, upravit nebo přesunout jakýkoli Obsah generovaný uživatelem, včetně případů, kdy společnost SEGA zjistí, že Obsah generovaný uživatelem porušuje toto Ujednání.  Společnost SEGA nepřebírá žádnou odpovědnost za Obsah generovaný uživatelem, za jeho odstranění nebo neodstranění. Společnost SEGA neprovádí předběžnou kontrolu Obsahu generovaného uživatelem a neschvaluje ani nepodporuje žádný Obsah generovaný uživatelem, který je k dispozici v Produktu nebo jeho prostřednictvím. Za svůj Obsah generovaný uživatelem nesete odpovědnost vy a smíte nahrávat nebo přenášet pouze Obsah generovaný uživatelem, který sami vlastníte.

Společnost SEGA bere na vědomí a souhlasí s tím, že nezískává žádná práva, zájem ani nárok na Obsah generovaný uživatelem (s výjimkou Herního softwaru, Záběrů ze hry či jakéhokoli jiného duševního vlastnictví společnosti SEGA). Do míry vyžadované společností SEGA, pokud jde o Obsah generovaný uživatelem, automaticky poskytujete společnosti SEGA neodvolatelné, trvalé, bezplatné, sublicencovatelné právo a licenci v rámci všech platných autorských práv a práv na duševní vlastnictví používat, reprodukovat, upravovat, přizpůsobovat, předvádět, zobrazovat, distribuovat a jinak využívat či mazat Obsah generovaný uživatelem (či jakoukoliv jinou část). Pokud to platné zákony nezakazují, v souvislosti s Obsahem generovaným uživatelem se tímto vzdáváte výhod jakýchkoli morálních práv nebo jakýchkoli podobných práv v jakékoli zemi světa. Pokud to není součástí samostatného výslovného ujednání mezi vámi a společností SEGA, nemáte za Obsah generovaný uživatelem nárok na žádnou kompenzaci. Souhlasíte také s tím, že společnost SEGA může Obsah generovaný uživatelem použít jakýmkoli způsobem, který považuje za vhodný.

Společnost SEGA vám tímto poskytuje nevýhradní, nepřenosné, omezené, plně odvolatelné právo a licenci používat Herní software či Záběry ze hry v rámci Obsahu generovaného uživatelem, které podléhá podmínkám a ustanovením tohoto Ujednání a všech dalších pravidel, která společnost SEGA čas od času zveřejní. Licence synchronizovat Herní software a Záběry ze hry, která vám byla poskytnuta, nezahrnuje žádná práva na (a) přeprodej Záběrů ze hry či Herního softwaru; (b) distribuci, veřejné předvádění či veřejné vystavování jakéhokoliv Herního softwaru či Záběrů ze hry kromě těch výslovně uvedených zde či v jakýchkoliv pravidlech zveřejněných společností SEGA; (c) úpravu či jiné odvozené používání Herního softwaru či Záběrů ze hry či jakékoliv jiné části téhož, a to za jakýmkoliv účelem. Uznáváte a souhlasíte s tím, že veškerá práva, zájem a nárok na Herní software a Záběry ze hry v jakékoliv části světa, ať už registrované či registrovatelné, nebo ne, a do plné míry téhož a na plné období platnosti téhož a všech dodatků a obnovení téhož náleží společnosti SEGA a zůstane vlastnictvím naším či naší skupiny společností.

Tímto se zaručujete a zavazujete, že veškerý Obsah generovaný uživatelem, který synchronizujete s Herním softwarem či se Záběry ze hry nebudou diskriminační, rasistické, obscénní, hanlivé, urážlivé, protizákonné, nactiutrhačné, nevhodné, invazivní či takové, které by mohly ovlivnit reputaci a dobré jméno společnosti SEGA.

Tímto se zaručujete a zavazujete, že veškerý Obsah generovaný uživatelem synchronizovaný s Herním softwarem či se Záběry ze hry a následné užití a využívání veškerých těchto materiálů vámi či společností SEGA nebude porušovat žádná práva jakékoliv osoby (fyzické či právnické) ani jinak nevyústí v možné právní závazky společnosti SEGA a nebude vámi použit pro komerční účely nebo jakýmkoli způsobem komerčně využit (prostřednictvím zpoplatněných služeb či služeb sdílení času či jakýchkoliv jiných) bez výslovného souhlasu společnosti SEGA.

7. LICENČNÍ PODMÍNKY

Souhlasíte s tím, že budete Produkt či jakoukoliv jeho část používat způsobem, který je v souladu s tímto Ujednáním, a že NEBUDETE:

(a) využívat Produkt či jakoukoliv jeho část komerčně, mimo jiné včetně v kybernetických (internetových) kavárnách, počítačových herních centrech nebo na jakémkoli jiném místě;

(b) používat Produkt ani umožňovat použití Produktu na více než jednom počítači, herní konzoli, mobilním zařízení, handheldu či jiné herní platformě současně, a to bez výslovného souhlasu společnosti SEGA;

(c) používat Produkt ani umožňovat použití Produktu ani Produkt zpřístupňovat prostřednictvím sítě, ujednání více uživatelů, vzdáleného přístupu včetně způsobů, skrze které by si je mohlo stáhnout více uživatelů;

(d) prodávat, půjčovat, pronajímat, licencovat, distribuovat ani jinak převádět tento Produkt či jeho kopie;

(e) využívat reverzní inženýrství, odvozovat zdrojový kód, upravovat, dekompilovat, rozebírat, kopírovat či vytvářet díla odvozená od Produktu, a to vcelku či částečně, s výjimkou povolenou platnými zákony;

(f) odebírat, deaktivovat ani obcházet jakoukoliv bezpečnostní ochranu, upozornění o vlastnictví či nálepky obsažené v Produktu či na něm, včetně mimo jiné oddělování Produktového kódu z Fyzických materiálů obsažených v Produktu;

(g) exportovat či re-exportovat Produkt či jakoukoliv kopii či adaptaci v rozporu s veškerými platnými zákony či nařízeními;

(h) vytvářet data či spustitelné programy, které napodobují data či funkčnost Produktu, pokud vám tato funkčnost není poskytnuta v rámci Editorů.

Pokud se dopustíte jakéhokoliv porušení tohoto Ujednání, vaše práva na používání Produktu v rámci tohoto Ujednání budou automaticky, okamžitě a bez varování ukončena. Vaše porušení tohoto Oddílu bude představovat skutkové porušení tohoto Ujednání a případně i zákonů o autorských právech či právech a úmluv o duševním vlastnictví a může vyústit v občanské a trestní řízení vedené proti vám.

Dále souhlasíte s tím, že budete dodržovat bezpečnostní informace, pokyny k údržbě či další relevantní oznámení obsažená v manuálu či jiné dokumentaci dodané s Produktem nebo jinak poskytnuté v souvislosti s Produktem.

8. VYLOUČENÍ ZÁRUK, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

DO NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ MÍRY POVOLENÉ PLATNÝMI ZÁKONY VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TENTO PRODUKT POUŽÍVÁTE NA SVÉ VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A ŽE VEŠKERÉ RIZIKO OHLEDNĚ USPOKOJIVÉ KVALITY, VÝKONU, PŘESNOSTI A ÚSILÍ SPOČÍVÁ NA VÁS.  KROMĚ SOUVISLOSTI S OMEZENOU ZÁRUKOU ZE STRANY SPOLEČNOSTI SEGA V ODDÍLU 16 TOHOTO UJEDNÁNÍ DO MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍRY POVOLENÉ PLATNÝMI ZÁKONY JE VÁM PRODUKT POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ A „TAK, JAK JE DOSTUPNÝ“ SE VŠEMI CHYBAMI A BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY A SPOLEČNOST SEGA SE TÍMTO ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK SOUVISEJÍCÍCH S PRODUKTEM, VÝSLOVNÝCH ČI NAZNAČENÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ NAZNAČENÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU, PŘESNOSTI, KLIDNÉHO PROŽITKU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN.  ANIŽ BYCHOM OMEZOVALI VÝŠE ŘEČENÉ, NEZARUČUJEME, ŽE (A) PRODUKT BUDE VYHOVOVAT VAŠIM POŽADAVKŮM, (B) VAŠE UŽÍVÁNÍ PRODUKTU BUDE NEPŘERUŠENÉ, VČASNÉ, BEZPEČNÉ ČI BEZCHYBNÉ, (C) PRODUKT BUDE KOMPATIBILNÍ S DALŠÍM SOFTWAREM, ČI (D) VÝSLEDKY, KTERÉ MOHOU BÝT ZÍSKÁNY Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU, BUDOU EFEKTIVNÍ, PŘESNÉ ČI SPOLEHLIVÉ.  ŽÁDNÉ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÉ ÚDAJE ČI RADY POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTÍ SEGA NEBO JEJÍCH AUTORIZOVANÝCH ZÁSTUPCŮ NEBUDOU PŘEDSTAVOVAT ŽÁDNOU TAKOVOU ZÁRUKU.

V URČITÉM OKAMŽIKU V BUDOUCNOSTI MŮŽE BÝT PRODUKT ZASTARALÝ A SPOLEČNOST SEGA NEČINÍ ŽÁDNÝ ZÁVAZEK, ŽE TAKOVÝ PRODUKT AKTUALIZUJE.  OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI OBSAŽENÉ V TOMTO ODDÍLU SE TÝKÁ VEŠKERÝCH ŠKOD ČI ZRANĚNÍ ZAVINĚNÝM VÝKONNOSTNÍM SELHÁNÍM, CHYBOU, VYPUŠTĚNÍM, PŘERUŠENÍM, SMAZÁNÍM, DEFEKTEM, POZDRŽENOU FUNKCÍ ČI PŘENOSEM, POČÍTAČOVÝM VIREM, SELHÁNÍM KOMUNIKAČNÍ LINKY, KRÁDEŽE ČI ZNIČENÍ ČI NEPOVOLENÉHO PŘÍSTUPU, ZMĚNY ČI UŽITÍ PRODUKTU, AŤ UŽ ZAPŘÍČINĚNÝMI PORUŠENÍM SMLOUVY, ÚMYSLNÝM CHOVÁNÍM, NEDBALOSTÍ ČI JAKOUKOLIV JINOU ČINNOSTÍ.  POUŽITÍ PRODUKTU ČI STAHOVÁNÍ ČI JAKÝKOLIV JINÝ ZPŮSOB ZÍSKÁNÍ JAKÝCHKOLIV MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM ČI VE SPOJITOSTI S PRODUKTEM SE ODEHRÁVÁ ČISTĚ NA ZÁKLADĚ VAŠÍ SVOBODNÉ VŮLE A NA VAŠE RIZIKO A S VAŠÍM SOUHLASEM S TÍM, ŽE ZA VEŠKERÉ ŠKODY NA VAŠEM POČÍTAČOVÉM SYSTÉMU ČI ZA ZTRÁTU DAT VYPLÝVAJÍCÍCH Z TAKOVÝCH AKTIVIT PONESETE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ VY.

SPOLEČNOST SEGA NEČINÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY VHODNOSTI INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V PRODUKTU, INFORMACÍ ČI PŘIDRUŽENÉ GRAFIKY ZVEŘEJNĚNÉ COBY SOUČÁST PRODUKTU K JAKÉMUKOLIV ÚČELU.  PRODUKT, INFORMACE A PŘIDRUŽENÁ GRAFIKA ZVEŘEJNĚNÉ COBY SOUČÁST PRODUKTU MOHOU OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI ČI TYPOGRAFICKÉ CHYBY. ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ZA NORMÁLNÍCH OKOLNOSTÍ MŮŽE DOCHÁZET K DOČASNÉMU PŘERUŠENÍ PRODUKTU. DÁLE ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NEMÁME ŽÁDNOU KONTROLU NAD SÍTĚMI TŘETÍCH STRAN, KE KTERÝM MŮŽETE MÍT BĚHEM POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU PŘÍSTUP, A TUDÍŽ PRODLEVY A NARUŠENÍ OSTATNÍCH SÍŤOVÝCH PŘENOSŮ JSOU ZCELA MIMO KONTROLU SPOLEČNOSTI SEGA.

UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠÍM VÝHRADNÍM ŘEŠENÍM VEŠKERÝCH SPORŮ SE SPOLEČNOSTÍ SEGA JE PŘESTAT PRODUKT POUŽÍVAT.  V PŘÍPADĚ TAKOVÉHO ZÁVAZKU ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SEGA VŮČI VÁM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU, KTEROU JSTE SPOLEČNOSTI SEGA ČI JEJÍM POBOČKÁM ČI URČENÝM ZÁSTUPCŮM ZA PŘÍSLUŠNÝ PRODUKT ZAPLATILI.  SPOLEČNOST SEGA ANI JEJÍ POBOČKY NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÉ VŮČI VÁM ANI ŽÁDNÝM TŘETÍM STRANÁM ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, TRESTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU ANI ZA ŽÁDNÉ ŠKODY VČETNĚ MIMO JINÉ TĚCH, KTERÉ VYPLYNOU ZE ZTRÁTY POUŽITÍ, DAT ČI ZISKŮ, I KDYBYCHOM BYLI O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNI, A ZA ŽÁDNOU TEORETICKOU ŠKODU VYPLYNULOU PŘÍMO ČI VE SPOJITOSTI Z UŽITÍM PRODUKTU, A TO VČETNĚ ŠKOD NA MAJETKU, ZTRÁTY DOBRÉ POVĚSTI, SELHÁNÍ POČÍTAČE ČI PORUCHY A DO VÝŠE POVOLENÉ ZÁKONEM ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ, I KDYBY SPOLEČNOST SEGA BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.

JELIKOŽ NĚKTERÉ STÁTY ČI PRÁVNÍ SYSTÉMY NEUMOŽŇUJÍ ODSTRANĚNÍ ČI OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA ZPŮSOBENÉ ČI NÁHODNÉ POŠKOZENÍ A ÚJMU NA ZDRAVÍ, SMRT, PODVOD ČI JISTÉ IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, V TĚCHTO STÁTECH ČI PRÁVNÍCH SYSTÉMECH JE ZODPOVĚDNSOT SPOLEČNOSTI SEGA A JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH STRAN OMEZENA NA NEJVYŠŠÍ MOŽNOU MÍRU POVOLENOU ZÁKONEM.

9. ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že na žádost ze strany společnosti SEGA budete bránit a odškodníte společnost SEGA a nebudete po společnosti SEGA a jejích pobočkách vymáhat žádnou odpovědnost, nároky, ztráty, výdaje a náklady, včetně poplatků za právníky, které vyvstanou z (a) vašeho používání Produktu či z aktivit týkající se Produktu (včetně mimo jiné výroby a používání Obsahu generovaného uživatelem, který je synchronizován s Herním softwarem či Záběry ze hry); (b) veškerého porušení Ujednání z vaší strany; či (c) veškerých nařčení z toho, že nějaký obsah, který zpřístupníte prostřednictvím Produktu, porušuje či jinak narušuje autorská práva, obchodní značku, obchodní tajemství, práva na soukromí či jiná práva na duševní vlastnictví a další práva jakékoliv třetí strany.  Společnost SEGA si vyhrazuje právo na své vlastní náklady zaujmout exkluzivní obhajobu a kontrolu nad libovolnou záležitostí, která by jinak podléhala odškodnění z vaší strany, v kterémžto případě budete spolupracovat se společností SEGA na zajištění dostupné obhajoby.

10. E-MAIL, ZPRÁVY, BLOGY A CHAT

Společnost SEGA může zpřístupnit e-mail, zprávy, blogy či chat (souhrnně „Komunikační software“) prostřednictvím Produktu, ať už přímo, či prostřednictvím poskytovatele třetí strany.  Společnosti SEGA není odpovědná za komunikaci ostatních uživatelů prostřednictvím Komunikačního softwaru.  Nejsme zodpovědní za vaši komunikaci prostřednictvím Komunikačního softwaru. Uznáváte a souhlasíte, že vaše komunikace zprostředkovaná přes Komunikační software je veřejná a že se nejedná o soukromou komunikaci.  Uznáváte a souhlasíte s tím, že veškeré osobní údaje, které sdělíte přes Komunikační software, mohou být viděny a použity jinými a může vyústit v široké rozšíření těchto informací.  Důrazně doporučujeme nesdělovat žádné osobní údaje ve veřejné komunikaci prostřednictvím Komunikačního softwaru, pokud nechcete, aby tyto údaje byly trvale zveřejněny pro veřejnost.

Společnost SEGA může poskytnout odkazy na stránky WWW či zdroje třetích stran či prostřednictvím Produktu, ať už přímo, či prostřednictvím poskytovatele třetí strany. Společnost SEGA nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoliv další webové stránky, které můžete navštívit. Jelikož společnost SEGA nemá nad těmito stránkami a zdroji žádnou kontrolu, uznáváte a souhlasíte s tím, že společnost SEGA není zodpovědná za dostupnost takových externích stránek či zdrojů a že není zodpovědná za žádný obsah, reklamu, produkty, služby či další materiály zveřejněné či dostupné prostřednictvím takových stránek či zdrojů a že tyto webové stránky navštěvujete na vlastní nebezpečí. Odkazy na jakákoliv jména či názvy, značky, produkty či služby jakýchkoliv třetích stran či hypertextové odkazy na stránky třetích stran či na údaje jsou poskytnuty čistě pro vaše pohodlí a nepředstavují ani nenaznačují podporu, sponzorství či doporučení ani spojení s obsahem, produkty či službami třetí strany. Společnost SEGA nečiní žádný závazek ani záruku na žádný obsah, produkty či služby třetích stran a vy souhlasíte s tím, že společnost SEGA nebude zodpovědná, přímo ani nepřímo, za jakékoliv škody či ztráty vyplývající či údajně způsobené či vzniklé ve spojitosti s použitím či spoléhání se na takový obsah, produkty či služby třetí strany zpřístupněné prostřednictvím takové stránky či zdroje.

11. VIRTUÁLNÍ PŘEDMĚTY

Produkt může zahrnovat možnost zakoupení virtuální herní měny („Virtuální měna“), virtuální herní digitální předměty či jiné virtuální herní zboží a služby (souhrnně „Virtuální předměty“). Virtuální měna a Virtuální zboží lze získat od společnosti SEGA či třetích stran následujícími způsoby: (i) získání během hry v rámci Produktu, (ii) zakoupení od společnosti SEGA výměnou za „skutečné“ peníze, pokud jste zletilý uživatel v zemi svého bydliště, (iii) Virtuální zboží lze za některých podmínek koupit za Virtuální měnu, (iv) zakoupení od třetích stran, jako jsou operátoři obchodu na platformách třetích stran výměnou za „skutečné“ peníze, pokud jste zletilý uživatel v zemi svého bydliště, (v) získání výměnou za kredity či jiné virtuální předměty z webových stránek třetích stran, pokud je taková výměna povolena příslušnou webovou stránkou třetí strany či společností SEGA, nebo (vi) získání prostřednictvím interakce či účasti na jistých promo akcích a službách třetích stran.

V případě, že se rozhodnete zakoupit Virtuální předměty od společnosti SEGA nebo jejích autorizovaných poboček, souhlasíte s cenou, platebními a fakturačními pravidly platnými pro takové poplatky a platby, na které budete upozorněni v okamžiku nákupu. Všechny poplatky jsou nevratné a nepřenosné, pokud toto Ujednání nestanoví výslovně jinak. Všechny poplatky a případné příslušné daně jsou splatné v místní měně, pokud není v okamžiku nákupu uvedeno jinak. Společnost SEGA nemá žádnou kontrolu nad tím, jak třetí strany provozují systém kreditů či Virtuálních předmětů a jestli lze takové kredity a Virtuální předměty směnit za Virtuální měnu, nebo ne, takže tato metoda získání Virtuální měny vám nemusí být vždy dostupná. SEGA navíc nemá žádnou kontrolu nad cenami, platebními a fakturačními pravidly platnými pro takové nákupy u třetích stran.

Virtuální předměty jsou pouze digitální předměty bez peněžní či jakékoliv jiné hodnoty ve „skutečném“ světě. Virtuální předměty není možné se společností SEGA ani žádnou další stranou směnit za „skutečné“ peníze, zboží ani další předměty s peněžní hodnotou. Vaše právo používat Virtuální předměty, které získáte, je omezeno na nevýhradní, nepřenosné, nesublicencovatelné, vratné právo používat takové Virtuální předměty výhradně pro svou osobní zábavu a nekomerční použití a pro žádné jiné účely. Souhlasíte s tím, že společnost SEGA není povinna vám z jakéhokoli důvodu vracet peníze či nabídnout jakoukoliv jinou kompenzaci za jakékoli Virtuální předměty, a to ani v důsledku ukončení vaší licence nebo tohoto ujednání, ať už dobrovolného nebo nedobrovolného. Kromě práv zde vymezených nemáte žádný majetkový nárok ani právo na žádné takové Virtuální předměty, které zůstávají výhradním majetkem společnosti SEGA.

Kromě výjimek výslovně schválených společností SEGA (i) je přísně zakázán převod Virtuálních předmětů (včetně mezi jinými produkty); (ii) nesmíte kupovat ani prodávat Předměty za „skutečné“ peníze či jinak vyměňovat předměty za hodnotu; a (iii) SEGA neuznává žádné takové domnělé převody Virtuálních předmětů ani domnělý prodej, darování či obchod ve „skutečném světě“ za cokoliv, co se objevuje v Produktu. Jakýkoliv pokus o výše řečené je porušením podmínek tohoto Ujednání a bude mít za následek automatické zrušení vašich práv na používání Virtuálních předmětů a může mít za následek doživotní zákaz přístupu k Produktu a možné právní kroky.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VEŠKERÉ PRODEJE VIRTUÁLNÍCH PŘEDMĚTŮ JSOU KONEČNÉ. NEBUDOU SE VRACET ŽÁDNÉ PENÍZE, S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ, KTERÉ PODLÉHAJÍ VÝHRADNÍMU A NAPROSTÉMU UVÁŽENÍ SPOLEČNOSTI SEGA.

Jak bylo uvedeno výše, existence konkrétní nabídky Virtuálních předmětů není závazek společnosti SEGA, že bude Virtuální předměty nabízet či spravovat i v budoucnu. Rozsah, varianty a druhy Virtuálních předmětů, které si můžete pořídit, se mohou kdykoliv změnit. Společnost SEGA má výhradní právo spravovat, regulovat, kontrolovat, upravovat či rušit takové Virtuální předměty na základě svého výhradního uvážení a bez předchozího upozornění a nemá zodpovědnost za to, že vy ani kdokoliv jiný bude mít právo tyto služby využívat.

12. MEZINÁRODNÍ POUŽITÍ

Ačkoliv Produkt může být dostupný celosvětově, nezaručujeme, že Produkt či přidružené materiály budou vhodné či dostupné k použití ve vaší lokaci a že Produkt bude přístupný ze všech území, kde je obsah zakázán místními zákony.  Ti, kteří se rozhodnout získat přístup k Produktu z takových území, tak dělají z vlastní vůle a jsou zodpovědní za dodržování místních zákonů, a to do plné výše vymezené místními zákony.  Jakákoliv nabídka či informace zveřejněná ve spojitosti s Produktem je neplatná tam, kde je Produkt zakázán.  V souladu s výše řečeným nesmí být Produkt exportován ani reexportován (a) do jakékoliv země, která je pod embargem USA (ani příslušníku takové země) či (b) komukoliv, kdo se nachází na seznamu Zvláštně určených příslušníků Ministerstva financí USA či na seznamu Zakázaných fyzických a právnických osob Ministerstva obchodu USA.  Získáním přístupu k Produktu a používáním Produktu se zaručujete, že se nenacházíte v takové zemi či seznamu, pod kontrolou takové země či seznamu a nejste příslušníkem takové země.

13. UKONČENÍ A TRVANLIVOST PODMÍNEK

Ujednání zde ustanovené zůstává v plné platnosti, dokud nebude jednou ze stran ukončeno.  Uznáváte a souhlasíte s tím, že nemáte právo na žádné peněžní odškodnění v jakékoliv výši zaplacené společnosti SEGA před ukončením.  V souladu s podmínkami tohoto Ujednání si zachováváte plné právo Produkt kdykoliv přestat používat.  Bez nadržování jakýchkoliv práv společnosti SEGA bude toto Ujednání ukončeno automaticky, pokud nedodržíte jeho podmínky a ustanovení.  Po ukončení musíte zničit všechny kopie Produktu.  Ustanovení v oddílech 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20 a v Podmínkách pro moddery zůstanou platná i po ukončení tohoto Ujednání.

14. SOUDNÍ PŘÍKAZ

Jelikož by společnost SEGA doznala nenapravitelných škod, pokud by podmínky tohoto Ujednání nebyly konkrétně vymáhány, souhlasíte, že společnost SEGA bude mít nárok bez obligací či dalšího zajištění či důkazu poškození konat nutným způsobem, včetně domáhání se soudního příkazu či jiných spravedlivých náhrad kromě jakýchkoliv dalších náhrad povolených platnými zákony.

15. OZNÁMENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ

BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST SEGA MŮŽE (I) ZPRACOVÁVAT OSOBNÍ ÚDAJE VZTAHUJÍCÍ SE K VAŠÍ OSOBĚ COBY SOUČÁST VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU A (II) ZVEŘEJŇOVAT ČI PŘEVÁDĚT TYTO OSOBNÍ ÚDAJE OSTATNÍMU PERSONÁLU ČI ENTITÁM V RÁMCI SPOLEČNOSTI SEGA ČI LIBOVOLNÝM DALŠÍM OSOBÁM, POKUD TO BUDE V RÁMCI ROZUMU NUTNÉ A JINAK POŽADOVANÉ ČI POVOLENÉ ZÁKONEM. DALŠÍ PODROBNOSTI OHLEDNĚ SBĚRU, ZPRACOVÁNÍ A PŘEVODU TĚCHTO ÚDAJŮ JSOU UVEDENY V ZÁSADÁCH OCHRANY SOUKROMÍ SPOLEČNOSTI SEGA ZVEŘEJNĚNÝCH ONLINE NA http://www.sega.co.uk/Privacy. V OMEZENÝCH PŘÍPADECH, KDY JE KE KONKRÉTNÍMU ZPRACOVÁNÍ VHODNÝ A NUTNÝ SOUHLAS, BUDE PLATIT SAMOSTATNÉ OZNÁMENÍ O SOUHLASU.

Dotazy, komentáře a požadavky ohledně shromažďovaných údajů jsou vítané a měly by být adresovány na SEGA Europe Limited, Customer Service Department, 27 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9BW, UK či na e-mail help@sega.co.uk.  Také se můžete obrátit na našeho úředníka pro ochranu údajů na adrese dpo@sega.co.uk.

15. OMEZENÁ ZÁRUKA HERNÍHO SOFTWARU

V SOULADU S OMEZENÍM USTANOVENÝM NÍŽE SPOLEČNOST SEGA ZARUČUJE PŮVODNÍMU KUPCI TOHOTO PRODUKTU, ŽE TENTO PRODUKT BUDE PŘI NORMÁLNÍM POUŽITÍ FUNGOVAT V ZÁSADĚ DLE POPISU TOHOTO PRODUKTU ČI PŘÍSLUŠNÉHO MANUÁLU NEBO JINÝCH MANUÁLŮ, A TO PO DOBU DEVADESÁTI (90) DNŮ OD DATA PRVNÍHO NÁKUPU („ZÁRUKA“). TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ KONKRÉTNÍ PRÁVA A TAKÉ MŮŽETE MÍT DALŠÍ ZÁKONEM DANÁ ČI JINÁ PRÁVA V RÁMCI VAŠÍ JURISDIKCE, NA KTERÁ TOTO USTANOVENÍ NEMÁ VLIV.

TATO ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD BUDE PRODUKT POUŽÍVÁN OBCHODNÍM ČI KOMERČNÍM ZPŮSOBEM ČI POKUD JAKÁKOLIV CHYBA ČI DEFEKT VYPLYNE Z VAŠÍ CHYBY, NEDBALOSTI, NEHODY, ZNEUŽITÍ, VIRU, ŠPATNÉHO POUŽÍVÁNÍ ČI ÚPRAVY PRODUKTU PO ZAKOUPENÍ (ČI NĚKOHO JINÉHO, KDO JEDNÁ POD VAŠÍ KONTROLOU ČI AUTORITOU).

POKUD OBJEVÍTE PROBLÉM S TÍMTO PRODUKTEM BĚHEM DOBY ZÁRUKY (VČETNĚ PROBLÉMU S AKTIVACÍ HERNÍHO SOFTWARU, POUŽÍVÁNÍ PRODUKTOVÝCH KLÍČŮ ČI JINÝCH), MĚLI BYSTE SE OBRÁTIT NA PRODEJCE, OD KTERÉHO JSTE TENTO PRODUKT KOUPILI. UJISTĚTE SE PROSÍM, ŽE MÁTE KOPII PŮVODNÍ ÚČTENKY, NEBOŤ JI PO VÁS PRODEJCE MŮŽE VYŽADOVAT. POKUD V PRODUKTU ODHALÍTE CHYBU ČI BUG, OBRAŤTE SE PROSÍM NA TÝM TECHNICKÉ PODPORY SPOLEČNOSTI SEGA (ÚDAJE VIZ NÍŽE) A INFORMUJTE HO O OBTÍŽÍCH, KTERÉ S PRODUKTEM MÁTE. PRODEJCE ČI SPOLEČNOST SEGA VÁM PRODUKT OPRAVÍ NEBO NARADÍ DLE DOSTUPNÝCH MOŽNOSTÍ. JAKÝKOLIV NÁHRADNÍ PRODUKT BUDE MÍT ZÁRUKU PO ZBYTEK PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ DOBY NEBO DEVADESÁT (90) DNŮ OD OBDRŽENÍ NÁHRADNÍHO PRODUKTU PODLE TOHO, CO BUDE DELŠÍ. POKUD PRODUKT NEMŮŽE BÝT Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU OPRAVEN ANI NAHRAZEN, BUDETE MÍT NÁROK NA VRÁCENÍ PENĚZ DO VÝŠE CENY, KTEROU JSTE ZA PRODUKT ZAPLATILI. VÝŠE ZMÍNĚNÉ (OPRAVA, NÁHRADA ČI VRÁCENÍ ZAPLACENÉ ČÁSTKY ZA HERNÍ SOFTWARE) JE VAŠÍM VÝHRADNÍM ŘEŠENÍM. KVŮLI PŘEDEJITÍ POCHYBNOSTEM SE BUDE OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI UVEDENÉ V ODDÍLU 8 TOHOTO UJEDNÁNÍ VZTAHOVAT NA TUTO ZÁRUKU.

17. OPEN SOURCE SOFTWARE A SOFTWARE TŘETÍCH STRAN

HERNÍ SOFTWARE OBSAHUJE ČI POUŽÍVÁ OPEN SOURCE SOFTWARE („OSS“) A SOFTWARE TŘETÍCH STRAN („STS“). SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE VÁZÁNI LICENČNÍMI PODMÍNKAMI S OHLEDEM NA OSS A STS OBSAŽENÝCH V SOFTWARU.

18. OPATŘENÍ TECHNICKÉ OCHRANY

Tento produkt může být chráněn softwarem proti podvádění či hackování nebo technologií Denuvo Anti-Tamper Protection Technology („Denuvo Anti-Tamper Technology“).  Pokud dojde k použití této technologie, uznáváte a souhlasíte s dodržováním následujících pravidel ohledně Denuvo Anti-Tamper Technology:

 1. kvůli instalaci Produktu bude na vaše zařízení nainstalována Denuvo Anti-Tamper Technology;

 2. Denuvo Anti-Tamper Technology může omezit počet instalací Produktu;

 3. Denuvo Anti-Tamper Technology může na vaše zařízení instalovat dodatečné komponenty nutné pro ochranu proti kopírování;

 4. během instalace či prvního spuštění Produktu může být nutné online připojení kvůli aktivaci Produktu a Denuvo Anti-Tamper Technology; a

 5. některé soubory Denuvo Anti-Tamper Technology mohou zůstat i po odinstalaci Produktu z vašeho zařízení.

Společnost SEGA nebude v žádném případě odpovědná vůči vám ve spojení s komponenty, které mohou být nainstalovány na vaše zařízení v souvislosti s Denuvo Anti-Tamper Technology.

Pokud Denuvo Anti-Tamper Technology vypnete nebo jinak pozměníte, Produkt nemusí správně fungovat a vy se dopustíte materiálního porušení tohoto Ujednání.

Podrobnosti o protipirátských praktikách společnosti Denuvo si můžete přečíst v jejích Zásadách ochrany soukromí: https://irdeto.com/privacy/

19. PRO OBYVATELE SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH A KANADY – ZÁVAZNÉ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A ZŘEKNUTÍ SE SKUPINOVÝCH ŽALOB

Tento oddíl 19 se na vás vztahuje, pokud máte bydliště nebo jste Produkt získali a používáte ve Spojených státech nebo v Kanadě. 

Závazné rozhodčí řízení: Vy a společnost SEGA (pro účely tohoto oddílu každá z těchto entit jako „strana“ a společně jako „strany“) souhlasíte s tím, že veškeré nároky vyplývající z tohoto Ujednání nebo s ním související (včetně jeho výkladu, uzavření, plnění a porušení), našeho vzájemného vztahu nebo vašeho používání Produktu budou s konečnou platností řešeny výhradně v závazné arbitráži, pokud se na nárok nevztahují níže popsané výjimky. TOTO UJEDNÁNÍ ZNAMENÁ, ŽE VY A SPOLEČNOST SEGA SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TYTO NÁROKY NEBUDOU ŘEŠENY V SOUDNÍM ŘÍZENÍ PŘED SOUDCEM NEBO POROTOU. Toto Ujednání se vztahuje na všechny druhy nároků, včetně právních, spravedlivých nebo zákonných nároků, a to podle jakékoli právní teorie. Platí i poté, co Produkt přestanete používat nebo jej smažete, zničíte či jinak přestanete vlastnit. Pokud vy nebo společnost SEGA vznesete u soudu nárok, který je podle tohoto oddílu předmětem rozhodčího řízení, může kterákoli strana požádat soud, aby stranám nařídil vyřešit nárok v rozhodčím řízení. Rozhodce, a nikoli soud, má výlučnou pravomoc rozhodnout, zda je některá část tohoto oddílu platná nebo vykonatelná nebo zda se vztahuje na nárok.

Rozhodčí řízení se koná před neutrálním rozhodcem, nikoli před soudcem nebo porotou, a proto vy i společnost SEGA souhlasíte s tím, že se vzdáváte práva na soudní řízení před soudcem nebo porotou. Rozhodčí řízení má jiná pravidla než soudní řízení. Rozhodčí řízení například je méně formální a obvykle umožňuje omezenější sdílení informací mezi stranami v procesu zvaném zásada poskytování důkazů. Poté, co rozhodce rozhodne o výsledku, bude toto rozhodnutí konečné a vy ani společnost SEGA nebudete mít zpravidla možnost změnit výsledek soudní cestou.

Tato rozhodčí doložka je uzavřena na základě transakce zahrnující mezistátní obchod a na výklad, použitelnost, vymahatelnost a uzavření tohoto Ujednání se vztahuje Federální zákon o rozhodčím řízení (Federal Arbitration Act, dále jen „FAA“), a to bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení o volbě práva obsažené v tomto Ujednání.

Vy a společnost SEGA souhlasíte s tím, že rozhodčí řízení bude dle potřeby řídit společnost JAMS v souladu s ustanoveními jejích komplexních rozhodčích pravidel nebo zjednodušených rozhodčích pravidel s výjimkou jakýchkoli pravidel nebo postupů upravujících nebo povolujících skupinové žaloby. Pokud však dojde k rozporu mezi tímto Ujednáním a pravidly JAMS, budeme se řídit tímto Ujednáním. Pravidla JAMS, kterými se arbitráž řídí, jsou k dispozici na adrese http://www.jamsadr.com/ nebo na telefonním čísle JAMS (800) 352-5267.  Vaše rozhodčí poplatky a váš podíl na odměně rozhodci se řídí komplexními rozhodčími pravidly JAMS, ale nezahrnují postupy JAMS pro skupinové žaloby a v příslušném rozsahu minimální standardy pro spotřebitele, včetně v dané době platného limitu poplatků za podání rozhodčí žaloby. Pokud poplatek za podání rozhodčí žaloby přesáhne náklady na podání žaloby, společnost SEGA uhradí dodatečné náklady.  Strany si jsou vědomy, že v některých případech by náklady rozhodčího řízení mohly přesáhnout náklady soudního řízení. Každá strana si hradí své vlastní poplatky a náklady na právní zastoupení, pokud nároky neumožňují, aby vítězná strana takové poplatky a náklady na právní zastoupení zpětně získala; v takovém případě je rozhodce může přiznat podle platných právních předpisů. Pokud některá ze stran neúspěšně napadne platnost rozhodnutí nebo nálezu rozhodce prostřednictvím následného soudního řízení, zaplatí neúspěšná strana náklady protistrany a odměny právního zastoupení spojené s napadením.

Místo konání: Rozhodčí řízení se bude konat v okrese Los Angeles v Kalifornii,nebo v okrese či provincii, kde máte bydliště. Vy a společnost SEGA souhlasíte s tím, že se podřídíte osobní jurisdikci jakéhokoli federálního nebo státního soudu v okrese Los Angeles v Kalifornii, aby bylo možné nařídit rozhodčí řízení, přerušit řízení před rozhodčím řízením nebo potvrdit, upravit, zrušit nebo vydat rozsudek na základě nálezu vydaného rozhodcem. 

Zřeknutí se skupinové žaloby: Strany se dále dohodly, že jakékoli rozhodčí nebo soudní řízení bude vedeno pouze v jejich individuálním postavení, nikoli jako skupinová žaloba nebo jiná reprezentativní žaloba, a strany se výslovně vzdávají svého práva podat skupinovou žalobu nebo požadovat odškodnění na skupinovém základě.  Výsledkem je, že:

 • NEMŮŽETE VZNÉST NÁROK VŮČI SPOLEČNOSTI SEGA JAKO ŽALOBCE NEBO ČLEN SKUPINY V RÁMCI SKUPINOVÉ ŽALOBY NEBO JINÉ KOLEKTIVNÍ, KONSOLIDOVANÉ NEBO REPREZENTATIVNÍ ŽALOBY.

 • ROZHODCE NEMŮŽE SPOJIT VAŠE NÁROKY VŮČI SPOLEČNOSTI SEGA S NÁROKY JAKÉKOLI JINÉ OSOBY VŮČI SPOLEČNOSTI SEGA DO JEDNOHO PŘÍPADU.

Pokud soud nebo rozhodce rozhodne, že zřeknutí se skupinové žaloby uvedené v tomto odstavci je z jakéhokoli důvodu neplatné nebo nevymahatelné nebo že rozhodčí řízení může probíhat na skupinovém základě, pak se oddíl 19 považuje za neplatný v celém rozsahu a má se za to, že se strany nedohodly na rozhodčím řízení sporů. 

Výjimky z ujednání o rozhodčím řízení: Souhlasíme s tím, že každý z nás bude mít právo obrátit se na soud, aby vyřešil následující nároky:

 • Nároky na duševní vlastnictví společnosti SEGA (například ochranné známky, firemní vzhled, názvy domén, obchodní tajemství, autorská práva nebo patenty).

 • Nároky související s pirátstvím nebo neoprávněným vměšováním.

 • Nároky, které nejsou předmětem ujednání o rozhodčím řízení ze zákona a nejsou vyloučeny federálním zákonem, který by umožňoval uzavření ujednání o rozhodčím řízení.

 • Nároky u soudu pro drobné pohledávky.

Veškeré spory, které podle těchto výjimek nejsou předmětem rozhodčího řízení, budou řešeny příslušným soudem, který podléhá požadavkům na soudní příslušnost popsaným v oddíle 20.

30denní právo na odstoupení: Máte právo odstoupit a nebýt vázáni ustanoveními o rozhodčím řízení a zřeknutím se skupinové žaloby uvedenými v oddíle 19, a to zasláním písemného oznámení o svém rozhodnutí o odstoupení na následující adresu: SEGA, 6400 Oak Canyon, Suite 100; Irvine, CA 92618; Attn. Legal & Business Affairs Department.  V oznámení musí být uvedeny následující informace:

 • Vaše celé jméno.

 • Vaše adresa.

 • Název zakoupeného Produktu a datum jeho zakoupení, nebo pokud k nákupu nedošlo, datum prvního přístupu k Produktu nebo jeho použití.

 • Všechna uživatelská jména nebo identifikátory, které případně používáte pro přístup k Produktu nebo při jeho používání.

 • Váš podpis.

Oznámení musí být odesláno do 30 dnů od zakoupení Produktu (nebo pokud k nákupu nedošlo, pak do 30 dnů od data prvního přístupu k Produktu nebo jeho použití a vašeho vyjádření souhlasu s těmito podmínkami); v opačném případě budete vázáni rozhodováním o sporech v souladu s tímto oddílem.  Pokud od těchto ustanovení o rozhodčím řízení odstoupíte, nebude jím společnost SEGA rovněž vázána. 

20. RŮZNÉ

Toto Ujednání představuje kompletní ujednání mezi vámi a společností SEGA ohledně Produktu a nahrazuje veškerá předchozí ujednání a ustanovení, záruky či dohody mezi vámi a společností SEGA (ať už uzavřených nedbale, či nevinně, ale vyjma těch uzavřených podvodně) ohledně té samé skutkové podstaty. 

Pokud bude kterákoliv část Ujednání označena za neplatnou či nevymahatelnou v souladu s platnými zákony, a to včetně mimo jiné výše ustanovených záruk, omezení odpovědnosti či vyloučení záruk, pak toto neplatné či nevymahatelné ujednání bude považováno za nahrazené platným a vymahatelným ustanovením, které co nejblíže odpovídá úmyslu původního ustanovení, a zbytek Ujednání bude i nadále platit.  Pokud nedokážeme vymoci či uplatnit jakékoliv ustanovení Ujednání či přidružených práv, neznamená to, že se tohoto práva či ustanovení zříkáme.

Společnost SEGA může toto Ujednání převést kdykoliv, a to kompletně i z části.  Vy nicméně nemůžete převést ani sublicencovat žádné ze svých práv ani povinností vyplývající z Ujednání bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti SEGA.

Dostání Ujednání ze strany společnosti SEGA podléhá stávajícím zákonům a právním procesům a nic obsaženého v Ujednání neznevažuje právo společnost SEGA vyhovět vládním, soudním či zákonným vymáhacím požadavkům ani požadavkům vztahujícím se k vašemu používání Produktu či informací ohledně takového používání poskytnutých společnosti SEGA či společností SEGA shromážděných.  Kromě jakékoliv příležitosti poskytnuté platnými zákony nám bude prominuta právní odpovědnost za nedoručení či pozdržení v doručení Produktu, které vyvstanou z jakékoliv události nacházející se v rámci rozumných mezí mimo naši kontrolu, ať už ji některá stran může předvídat, či ne, a to včetně mimo jiné narušení pracovního procesu, války, terorismu, požáru, útoku ochromujícího službu, výpadku internetu, nehody, nepříznivému počasí, nemožnosti zabezpečit převoz, vládnímu kroku či nařízení a dalších příčin či událostí nacházející se v rámci rozumných mezích mimo naši kontrolu, ať už se podobají těm výše zmíněným, nebo ne.

Nic v tomto Ujednání nepředstavuje nárok poskytnout jakékoliv třetí straně jakoukoliv výhodu či právo vymáhat kteroukoliv podmínku tohoto Ujednání a ustanovení Smlouvy (Práva třetích stran), zákon 1999 (ve znění pozdějších občasných úprav) jsou výslovně vyloučena.

Strany souhlasí s tím, že veškerá korespondence vztahující se k tomuto Ujednání, bude psaná v anglickém jazyce.

Toto Ujednání a veškeré spory z něj vyplývající nebo s ním související budou uzavřeny v rámci zákonů Anglie a Walesu a vy souhlasíte s výhradní jurisdikcí anglických soudů. Pokud máte trvalé bydliště ve Spojených státech amerických nebo v Kanadě nebo jste Produkt zakoupili a používáte ve Spojených státech nebo v Kanadě, veškeré spory vyplývající z tohoto Ujednání nebo s ním související se ve všech ohledech řídí zákony státu Kalifornie Spojených států amerických bez ohledu na kolizní normy. Pokud máte trvalé bydliště ve Spojených státech amerických nebo Kanadě, výklad a vymáhání ujednání o rozhodčím řízení a ustanovení o zřeknutí se skupinové žaloby v oddíle 19 se řídí federálním zákonem o rozhodčím řízení Spojených států amerických.

 

Na Společnost SEGA se můžete obrátit na této adrese:

SEGA Europe Limited

Customer Service Department

27 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9BW

E-mail: customersupportuk@sega.co.uk

POKUT NENÍ UVEDENO JINAK, VZOROVÉ SPOLEČNOSTI, ORGANIZACE, PRODUKTY, LIDÉ A UDÁLOSTI ZNÁZORNĚNÉ V PRODUKTU JSOU FIKTIVNÍ A JAKÁKOLIV PODOBNOST S JAKOUKOLIV SKUTEČNOU SPOLEČNOSTÍ, ORGANIZACÍ, PRODUKTEM, OSOBOU ČI UDÁLOSTÍ JE ČISTĚ NÁHODNÁ.

POKRAČOVÁNÍM POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU UZNÁVÁTE, ŽE JSTE SI VÝŠE ZMÍNĚNÉ UJEDNÁNÍ PŘEČETLI A ŽE MU ROZUMÍTE, A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU JE UZNÁNÍM TOHO, ŽE VAŠE UJEDNÁNÍ BUDE VÁZÁNO UJEDNÁNÍM.

 

DODATEK 1

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ KONCOVÉHO UŽIVATELE OTEVŘENÉ VÝVOJOVÉ VERZE A UZAVŘENÉ BETA VERZE

 

Kromě výše uvedených podmínek EULA SEGA se tato část vztahuje na otevřené vývojové a uzavřené beta verze hry pro účely hodnocení videohry. Aby se předešlo pochybnostem, podmínky EULA SEGA DOPLŇUJÍ níže uvedené podmínky EULA otevřené vývojové verze a uzavřené beta verze.

 

PŘED STÁHNUTÍM NEBO INSTALACÍ TOHOTO SOFTWARU SI PROSÍM DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE EULA SEGA SPOLEČNĚ S NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI EULA OTEVŘENÉ VÝVOJOVÉ VERZE A UZAVŘENÉ BETA VERZE („KOMBINOVANÉ UJEDNÁNÍ EULA“).  STÁHNUTÍM NEBO INSTALACÍ TOHOTO SOFTWARU UZNÁVÁTE, PŘIJÍMÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE BUDETE ŘÍDIT PODMÍNKAMI TOHOTO KOMBINOVANÉHO UJEDNÁNÍ EULA, MIMO JINÉ VČETNĚ PODMÍNEK POKRÝVAJÍCÍCH ZVEŘEJNĚNÍ NĚKTERÝCH VLASTNICKÝCH A DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ („DŮVĚRNÉ INFORMACE“) SPOLEČNOSTÍ SEGA CORPORATION SE SÍDLEM 1-1-1 NISHI-SHINAGAWA, SHINAGAWA-KU, TOKIO, 141-0033, JAPONSKO A JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ (SPOLEČNĚ „SEGA“ NEBO „MY“).  POKUD S KOMBINOVANÝM UJEDNÁNÍM EULA NESOUHLASÍTE, NEINSTALUJTE ANI NESTAHUJTE SOFTWARE NEBO HO NEPRODLENĚ ODSTRAŇTE.

Byli jste pozváni k účasti v uzavřeném beta testovacím prostředí, jehož jediným účelem je vyhodnocení určitých videoher („Hra“) a identifikace chyb („Uzavřená BETA“). Žádné ustanovení tohoto Kombinovaného ujednání EULA nelze vykládat tak, že vám uděluje jakákoli práva nebo výsady týkající se Uzavřené BETY. Hra je poskytována „tak, jak je“ a „jak je k dispozici“, a společnost SEGA vám neposkytuje žádnou záruku, výslovnou ani předpokládanou. 

Tato předběžná verze Hry a veškeré softwarové programy nebo soubory, které jsou vám poskytnuty (prostřednictvím online přenosu nebo jinak), včetně „oprav“ nebo „aktualizací“ (souhrnně „Software“), jakož i veškerá online nebo elektronická dokumentace („Dokumentace“) a veškeré kopie a odvozená díla takového softwaru jsou dílem společnosti SEGA chráněným autorskými právy. Veškeré používání Hry a Softwaru se řídí podmínkami tohoto Kombinovaného ujednání EULA. Hra je distribuována výhradně pro použití oprávněnými osobami, které obdržely předchozí povolení pro účely testování Hry v souladu s podmínkami tohoto Kombinovaného ujednání EULA („Testeři“ nebo „vy“). Jakékoli použití, reprodukce nebo další šíření Hry, které není výslovně povoleno podmínkami tohoto Kombinovaného ujednání EULA, je výslovně zakázáno.

Uzavřené BETY se mohou účastnit pouze Testeři a nikdo bez takového oprávnění není oprávněn toto Kombinované ujednání EULA uzavřít. Za to, že vám společnost SEGA povolila účastnit se Uzavřené BETY, souhlasíte s tím, že budete dodržovat následující podmínky:

1. Ujednání a podmínky používání.

 1. Abyste získali přístup ke Hře a mohli ji hrát, musíte přijmout toto Kombinované ujednání EULA“.

 2. Tato Hra nemusí být vhodná pro děti do jistého věku. Tam, kde to bude možné, společnost SEGA poskytne označení patřičného věku podle obsahu obsaženého ve Hře prostřednictvím herního ratingu. Herní rating je pouze nápomocný a společnost SEGA nebude žádným způsobem zodpovědná v  případě, že takový materiál bude podle vás pro danou věkovou skupinu nevhodný.

2. Udělení licence k omezenému použití.

Společnost SEGA tímto uděluje a vy instalací Hry a Softwaru přijímáte omezenou, nepřenosnou, nevýhradní licenci a právo instalovat a používat jednu (1) kopii Hry a Softwaru pro své osobní použití na svém počítačovém zařízení nebo hardwaru, který vlastníte nebo který máte pod osobní kontrolou.

3. Provoz Uzavřené BETY

 1. Při hraní Softwaru můžete hromadit body, vybavení či jiné ukazatele hodnoty či stavu. Tyto údaje mohou být kdykoli během procesu testování vynulovány a mohou být rovněž vynulovány okamžikem ukončení fáze testování konkrétního sestavení, opravy nebo aktualizace Softwaru; 

 2. Přihlášením se do Uzavřené BETY souhlasíte s tím, že: (i) účast v Uzavřené BETĚ je na vaše vlastní riziko a že víte, že software či materiály Uzavřené BETY mohou obsahovat známé nebo neznámé chyby, (ii) veškeré ukazatele hodnot nebo stavu, kterých dosáhnete hraním, mohou být kdykoli vynulovány, (iii) společnost SEGA není povinna zpřístupnit Software pro hraní bez poplatku po jakoukoli dobu nebo zcela, a (iv) toto Kombinované ujednání EULA se vztahuje na vaše používání Softwaru během fáze beta testování;

 3. V rámci Uzavřené BETY se můžete seznámit s určitými důvěrnými informacemi týkajícími se Softwaru. Tyto důvěrné informace jsou přísně důvěrné a bez výslovného písemného souhlasu společnosti SEGA nesmí být šířeny ani sděleny žádné třetí straně. Můžete být také požádáni o podepsání smlouvy o mlčenlivosti, která bude začleněna do podmínek tohoto Kombinovaného ujednání EULA. Zveřejnění těchto důvěrných informací bez výslovného písemného souhlasu společnosti SEGA bude mít za následek okamžité ukončení platnosti tohoto Kombinovaného ujednání EULA, což ukončí vaši účast v Uzavřené BETĚ a bude rovněž porušením smlouvy o mlčenlivosti. Společnost SEGA je v takovém případě oprávněna uplatnit všechny dostupné opravné prostředky podle výše uvedeného oddílu 14 ujednání EULA SEGA.

 4. Software může obsahovat funkce pro shromažďování a sledování informací souvisejících s používáním Softwaru Testery. Berete na vědomí, že společnost SEGA shromažďuje a může shromažďovat údaje získané z vašeho hraní Hry a Softwaru a vyhrazuje si právo tyto informace shromažďovat, ukládat, používat a analyzovat. Shromažďování a ukládání výše uvedených údajů a herních postupů slouží výhradně pro účely podpory stávající funkčnosti Hry, pomoci společnosti SEGA při vyhodnocování vylepšení Hry a dalších her na základě obecných vzorců hraní a pro účely správy digitálních dat.

 5. Účty Testerů (mimo jiné včetně Produktových klíčů poskytnutých pro přístup ke Hře) jsou za všech okolností nepřenosné.

 6. V rámci Uzavřené BETY můžete být požádáni o poskytnutí návrhů, připomínek, požadavků na zjevné chyby a další zpětné vazby týkající se Softwaru („Zpětná vazba“). Tímto udělujete společnosti SEGA celosvětové, výhradní, převoditelné, trvalé, neodvolatelné, bezplatné a plné právo: (i) vytvářet, nechat vytvářet, používat, kopírovat, upravovat a vytvářet odvozená díla ze Zpětné vazby jako součást jakéhokoli Produktu, technologie, služby, specifikace nebo dokumentace společnosti SEGA; (ii) veřejně předvádět nebo vystavovat, dovážet, vysílat, přenášet, distribuovat, licencovat, nabízet k prodeji a prodávat, pronajímat nebo půjčovat kopie Zpětné vazby s uvedením vašeho jména nebo vašeho uživatelského jména jako autora Zpětné vazby (a odvozených děl a jejich vylepšení); a (iii) poskytovat sublicence třetím stranám na výše uvedená práva, včetně práva poskytovat sublicence dalším třetím stranám.

4. Povinnosti Testera.

 1. S ohledem na udělení licence v tomto dokumentu nesmíte Software jako celek ani jeho část kopírovat, reprodukovat, překládat, zpětně analyzovat, získávat zdrojový kód, upravovat, rozebírat, dekompilovat ani na jeho základě vytvářet odvozená díla, ani odstraňovat jakákoli oznámení o vlastnických právech v Softwaru. Nedodržení restrikcí a omezení obsažených v tomto oddíle 4 bude mít za následek okamžité automatické ukončení licence udělené podle tohoto dokumentu a může být předmětem občanskoprávních nebo trestních sankcí.

 2. Souhlasíte s tím, že za žádných okolností nebudete:

(i) prodávat, poskytovat zástavní právo nebo převádět reprodukce Softwaru na jiné strany jakýmkoli způsobem, který není výslovně povolen v tomto dokumentu, ani Software půjčovat, pronajímat nebo licencovat;

(ii) přenášet, prodávat nebo sdělovat jakékoli osobě nebo subjektu jinému než společnosti SEGA jakýkoli CD klíč, sériové číslo, aktivační kód nebo jiný jedinečný identifikátor nebo způsob ověření, který vám společnost SEGA poskytla;

(iii) využívat Hru nebo její části, mimo jiné včetně Softwaru, pro jakékoli komerční účely, mimo jiné včetně použití v kybernetické (internetové) kavárně, počítačovém herním centru nebo na jakémkoli jiném místě;

(iv) hostovat, poskytovat nebo vyvíjet služby vyhledávání pro Hru nebo zachytávat, napodobovat nebo přesměrovávat komunikační protokoly používané společností SEGA jakýmkoli způsobem, mimo jiné prostřednictvím emulace protokolu, tunelování, odposlouchávání paketů, úpravou nebo přidáváním komponent do Hry, použitím pomocného programu nebo jakýchkoli jiných technik, které jsou nyní známé nebo budou teprve vyvinuty, a to za jakýmkoli účelem, mimo jiné včetně neoprávněného síťového hraní přes internet, síťového hraní s využitím komerčních nebo nekomerčních herních sítí nebo jako součást sítí pro agregaci obsahu; nebo

(v) vytvářet či spravovat za žádných okolností jakákoliv neoprávněná připojení ke hře nebo Softwaru. Veškerá připojení ke hře, ať už vytvořená pomocí Softwaru nebo jiných nástrojů a pomůcek, lze provádět pouze metodami a prostředky výslovně schválenými společností SEGA nebo případně jejími poskytovateli licencí třetích stran v souvislosti se Hrou. Za žádných okolností se nesmíte připojovat nebo vytvářet nástroje, které vám nebo jiným osobám umožní připojit se k rozhraní Hry nebo k jiným rozhraním, než jsou ta, která jsou výslovně určena pro veřejné použití.

 1. Souhlasíte s tím, že jakékoli neoprávněné použití nebo zveřejnění Důvěrných informací způsobí společnosti SEGA nenapravitelnou škodu, pro kterou by její opravné zákonné prostředky byly nedostatečné.  V souladu s tím souhlasíte, že společnost SEGA má kromě jiných dostupných opravných prostředků právo na okamžitý soudní příkaz a jiné spravedlivé opatření, které by zakazovalo jakékoli porušení nebo hrozící porušení tohoto Ujednání. Pokud máte důvod se domnívat, že jakákoli osoba, která měla přístup k Důvěrným informacím, porušila nebo má v úmyslu porušit podmínky tohoto Ujednání nebo jinak zveřejnit jakékoli Důvěrné informace v rozporu s podmínkami tohoto ujednání, jste povinni společnost SEGA okamžitě písemně informovat.  Veškeré opravné prostředky, které jsou zde společnosti SEGA výslovně uděleny, se považují za kumulativní a nevylučují žádné jiné opravné prostředky udělené tímto dokumentem nebo zákonem či přirozeným právem a uplatnění jednoho opravného prostředku ze strany společnosti SEGA nevylučuje uplatnění jiného opravného prostředku.

5. Podmínky otevřené vývojové verze a Uzavřené BETY.

Hra je online hra, která vám umožňuje hrát Hru přes internet. Společnost SEGA může kdykoli a podle vlastního uvážení ukončit toto Kombinované ujednání EULA nebo ukončit provoz nebo poskytování Hry nebo jakýchkoli online funkcí či komponent, a to s upozorněním nebo bez něj. V každém případě toto Kombinované ujednání EULA zaniká okamžikem ukončení otevřené vývojové verze. Pro vyloučení pochybností platí i nadále všechny podmínky obsažené v EULA SEGA.

6. Ukončení.

Toto Kombinované ujednání EULA je platné až do jeho ukončení; pro vyloučení pochybností jsou všechny podmínky obsažené v EULA SEGA platné i nadále. Platnost tohoto Kombinovaného ujednání EULA můžete kdykoli ukončit: (i) odstraněním Softwaru z vašeho pevného disku a (ii) informováním společnosti SEGA o vašem záměru ukončit platnost tohoto Kombinovaného ujednání EULA. Společnost SEGA může toto Kombinované ujednání EULA ukončit podle vlastního uvážení z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu. V takovém případě musíte Hru okamžitě zničit a Software odstranit ze svého pevného disku. Po ukončení platnosti tohoto Kombinovaného ujednání EULA z jakéhokoli důvodu okamžitě končí platnost všech licencí udělených v tomto dokumentu.

7. Opravy a aktualizace.

Společnost SEGA může nasadit nebo poskytnout opravy, aktualizace a úpravy Softwaru, které musí být nainstalovány, aby uživatel mohl pokračovat v hraní Hry. Společnost SEGA může Software aktualizovat na dálku, mimo jiné i Software umístěný v zařízení uživatele, bez vědomí nebo souhlasu uživatele, a vy tímto udělujete společnosti SEGA svůj souhlas s nasazením a použitím takových oprav, aktualizací a úprav Hry.

8. Software s otevřeným zdrojovým kódem.

Herní software obsahuje či používá software s otevřeným zdrojovým kódem („OSS“) a software třetích stran („TPS“). Souhlasíte s tím, že se budete v souvislosti s OSS a TPS obsaženými v Softwaru těmito licenčními podmínkami řídit.

 

DODATEK 2

PODMÍNKY PRO MODDERY

Kdekoliv je to možné, společnost SEGA podporuje uživatele ve vyjádření vlastní kreativity a prohlubování zážitku s určitými hrami prostřednictvím tvorby modifikací (včetně mimo jiné nových předmětů, zbraní, postav, modelů, textur, úrovní, příběhových linií, hudby a herních režimů) pro použití s Produktem („Mod“ či „Mody“). V rámci ochrany společnosti SEGA, Produktu, jakýchkoliv poskytovatelů licencí třetích stran, kteří licencovali duševní vlastnictví společnosti SEGA pro použití s Produktem, a uživatelů, kteří vytvářejí Mody, platí následující pravidla („Podmínky pro moddery“). Přečtěte si prosím pečlivě tato pravidla předtím, než začnete vytvářet, sdílet, distribuovat, používat či jinak využívat jakékoliv Mody.

Berte prosím na vědomí, že společnost SEGA zakazuje vytváření Modů pro určité hry. Může to být kvůli licenčním problémům třetích stran, které společnosti SEGA zabraňují povolit uživatelům vytvářet Mody. V takových případech nebudete mít právo vytvářet Mody pro daný Produkt a Podmínky pro moddery nebudou platit.

Seznam Produktů, u kterých je povoleno vytvářet Mody, najdete na příslušné Stránce pro moddery (dle definice níže). Pokud si nejste jisti, jestli je tvorba Modů pro váš Produkt povolena, obraťte se prosím na oddělení zákaznické podpory společnosti SEGA (customersupportuk@sega.co.uk). Vezměte prosím na vědomí, že zákony ve vaší konkrétní jurisdikci mohou vyžadovat, abyste dosáhli určitého věku, abyste mohli uzavřít právně závazné ujednání jako tyto Podmínek pro moddery. V případě, že požadovaného věku nedosahujete, nemůžete Mody vytvářet, pokud si váš rodič či zákonný zástupce tyto podmínky nepřečte a neodsouhlasí je. Licence vytvářet a používat Mody s Produktem, kterou vám poskytujeme, může být odvolána, pokud Podmínky pro moddery porušíte.

1. VLASTNICTVÍ

Souhlasíte s tím, že nebudete mít žádný vlastnický ani jiný majetkový zájem na Produktu ani na Modech, které vytvoříte, kromě případů zde výslovně uvedených. Veškeré Mody, které vytvoříte, budou patřit pouze vám pod podmínkou, že Mod bude obsahovat pouze vaše původní tvůrčí dílo. Uznáváte a souhlasíte s tím, že veškerá práva, zájem i nárok na jakoukoliv část Modu, který představuje, skládá se, pochází či je založen na právech na duševní vlastnictví, která spadají pod Produkt (včetně mimo jiné jakýkoliv počítačový kód, motivy, předměty, postavy, jména postav, příběhy, dialogy, fráze, lokace, koncepty, výtvarná díla, obrázky, animace, zvuky, hudební skladby, audiovizuální efekty či text), včetně mimo jiné autorských práv, obchodních značek či dalšího duševního vlastnictví téhož či se k témuž vztahující, ať už registrované či registrovatelné, nebo ne, jsou majetkem společnosti SEGA a jejích licencorů.

Pokud to není součástí samostatného výslovného ujednání mezi vámi a společností SEGA, nemáte za vytváření Modů nárok na žádnou kompenzaci. Souhlasíte s tím, že společnost SEGA může Mod použít jakýmkoli způsobem, který považuje za vhodný.

2. LICENCE

V souladu s vaším souhlasem s podmínkami a ustanoveními EULA SEGA a Podmínek pro moddery vám společnost SEGA tímto uděluje neexkluzivní, nepřenosnou, omezenou, plně vratnou licenci a právo instalovat a používat herní modifikační nástroje, veškeré grafické materiály a další přidružené nástroje poskytnuté společností SEGA („Nástroje pro moddery“) čistě a výlučně za účelem vytváření Modů, které se mají používat s Produktem, a zveřejňovat tyto Mody na webových stránkách pro moddery třetích stran k danému Produktu schválených společností SEGA. („Modderské knihovny“). Mějte prosím na paměti, že určité Modderské knihovny mohou být vlastněny a provozovány třetími stranami, jako je například společnost Valve  (https://store.steampowered.com/), EPIC (https://www.epicgames.com/store/en-US/) a mod.io https://mod.io/  (souhrnně „Platformy třetích stran“) a mohou podléhat dalším podmínkám vydaným těmito Platformami třetích stran. Uznáváte a souhlasíte s tím, že budete používat platformu Modderské nástroje čistě na základě vlastního uvážení a na vlastní nebezpečí a že budete výhradně zodpovědní za jakékoliv povinnosti, škody či ztráty, které vyvstanou z vaší registrace, přístupu či používání Modderských nástrojů.

Souhlasíte s tím, že budete používat Modderské nástroje pro tvorbu Modů způsobem, který je v souladu s tímto Ujednáním a s jakýmikoliv dalšími podmínkami vydanými na Platformách třetích stran, a to včetně souhlasu s tím, že Modderské nástroje či Mody ani kopie téhož nebudete prodávat, půjčovat, pronajímat, licencovat, distribuovat ani jinak převádět či využívat pro komerční zisk či jinak, kromě případů povolených tímto Ujednáním či Platformami třetích stran. Porušení ustanovení této licence bude znamenat skutkové porušení, které bude mít za následek ukončení EULA SEGA (včetně Podmínek pro moddery) a může mít za následek právní a trestní zodpovědnost.

S přihlédnutím na výše zmíněné poskytnutí práv tímto poskytujete společnosti SEGA, jejím pobočkám, licencorům a Platformám třetích stran veškerý nezbytný souhlas, oprávnění a neodvolatelnou, sublicencovatelnou, celosvětovou, bezplatnou a trvalou licenci a právo používat, reprodukovat, modifikovat, přizpůsobovat, zobrazovat, distribuovat či jinak využívat jakýkoliv Mod, který byl uploadován na Modderské knihovny, a to jakýmkoliv způsobem, který SEGA či Platformy třetích stran uznají za vhodné pro používání s Produktem. Zříkáte se všech morálních a podobných práv, jakkoliv vám vyhrazených, které můžete mít na jakýkoliv z Modů, a souhlasíte s tím, že je po společnosti SEGA ani jejích pobočkách, distributorech, licencorech ani Platformách třetích stran nebudete vymáhat.

3. OMEZENÍ OBSAHU

Všechny části, které obsáhnete ve svém Modu (kromě Modderských nástrojů), musí být vaše originální dílo vytvořené vámi nebo musíte mít získaná nezbytná povolení takové materiály používat. Jste zodpovědní za obsah všech Modů, které vytvoříte a zveřejníte na Modderských knihovnách, a zaručujete se společnosti SEGA a Platformám třetích stran, že tyto Mody neobsahují:

 1. jakékoliv materiály, které jsou diskriminační, rasistické, obscénní, hanlivé, urážlivé, protizákonné, nactiutrhačné, invazivní či takové, které pravděpodobně negativně ovlivní reputaci a dobré jméno společnosti SEGA či jejích licencorů;

 2. jakoukoliv podobnost rozpoznatelné značce třetí strany, postavě či osobnosti, včetně mimo jiné jakékoliv obchodní značky, loga či materiálů třetí strany s výjimkou materiálů poskytnutých vám společností SEGA v rámci Modderských nástrojů jakožto nezbytné pro tvorbu Modu pro použití s Produktem;

 3. jakékoliv materiály z jiných her vydaných společností SEGA a jejími pobočkami či jinou třetí stranou bez svolení, kdy takové použití představuje porušení práv na duševní vlastnictví třetích stran;

 4. jakékoliv materiály, které nesplňují jakékoliv dodatečné pokyny vydané vám společností SEGA či Platformami třetích stran a zveřejněné na Modderských knihovnách, které může společnost SEGA či Platformy třetích stran čas od času aktualizovat;

 5. jakýkoliv škodlivý kód, včetně virů,  spyware, trojských koní, červů, časovaných bomb, cancelbotů, poškozených dat či dalšího obsahu, který obsahuje škodlivý kód či který jakýmkoliv způsobem poškozuje či zabraňuje fungování Produktu.

Společnost SEGA neprověřuje ani nemonitoruje žádné Mody, které jsou uploadovány na Modderské knihovny, a žádné Mody nemonitoruje, neschvaluje ani nepřijímá. Za svůj Mod nesete plnou odpovědnost a můžete být právně zodpovědní za jakýkoliv Mod, který vytvoříte a uploadujete na Modderské knihovny. Společnost SEGA a Platformy třetích stran si vyhrazují právo na základě svého vlastního a konečného uvážení a z jakéhokoliv důvodu odstranit, zakázat, zablokovat, upravit nebo přesunout jakékoli Mody z Modderských knihoven, které porušují toto ujednání. Do maximální možné míry povolené platnými zákony na sebe společnost SEGA nebere žádnou zodpovědnost ani právní odpovědnost za odstranění, za neodstranění či za pozdržené odstranění takových Modů.

4. ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že budete bránit a odškodníte společnost SEGA a nebudete po společnosti SEGA a jejích rodičovských společnostech, pobočkách, licencorech, držitelích jejích licencí, kontraktorech, příslušnících, ředitelích, zaměstnancích, agentech a Platformách třetích stran vymáhat žádnou odpovědnost za škody, ztráty, výdaje či náklady (včetně poplatků za právníky), které vyvstanou přímo či nepřímo z jakýchkoliv skutků či vypuštění spjatých s používáním jakéhokoliv Modu, který vytvoříte a zveřejníte, a to včetně mimo jiné všech nařčení z toho, že Mod porušuje autorská práva, obchodní značku, obchodní tajemství, práva na soukromí či další práva na duševní vlastnictví či jiná práva jakékoliv třetí strany, či z jakéhokoliv jiného porušení těchto podmínek.

5. NAŠE ODPOVĚDNOST

MY POSKYTUJEME PRODUKT, MODDAŘSKÉ NÁSTROJE A VEŠKERÉ DALŠÍ MODY „TAK, JAK JSOU,“ A VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ ČI IMPLIKOVANÉ ZÁROKY VČETNĚ NAPŘÍKLAD IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI ČI VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL JSOU OMEZENY NA NEJVYŠŠÍ MÍRU POVOLENOU ZÁKONEM. UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠÍM VÝHRADNÍM ŘEŠENÍM JAKÝCHKOLIV SPORŮ SE SPOLEČNOSTÍ SEGA JE PŘESTAT POUŽÍVAT PRODUKT (VČETNĚ MIMO JINÉ MODDERSKÝCH NÁSTROJŮ ČI JAKÝCHKOLIV MODŮ). SPOLEČNOST SEGA ANI JEJÍ LICENCOŘI ČI JAKÉKOLIV PLATFORMY TŘETÍCH STRAN NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, VZOROVÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ MIMO JINÉ OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ČI SLUŽEB, ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ, DAT ČI ZISKŮ ČI PŘERUŠENÍ OBCHODU), A TO JAKKOLIV ZPŮSOBENÉ, A NEBUDOU ZODPOVĚDNÍ V ŽÁDNÉM VÝZNAMU TOHO SLOVA, AŤ UŽ SMLUVNĚ, PŘÍMO ZODPOVĚDNÍ ČI PŘEČINOVĚ (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINAK) ZA ŽÁDNÝ PŘÍPAD VYVSTÁVAJÍCÍ Z PRODUKTU, MODDERSKÝCH NÁSTROJŮ ČI JAKÝCHKOLIV MODŮ. JELIKOŽ NĚKTERÉ STÁTY ČI PRÁVNÍ SYSTÉMY NEUMOŽŇUJÍ ODSTRANĚNÍ ČI OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA ZPŮSOBENÉ ČI NÁHODNÉ POŠKOZENÍ A ÚJMU NA ZDRAVÍ, SMRT, PODVOD ČI JISTÉ IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, V TĚCHTO STÁTECH ČI PRÁVNÍCH SYSTÉMECH JE ZODPOVĚDNSOT SPOLEČNOSTI SEGA A JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH STRAN OMEZENA NA NEJVYŠŠÍ MOŽNOU MÍRU POVOLENOU ZÁKONEM.

6. UKONČENÍ

SEGA a Platformy třetích stran si vyhrazují právo odříct přístup či ukončit licenci k jakýmkoliv Modům, Modderským nástrojům a k Modderským knihovnám, a to kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu.  Pokud se dopustíte jakéhokoliv porušení klauzulí 2 a 3 Podmínek pro Moddery, vaše licence používat Produkt, Modderské nástroje či jakékoliv Mody bude automaticky bez varování ukončena. Vaše poskytnutí licence Společnosti SEGA používat jakékoliv Mody, které vytvoříte a zveřejníte na Modderských knihovnách, bude platné i po ukončení.

Jelikož společnost SEGA by byla nenapravitelně poškozena, pokud by podmínky tohoto Ujednání nebyly konkrétně vymáhány, souhlasíte s tím, že společnost SEGA bude mít nárok jednat způsobem, který může být nutný, a to včetně domáhání se soudního nařízení či jiného spravedlivého řešení nad rámec jiných řešení dostupných v rámci platných zákonů.

7. RŮZNÉ

Toto Ujednání představuje kompletní ujednání mezi vámi a společností SEGA ohledně Modů a Modderských nástrojů a nahrazuje veškerá předchozí ujednání a ustanovení, záruky či dohody mezi vámi a společností SEGA (ať už uzavřených nedbale, či nevinně, ale vyjma těch uzavřených podvodně) ohledně té samé skutkové podstaty.  Společnost SEGA si vyhrazuje právo upravit či doplnit tyto podmínky, a to kdykoliv, jakýmkoliv způsobem, čistě na základě uvážení společnosti SEGA a bez jakékoliv právní odpovědnosti ze strany společnosti SEGA. Veškeré úpravy či modifikace těchto podmínek budou zveřejněny na adrese http://www.sega.co.uk/EULA.

Check out the latest mobile games.
A blog about the latest mobile games.
Subscribe to me on YouTube