SEGA CZE - EULA

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ KONCOVÉHO UŽIVATELE

TENTO SOFTWARE JE LICENCOVÁN, NIKOLIV PRODÁVÁN.  SEGA CORPORATION, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, TokYo, 141-0033 Japan a její přidružené společnosti (souhrnně „SEGA“ či „My“) si vyhrazuje veškerá práva, která nejsou příslušně poskytnuta vám.  Produkty spadající pod tuto licenci se označují jako Herní software, Editory, Dodatečný obsah, Fyzické materiály a Produktový klíč (vše definováno níže) a souhrnně jako „Produkt“.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně tohoto ujednání, můžete se obrátit na společnost SEGA na adrese 27 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9BW, England, Attn. Legal Department.

Toto je právní ujednání mezi vámi a společností SEGA.  Přečtěte si prosím pečlivě toto Licenční ujednání koncového uživatele („Ujednání“) před instalací či používáním hry, kterou jste si právě zakoupili („HERNÍ SOFTWARE“), editačního softwaru, který jste si právě stáhli, nebo jakékoliv části Herního softwaru či jakéhokoliv jiné softwaru třetí strany schválený společností SEGA pro použití s Herním softwarem, který vám umožňuje konstruovat nové variace, modifikace, derivace, adaptace, kopie či vylepšení Herního softwaru („EDITORY“), jakéhokoliv dalšího obsahu dostupného ke stažení ať už zakoupeného, či nabízeného zdarma společností SEGA („DODATEČNÝ OBSAH“), balení, tištěných manuálů a jakýchkoliv dalších případných materiálů dodávaných s Herním softwarem („FYZICKÉ MATERIÁLY“) a jedinečné alfanumerické sekvence čísel, která je vytištěná na manuálu či dalších dokumentech obsažených ve Fyzických materiálech či vám byla doručena elektronicky a která vám po aktivaci na platformě třetí strany zajistí aktivaci, přístup, stažení a používání Herního softwaru („PRODUKTOVÝ KLÍČ“). Herní software zahrnuje veškerý software obsažený ve videohře, v přidružených médiích, ve veškerých aktualizacích a vylepšeních, které nahrazují či doplňují software, který není distribuován v rámci samostatné licence, přidružená média, jakýkoliv software přidružený s online režimem videohry, jakoukoliv online či elektronickou dokumentaci a veškeré kopie takového softwaru a materiálů.

Pokud něčemu nerozumíte, informujte se.  Společnost SEGA požaduje, abyste se obrátili na jedno ze středisek zákaznické služby uvedené v informacích, které jsou součástí libovolného Produktu. Poznámka: Telefonický hovor na středisko zákaznické služby může být spojen s poplatkem.

POZOR – ČTĚTE POZORNĚ: INSTALACÍ, OTEVŘENÍM, KOPÍROVÁNÍM ČI JINÝM POUŽÍVÁNÍM PRODUKTU TÍMTO STVRZUJETE, PŘIJÍMÁTE A SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI TOHOTO UJEDNÁNÍ (VČETNĚ VŠECH DODATKŮ K TOMUTO UJEDNÁNÍ PŘIPOJENÝCH). SPOLEČNOST SEGA SI VYHRAZUJE PRÁVO UPRAVIT ČI DOPLNIT TOTO UJEDNÁNÍ, A TO KDYKOLIV, JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM, ČISTĚ NA ZÁKLADĚ UVÁŽENÍ SPOLEČNOSTI SEGA A BEZ JAKÉKOLIV PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI ZE STRANY SPOLEČNOSTI SEGA. TOTO UJEDNÁNÍ, PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÉ A ZVEŘEJNĚNÉ NA ADRESE http://www.sega.co.uk/EULA, BYSTE SI MĚLI PŘEŠÍST SPOLEČNĚ SE ZÁSADAMI OCHRANY SOUKROMÍ SPOLEČNOSTI SEGA (ZVEŘEJNĚNO NA ADRESE http://www.sega.co.uk/Privacy) A ZÁSADAMI POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE (ZVEŘEJNĚNÉ NA ADRESE http://www.sega.co.uk/cookiepolicy ) . UJEDNÁNÍ SE VZTAHUJE NA VŠECHNY UŽIVATELE PRODUKTU VČETNĚ UŽIVATELŮ, KTEŘÍ ZÁROVEŇ PATŘÍ MEZI PŘISPĚVATELE K OBSAHU, INFORMACÍM A DALŠÍCH MATERIÁLŮ ČI SOFTWARU.  POKUD S PODMÍNKAMI TOHOTO UJEDNÁNÍ NESOUHLASÍTE, NESMÍTE PRODUKTY INSTALOVAT, OTEVÍRAT, KOPÍROVAT ANI JINAK POUŽÍVAT.  VAŠÍM ŘEŠENÍM NESPOKOJENOSTI S PRODUKTEM ČI JAKÝMIKOLIV DALŠÍMI MATERIÁLY ČI INFORMACEMI ZVEŘEJNĚNÝMI SPOLEČNOSTÍ SEGA ČI JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM JE PŘESTAT ONEN PRODUKT POUŽÍVAT.  VAŠE DOHODA SE SPOLEČNOSTÍ SEGA OHLEDNĚ DODRŽOVÁNÍ UJEDNÁNÍ VSTUPUJE V PLATNOST OKAMŽITĚ POTÉ, CO ZAČNETE PRODUKT POUŽÍVAT.  POKUD S PODMÍNKAMI TOHOTO UJEDNÁNÍ NESOUHLASÍTE, NESTAHUJTE A NEPOUŽÍVEJTE PRODUKT A SEGA VÁM NEPOSKYTNE LICENCI PRODUKTY INSTALOVAT ANI POUŽÍVAT.

ZRUŠENÍ PRÁV: DIGITÁLNÍ OBSAH

PŘI JAKÉMKOLIV NÁKUPU DIGITÁLNÍHO OBSAHU (MIMO JINÉ I HERNÍHO SOFTWARU, EDITORŮ, DODATEČNÉHO OBSAHU, VIRTUÁLNÍ MĚNY, VIRTUÁLNÍHO ZBOŽÍ ČI PRODUKTOVÉHO KLÍČE) SOUHLASÍTE, ŽE SPOLEČNOST SEGA VÁM PRODUKT ZPŘÍSTUPŇUJE KE STAŽENÍ A POUŽÍVÁNÍ IHNED PO OBDRŽENÍ VAŠÍ OBJEDNÁVKY, A PO VYDÁNÍ – DO MÍRY URČENÉ ZÁKONEM – NEBUDETE MÍT ŽÁDNÉ PRÁVO NA ZRUŠENÍ SVÉ OBJEDNÁVKY ANI NA „ČAS NA ROZMYŠLENOU“ A NEBUDETE MÍT NÁROK NA VRÁCENÍ PENĚZ, POKUD NEBUDE VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK NÁMI ČI PRODEJCEM TŘETÍ STRANY.

1. PŘIJETÍ ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ A PODMÍNEK ZE STRANY UŽIVATELE

Produkt je nabízen pod podmínkou souhlasu se všemi zde obsaženými podmínkami a všemi dalšími platnými pravidly, ustanoveními a procedurami.  Některé aplikace nabízené prostřednictví Produktu či ve spojitosti s ním mohou navíc podléhat dalším podmínkám a ustanovením, které společnost SEGA čas od času zveřejni.  Na veškeré materiální úpravy Ujednání budete upozorněni také článkem na http://www.sega.co.uk/EULA

Takové skutkové úpravy vstoupí v platnost okamžitě a budou od daného okamžiku zveřejnění platit pro spory vyvstalé z Ujednání.  Vaše následné používání Produktu po zveřejnění takovéto úpravy Ujednání představuje váš souhlas s danou úpravou.

Používáním Produktu dáváte najevo, že jste si přečetli a pochopili podmínky našich zásad ochrany soukromí, zveřejněné na adrese http://www.sega.co.uk/Privacy.

Místní zákony ve vaší příslušné jurisdikci mohou požadovat, abyste dosáhli určitého věku, než vstoupíte do jistých právně závazných ujednání, například podmínek tohoto Ujednání.

V případě, že jste tohoto věku nedosáhli, nesmíte nadále používat Produkt, pokud si váš rodič či zákonný zástupce tyto podmínky nepřečetl a neodsouhlasil. Místní zákony mohou také požadovat, aby děti do jistého věku byly při používání Produktu pod dozorem. Používáním Produktu se zaručujete, že jste dostatečně staří na to, abyste mohli Produkt používat bez dozoru. Pokud požadovaný věk nesplňujete, váš rodič či zákonný zástupce zaručuje, že na vás během používání Produktu neustále dohlížejí.

Tento Produkt nemusí být vhodný pro děti do jistého věku. Tam, kde to bude možné, společnost SEGA poskytne označení patřičného věku podle obsahu obsaženého v Produktu prostřednictvím herního ratingu.  Herní rating je pouze nápomocný a společnost SEGA nebude žádným způsobem zodpovědná v  případě, že takový materiál bude podle vás pro danou věkovou skupinu nevhodný. Vezměte prosím na vědomí, že ne všechny součásti Produktu byly hodnoceny a že některé funkce mohou obsahovat dospělé výrazy a materiál.

2. LICENCE K OMEZENÉMU POUŽITÍ

Na základě vašeho souhlasu s podmínkami Ujednání vám společnost SEGA tímto poskytuje nevýhradní, nepřenosné, omezené, plně odvolatelné právo a licenci instalovat a používat jednu (1) kopii Produktu jen a pouze pro vaše osobní a nekomerční používání. Toto Ujednání se bude vztahovat i na všechny patche, aktualizace či vylepšení, které můžete získat na jakoukoliv část Produktu.  V SOULADU NEJEN S ZDE UVEDENÝMI USTANOVENÍMI JE DUPLIKACE, KOPÍROVÁNÍ ČI JAKÁKOLIV FORMA REPRODUKCE PRODUKTU ČI PŘÍSLUŠNÝCH INFORMACÍ A MATERIÁLŮ ZA ÚČELEM JAKÉKOLIV jiné FORMY REPRODUKCE či JAKÉKOLIV FORMY distribuce VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNA, s výjimkou platného zákona. Všechna práva, která vám toto Ujednání výslovně nepřipisuje, si tímto vyhrazuje společnost Sega a její případní poskytovatelé licence.

Nesmíte připustit ani dovolit prodej či jakoukoliv další komerční distribuci či komerční využívání (např. půjčování, licencování, sublicencování, pronajímání, šíření, uploadování, stahování, přenášení, ať už zpoplatněné, či jiné) Produktu (či jakékoliv jeho části) bez předchozího výslovného písemného svolení autorizovaného zástupce společnosti SEGA.

3. ŽÁDNÁ VLASTNICKÁ PRÁVA

UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NA PRODUKTU NEBUDETE MÍT ŽÁDNÁ VLASTNICKÝ ANI JINÝ MAJETKOVÝ ZÁJEM, A DÁLE UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VEŠKERÁ TAKOVÁ PRÁVA NÁLEŽÍ A BUDOU NAVŽDY NÁLEŽET NABYTÍM ÚČINNOSTI SPOLEČNOSTI SEGA.  Kromě licence vám zde výslovně poskytnuté náleží veškerá práva, zájem a nárok na Produkt a veškerá přidružená autorská práva, obchodní značky či duševní vlastnictví v něm obsažené či se k němu vztahující a veškeré kopie téhož (včetně mimo jiné všech patchi, aktualizací, kopií, odvozených děl, názvů, počítačového kódu, motivů, předmětů, postav, jmen postav, příběhů, dialogů, frází, lokací, konceptů, výtvarných děl, obrázků, animací, zvuků, hudebních skladeb, audiovizuálních efektů, textů, způsobů fungování, morálních práv, „appletů“ začleněných v Produktu a veškeré příslušné dokumentace) společnosti SEGA či poskytovatelům licence společnosti SEGA.

Tento Produkt je chráněn zákony o ochraně autorských práv Velké Británie, mezinárodních úmluv a konvencí o ochraně autorských práv a dalšími zákony. Všechna práva vyhrazena. Produkt obsahuje jisté licencované materiály a společnost SEGA či poskytovatelé licence společnosti SEGA mohou chránit svá práva v případě jakéhokoliv porušení Ujednání.

Tato licence vám neposkytuje žádný nárok ani vlastnictví Produktu a neměla by být považována za prodej či převod jakýchkoliv práv na duševní vlastnictví Produktu či práv s ním souvisejících.

4. ŽÁDNÝ PRODEJ ANI PŘENOS VLASTNICTVÍ

Společnost SEGA neuznává převod Produktu a kvůli vyvarování se pochybností se tím rozumí také samostatný převod všech jednotlivých součástí Produktu (včetně Herního softwaru, Editorů, Dodatečného obsahu, Fyzických materiálů a Produktového k=ódu).  Tudíž nesmíte dávat, kupovat, prodávat, vyměňovat, směňovat, nabízet, obchodovat, nabízet k prodeji, licencovat, převádět ani jiným způsobem pozbývat svá práva, zodpovědnost ani povinnosti vyplývající z tohoto Ujednání, a to částečně ani kompletně, bez předchozího písemného souhlasu od společnosti SEGA.  Veškeré takové pokusy budou neplatné a bez účinnosti.

5. MATERIÁL GENEROVANÝ UŽIVATELEM

Následující pravidla se vztahují k Editorům poskytnutým vám pro použití s Herním softwarem či jakémukoliv dalšímu softwaru třetí strany, který byl schválen pro použití s Produktem a který umožňuje synchronizaci audio, vizuálního či audiovizuálního obsahu vytvořeného vámi, a to mimo jiné včetně videí Let’s play, streamů na službě Twitch („Obsah generovaný uživatelem“), s Herním softwarem či audiovizuálního obsahu reprodukovaného z Herního softwaru („Záběry ze hry“). Tato klauzule se nevztahuje na výtvory  Modů (podle definice v Dodatku), které podléhají dodatečným podmínkám Dodatku, který se týká tohoto Ujednání a tvoří jeho součást.

Společnost SEGA uznává a souhlasí s tím, že veškerá práva, zájem a nárok na Obsah generovaný uživatelem (kromě Herního softwaru a Záběrů ze hry) budou náležet vám. Do míry vyžadované společností SEGA, pokud jde o Obsah generovaný uživatelem, automaticky poskytujete společnosti SEGA neodvolatelné, trvalé, bezplatné, sublicencovatelné právo a licenci v rámci všech platných autorských práv a práv na duševní vlastnictví používat, reprodukovat, upravovat, přizpůsobovat, předvádět, zobrazovat, distribuovat a jinak využívat či mazat Obsah generovaný uživatelem (či jakoukoliv jinou část), a to jakýmkoliv způsobem, který společnost SEGA uzná za vhodný.

Společnost SEGA vám tímto poskytuje nevýhradní, nepřenosné, omezené, plně odvolatelné právo a licenci používat Herní software či Záběry ze hry v rámci Obsahu generovaného uživatelem, které podléhá podmínkám a ustanovením tohoto Ujednání a všech dalších pravidel, která společnost SEGA čas od času zveřejní. Licence synchronizovat Herní software a Záběry ze hry, která vám byla poskytnuta, nezahrnuje žádná práva na (a) přeprodej Záběrů ze hry či Herního softwaru; (b) distribuci, veřejné předvádění či veřejné vystavování jakéhokoliv Herního softwaru či Záběrů ze hry kromě těch výslovně uvedených zde či v jakýchkoliv pravidlech zveřejněných společností SEGA; (c) úpravu či jiné odvozené používání Herního softwaru či Záběrů ze hry či jakékoliv jiné části téhož, a to za jakýmkoliv účelem. Uznáváte a souhlasíte s tím, že veškerá práva, zájem a nárok na Herní software a Záběry ze hry v jakékoliv části světa, ať už registrované či registrovatelné, nebo ne, a do plné míry téhož a na plné období platnosti téhož a všech dodatků a obnovení téhož náleží společnosti SEGA a zůstane vlastnictvím naším či naší skupiny společností.

Tímto se zaručujete a zavazujete, že veškerý Obsah generovaný uživatelem, který synchronizujete s Herním softwarem či se Záběry ze hry nebudou diskriminační, rasistické, obscénní, hanlivé, urážlivé, protizákonné, nactiutrhačné, nevhodné, invazivní či takové, které by mohly ovlivnit reputaci a dobré jméno společnosti SEGA.

Tímto se zaručujete a zavazujete, že veškerý Obsah generovaný uživatelem synchronizovaný s Herním softwarem či se Záběry ze hry a následné užití a využívání veškerých těchto materiálů vámi či společností SEGA nebude porušovat žádná práva jakékoliv osoby (fyzické či právnické) ani jinak nevyústí v možné právní závazky společnosti SEGA a nebude vámi využíván za komerčními účely (prostřednictvím zpoplatněných služeb či služeb sdílení času či jakýchkoliv jiných) bez výslovného souhlasu společnosti SEGA.

6. LICENČNÍ PODMÍNKY

Souhlasíte s tím, že budete Produkt či jakoukoliv jeho část používat způsobem, který je v souladu s tímto Ujednáním, a že NEBUDETE:

(a) využívat Produkt či jakoukoliv jeho část komerčně, včetně mimo jiné kyber (internetových) kaváren, heren či dalších míst založených na lokaci;

(b) používat Produkt ani umožňovat použití Produktu na více než jednom počítači, herní konzoli, mobilním zařízení, handheldu či PDA najednou, a to bez výslovného povolení od společnosti SEGA;

(c) používat Produkt ani umožňovat použití Produktu ani Produkt zpřístupňovat prostřednictvím sítě, ujednání více uživatelů, vzdáleného přístupu včetně způsobů, skrze které by si je mohlo stáhnout více uživatelů;

(d) prodávat, půjčovat, pronajímat, licencovat, distribuovat ani jinak převádět tento Produkt či jeho kopie;

(e) využívat reverzní inženýrství, odvozovat zdrojový kód, upravovat, dekompilovat, rozebírat, kopírovat či vytvářet díla odvozená od Produktu, a to vcelku či částečně, s výjimkou povolenou platnými zákony;

(f) odebírat, deaktivovat ani obcházet jakoukoliv bezpečnostní ochranu, upozornění o vlastnictví či nálepky obsažené v Produktu či na něm, včetně mimo jiné oddělování Produktového kódu z Fyzických materiálů obsažených v Produktu;

(g) exportovat či re-exportovat Produkt či jakoukoliv kopii či adaptaci v rozporu s veškerými platnými zákony či nařízeními;

(h) vytvářet data či spustitelné programy, které napodobují data či funkčnost Produktu, pokud vám tato funkčnost není poskytnuta v rámci Editorů.

Pokud se dopustíte jakéhokoliv porušení tohoto Ujednání, vaše práva na používání Produktu v rámci tohoto Ujednání budou automaticky a bez varování ukončena. Vaše porušení tohoto Oddílu bude představovat skutkové porušení tohoto Ujednání a případně i zákonů o autorských právech či právech a úmluv o duševním vlastnictví a může vyústit v občanské a trestní řízení vedené proti vám.

Dále souhlasíte s tím, že budete dodržovat bezpečnostní informace, pokyny k údržbě či další relevantní oznámení obsažená v manuálu či jiné dokumentaci dodané s Produktem.

7. VYLOUČENÍ ZÁRUK, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

DO NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ MÍRY POVOLENÉ PLATNÝMI ZÁKONY VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TENTO PRODUKT POUŽÍVÁTE NA SVÉ VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A ŽE VEŠKERÉ RIZIKO OHLEDNĚ USPOKOJIVÉ KVALITY, VÝKONU, PŘESNOSTI A ÚSILÍ SPOČÍVÁ NA VÁS.  KROMĚ SOUVISLOSTI S OMEZENOU ZÁRUKOU ZE STRANY SPOLEČNOSTI SEGA V ODDÍLU 15 TOHOTO UJEDNÁNÍ DO MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍRY POVOLENÉ PLATNÝMI ZÁKONY JE VÁM PRODUKT POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ A „TAK, JAK JE DOSTUPNÝ“ SE VŠEMI CHYBAMI A BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY A SPOLEČNOST SEGA SE TÍMTO ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK SOUVISEJÍCÍCH S PRODUKTEM, VÝSLOVNÝCH ČI NAZNAČENÝCH, VČETNĚ MIMO JINÉ NAZNAČENÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU, PŘESNOSTI, KLIDNÉHO PROŽITKU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN.  ANIŽ BYCHOM OMEZOVALI VÝŠE ŘEČENÉ, NEZARUČUJEME, ŽE (A) PRODUKT BUDE VYHOVOVAT VAŠIM POŽADAVKŮM, (B) VAŠE UŽÍVÁNÍ PRODUKTU BUDE NEPŘERUŠENÉ, VČASNÉ, BEZPEČNÉ ČI BEZCHYBNÉ, (C) PRODUKT BUDE KOMPATIBILNÍ S DALŠÍM SOFTWAREM, ČI (D) VÝSLEDKY, KTERÉ MOHOU BÝT ZÍSKÁNY Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU, BUDOU EFEKTIVNÍ, PŘESNÉ ČI SPOLEHLIVÉ.  ŽÁDNÉ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÉ ÚDAJE ČI RADY POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTÍ SEGA NEBO JEJÍCH AUTORIZOVANÝCH ZÁSTUPCŮ NEBUDOU PŘEDSTAVOVAT ŽÁDNOU TAKOVOU ZÁRUKU.

V URČITÉM OKAMŽIKU V BUDOUCNOSTI MŮŽE BÝT PRODUKT ZASTARALÝ A SPOLEČNOST SEGA NEČINÍ ŽÁDNÝ ZÁVAZEK, ŽE TAKOVÝ PRODUKT AKTUALIZUJE.  OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI OBSAŽENÉ V TOMTO ODDÍLU SE TÝKÁ VEŠKERÝCH ŠKOD ČI ZRANĚNÍ ZAVINĚNÝM VÝKONNOSTNÍM SELHÁNÍM, CHYBOU, VYPUŠTĚNÍM, PŘERUŠENÍM, SMAZÁNÍM, DEFEKTEM, POZDRŽENOU FUNKCÍ ČI PŘENOSEM, POČÍTAČOVÝM VIREM, SELHÁNÍM KOMUNIKAČNÍ LINKY, KRÁDEŽE ČI ZNIČENÍ ČI NEPOVOLENÉHO PŘÍSTUPU, ZMĚNY ČI UŽITÍ PRODUKTU, AŤ UŽ ZAPŘÍČINĚNÝMI PORUŠENÍM SMLOUVY, ÚMYSLNÝM CHOVÁNÍM, NEDBALOSTÍ ČI JAKOUKOLIV JINOU ČINNOSTÍ.  POUŽITÍ PRODUKTU ČI STAHOVÁNÍ ČI JAKÝKOLIV JINÝ ZPŮSOB ZÍSKÁNÍ JAKÝCHKOLIV MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM ČI VE SPOJITOSTI S PRODUKTEM SE ODEHRÁVÁ ČISTĚ NA ZÁKLADĚ VAŠÍ SVOBODNÉ VŮLE A NA VAŠE RIZIKO A S VAŠÍM SOUHLASEM S TÍM, ŽE ZA VEŠKERÉ ŠKODY NA VAŠEM POČÍTAČOVÉM SYSTÉMU ČI ZA ZTRÁTU DAT VYPLÝVAJÍCÍCH Z TAKOVÝCH AKTIVIT PONESETE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ VY.

SPOLEČNOST SEGA NEČINÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY VHODNOSTI INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V PRODUKTU, INFORMACÍ ČI PŘIDRUŽENÉ GRAFIKY ZVEŘEJNĚNÉ COBY SOUČÁST PRODUKTU K JAKÉMUKOLIV ÚČELU.  PRODUKT, INFORMACE A PŘIDRUŽENÁ GRAFIKA ZVEŘEJNĚNÉ COBY SOUČÁST PRODUKTU MOHOU OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI ČI TYPOGRAFICKÉ CHYBY. ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ZA NORMÁLNÍCH OKOLNOSTÍ MŮŽE DOCHÁZET K DOČASNÉMU PŘERUŠENÍ PRODUKTU. DÁLE ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NEMÁME ŽÁDNOU KONTROLU NAD SÍTĚMI TŘETÍCH STRAN, KE KTERÝM MŮŽETE MÍT BĚHEM POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU PŘÍSTUP, A TUDÍŽ PRODLEVY A NARUŠENÍ OSTATNÍCH SÍŤOVÝCH PŘENOSŮ JSOU ZCELA MIMO KONTROLU SPOLEČNOSTI SEGA.

UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠÍM VÝHRADNÍM ŘEŠENÍM VEŠKERÝCH SPORŮ SE SPOLEČNOSTÍ SEGA JE PŘESTAT PRODUKT POUŽÍVAT.  V PŘÍPADĚ TAKOVÉHO ZÁVAZKU ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SEGA VŮČI VÁM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU, KTEROU JSTE SPOLEČNOSTI SEGA ČI JEJÍM POBOČKÁM ČI URČENÝM ZÁSTUPCŮM ZA PŘÍSLUŠNÝ PRODUKT ZAPLATILI.  SPOLEČNOST SEGA ANI JEJÍ POBOČKY NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÉ VŮČI VÁM ANI ŽÁDNÝM TŘETÍM STRANÁM ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, TRESTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU ANI ZA ŽÁDNÉ ŠKODY VČETNĚ MIMO JINÉ TĚCH, KTERÉ VYPLYNOU ZE ZTRÁTY POUŽITÍ, DAT ČI ZISKŮ, I KDYBYCHOM BYLI O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNI, A ZA ŽÁDNOU TEORETICKOU ŠKODU VYPLYNULOU PŘÍMO ČI VE SPOJITOSTI Z UŽITÍM PRODUKTU, A TO VČETNĚ ŠKOD NA MAJETKU, ZTRÁTY DOBRÉ POVĚSTI, SELHÁNÍ POČÍTAČE ČI PORUCHY A DO VÝŠE POVOLENÉ ZÁKONEM ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ, I KDYBY SPOLEČNOST SEGA BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.

JELIKOŽ NĚKTERÉ STÁTY ČI PRÁVNÍ SYSTÉMY NEUMOŽŇUJÍ ODSTRANĚNÍ ČI OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA ZPŮSOBENÉ ČI NÁHODNÉ POŠKOZENÍ A ÚJMU NA ZDRAVÍ, SMRT, PODVOD ČI JISTÉ IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, V TĚCHTO STÁTECH ČI PRÁVNÍCH SYSTÉMECH JE ZODPOVĚDNSOT SPOLEČNOSTI SEGA A JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH STRAN OMEZENA NA NEJVYŠŠÍ MOŽNOU MÍRU POVOLENOU ZÁKONEM.

8. ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že na žádost ze strany společnosti SEGA budete bránit a odškodníte společnost SEGA a nebudete po společnosti SEGA a jejích pobočkách vymáhat žádnou odpovědnost, nároky, ztráty, výdaje a náklady, včetně poplatků za právníky, které vyvstanou z (a) vašeho používání Produktu či z aktivit týkající se Produktu (včetně mimo jiné výroby a používání Obsahu generovaného uživatelem, který je synchronizován s Herním softwarem či Záběry ze hry); (b) veškerého porušení Ujednání z vaší strany; či (c) veškerých nařčení z toho, že nějaký obsah, který zpřístupníte prostřednictvím Produktu, porušuje či jinak narušuje autorská práva, obchodní značku, obchodní tajemství, práva na soukromí či jiná práva na duševní vlastnictví a další práva jakékoliv třetí strany.  Společnost SEGA si vyhrazuje právo na své vlastní náklady zaujmout exkluzivní obhajobu a kontrolu nad libovolnou záležitostí, která by jinak podléhala odškodnění z vaší strany, v kterémžto případě budete spolupracovat se společností SEGA na zajištění dostupné obhajoby.

9. E-MAIL, ZPRÁVY, BLOGY A CHAT

Společnost SEGA může zpřístupnit e-mail, zprávy, blogy či chat (souhrnně „Komunikační software“) prostřednictvím Produktu, ať už přímo, či prostřednictvím poskytovatele třetí strany.  Společnosti SEGA není odpovědná za komunikaci ostatních uživatelů prostřednictvím Komunikačního softwaru.  Nejsme zodpovědní za vaši komunikaci prostřednictvím Komunikačního softwaru. Uznáváte a souhlasíte, že vaše komunikace zprostředkovaná přes Komunikační software je veřejná a že se nejedná o soukromou komunikaci.  Uznáváte a souhlasíte s tím, že veškeré osobní údaje, které sdělíte přes Komunikační software, mohou být viděny a použity jinými a může vyústit v široké rozšíření těchto informací.  Důrazně doporučujeme nesdělovat žádné osobní údaje ve veřejné komunikaci prostřednictvím Komunikačního softwaru, pokud nechcete, aby tyto údaje byly trvale zveřejněny pro veřejnost.

Společnost SEGA může poskytnout odkazy na stránky WWW či zdroje třetích stran či prostřednictvím Produktu, ať už přímo, či prostřednictvím poskytovatele třetí strany. Společnost SEGA nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoliv další webové stránky, které můžete navštívit. Jelikož společnost SEGA nemá nad těmito stránkami a zdroji žádnou kontrolu, uznáváte a souhlasíte s tím, že společnost SEGA není zodpovědná za dostupnost takových externích stránek či zdrojů a že není zodpovědná za žádný obsah, reklamu, produkty, služby či další materiály zveřejněné či dostupné prostřednictvím takových stránek či zdrojů a že tyto webové stránky navštěvujete na vlastní nebezpečí. Odkazy na jakákoliv jména či názvy, značky, produkty či služby jakýchkoliv třetích stran či hypertextové odkazy na stránky třetích stran či na údaje jsou poskytnuty čistě pro vaše pohodlí a nepředstavují ani nenaznačují podporu, sponzorství či doporučení ani spojení s obsahem, produkty či službami třetí strany. Společnost SEGA nečiní žádný závazek ani záruku na žádný obsah, produkty či služby třetích stran a vy souhlasíte s tím, že společnost SEGA nebude zodpovědná, přímo ani nepřímo, za jakékoliv škody či ztráty vyplývající či údajně způsobené či vzniklé ve spojitosti s použitím či spoléhání se na takový obsah, produkty či služby třetí strany zpřístupněné prostřednictvím takové stránky či zdroje.

10. VIRTUÁLNÍ OBSAH

Jisté produkty mohou zahrnovat možnost zakoupit virtuální herní měnu („Virtuální měna“) a virtuální herní digitální předměty či jiné virtuální herní zboží a služby (souhrnně „Virtuální zboží“). Virtuální měna a Virtuální zboží lze získat od společnosti SEGA či třetích stran následujícími způsoby: (i) získání během hry v rámci Produktu, (ii) zakoupení od společnosti SEGA výměnou za „skutečné“ peníze, pokud jste zletilý uživatel v zemi svého bydliště, (iii) Virtuální zboží lze za některých podmínek koupit za Virtuální měnu, (iv) zakoupení od třetích stran, jako jsou operátoři obchodu na platformách třetích stran výměnou za „skutečné“ peníze, pokud jste zletilý uživatel v zemi svého bydliště, (v) získání výměnou za kredity či jiné virtuální předměty z webových stránek třetích stran, pokud je taková výměna povolena příslušnou webovou stránkou třetí strany či společností SEGA, nebo (vi) získání prostřednictvím interakce či účasti na jistých promo akcích a službách třetích stran.

V případě, že se rozhodnete zakoupit Virtuální měnu nebo Virtuální zboží od společnosti SEGA nebo jejích poboček, souhlasíte s cenou, platebními a fakturačními pravidly platnými pro takové poplatky a platby, na které budete upozorněni v okamžiku nákupu. Všechny poplatky jsou nevratné a nepřenosné, pokud toto Ujednání nestanoví výslovně jinak. Všechny poplatky a případné příslušné daně jsou splatné v místní měně, pokud není v okamžiku nákupu uvedeno jinak. SEGA nemá žádnou kontrolu nad tím, jak třetí strany provozují systém kreditů či Virtuálního zboží a jestli lze takové kredity a Virtuální zboží směnit za Virtuální měnu, nebo ne, takže tato metoda získání Virtuální měny vám nemusí být vždy dostupná. SEGA navíc nemá žádnou kontrolu nad cenami, platebními a fakturačními pravidly platnými pro takové nákupy u třetích stran.

Virtuální zboží a Virtuální měna jsou pouze digitální předměty bez peněžní hodnoty. Virtuální měna a Virtuální zboží není vůbec možné vyměnit za „skutečné“ peníze, zboží ani další předměty s peněžní hodnotou od společnosti SEGA ani od jiné strany. Vaše právo používat Virtuální zboží a Virtuální měnu, které získáte, je omezeno na nevýhradní, nepřenosné, nesublicencovatelné, vratné právo používat takové Virtuální zboží a Virtuální měnu výhradně pro svou osobní zábavu a nekomerční použití a pro žádné jiné účely. Kromě práv zde vymezených nemáte žádný majetkový nárok ani právo na žádné takové Virtuální zboží a Virtuální měnu, které zůstávají výhradním majetkem společnosti SEGA.

Kromě výjimek výslovně schválených společností SEGA (i) převod Virtuální měny či Virtuálního zboží je přísně zakázán (včetně mezi jinými produkty); (ii) nesmíte kupovat ani prodávat Virtuální měnu či Virtuální zboží za „skutečné“ peníze či jinak vyměňovat předměty za hodnotu; a (iii) SEGA neuznává žádné takové domnělé převody Virtuální měny či Virtuálního zboží ani domnělý prodej, darování či obchod ve „skutečném světě“ za cokoliv, co se objevuje v Produktu. Jakýkoliv pokus o výše řečené je porušením podmínek tohoto Ujednání a bude mít za následek automatické zrušení vašich práv na používání Virtuální měny či Virtuálního zboží a může mít za následek doživotní zákaz přístupu k Produktu a možné právní kroky.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VEŠKERÝ PRODEJ VIRTUÁLNÍHO ZBOŽÍ A VIRTUÁLNÍ MĚNY JE FINÁLNÍ. NEBUDOU SE VRACET ŽÁDNÉ PENÍZE, S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ, KTERÉ PODLÉHAJÍ VÝHRADNÍMU A NAPROSTÉMU UVÁŽENÍ SPOLEČNOSTI SEGA.

Jak bylo uvedeno výše, existence konkrétní nabídky Virtuálního zboží či Virtuální měny není závazek společnosti SEGA, která nemusí Virtuální zboží či Virtuální měnu nabízet i v budoucnu. Rozsah, varianty a druhy Virtuálního zboží a Virtuální měny, které si můžete pořídit, se mohou kdykoliv změnit. SEGA má výhradní právo spravovat, regulovat, ovládat, upravovat či rušit takovou Virtuální měnu či Virtuální zboží na základě svého výhradního uvážení a nemá zodpovědnost za to, že vy ani kdokoliv jiný bude mít právo tyto služby využívat.

11. MEZINÁRODNÍ POUŽITÍ

Ačkoliv Produkt může být dostupný celosvětově, nezaručujeme, že Produkt či přidružené materiály budou vhodné či dostupné k použití ve vaší lokaci a že Produkt bude přístupný ze všech území, kde je obsah zakázán místními zákony.  Ti, kteří se rozhodnout získat přístup k Produktu z takových území, tak dělají z vlastní vůle a jsou zodpovědní za dodržování místních zákonů, a to do plné výše vymezené místními zákony.  Jakákoliv nabídka či informace zveřejněná ve spojitosti s Produktem je neplatná tam, kde je Produkt zakázán.  V souladu s výše řečeným nesmí být Produkt exportován ani reexportován (a) do jakékoliv země, která je pod embargem USA (ani příslušníku takové země) či (b) komukoliv, kdo se nachází na seznamu Zvláštně určených příslušníků Ministerstva financí USA či na seznamu Zakázaných fyzických a právnických osob Ministerstva obchodu USA.  Získáním přístupu k Produktu a používáním Produktu se zaručujete, že se nenacházíte v takové zemi či seznamu, pod kontrolou takové země či seznamu a nejste příslušníkem takové země.

12. UKONČENÍ A TRVANLIVOST PODMÍNEK

Ujednání zde ustanovené zůstává v plné platnosti, dokud nebude jednou ze stran ukončeno.  Uznáváte a souhlasíte s tím, že nemáte právo na žádné peněžní odškodnění v jakékoliv výši zaplacené společnosti SEGA před ukončením.  V souladu s podmínkami tohoto Ujednání si zachováváte plné právo Produkt kdykoliv přestat používat.  Bez nadržování jakýchkoliv práv společnosti SEGA bude toto Ujednání ukončeno automaticky, pokud nedodržíte jeho podmínky a ustanovení.  Po ukončení musíte zničit všechny kopie Produktu.  Ustanovení v oddílech 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 a v Podmínkách pro moddery zůstanou platná i po ukončení tohoto Ujednání.

13. SOUDNÍ PŘÍKAZ

Jelikož by společnost SEGA doznala nenapravitelných škod, pokud by podmínky tohoto Ujednání nebyly konkrétně vymáhány, souhlasíte, že společnost SEGA bude mít nárok bez obligací či dalšího zajištění či důkazu poškození konat nutným způsobem, včetně domáhání se soudního příkazu či jiných spravedlivých náhrad kromě jakýchkoliv dalších náhrad povolených platnými zákony.

14. OZNÁMENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ

BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST SEGA MŮŽE (I) ZPRACOVÁVAT OSOBNÍ ÚDAJE VZTAHUJÍCÍ SE K VAŠÍ OSOBĚ COBY SOUČÁST VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU A (II) ZVEŘEJŇOVAT ČI PŘEVÁDĚT TYTO OSOBNÍ ÚDAJE OSTATNÍMU PERSONÁLU ČI ENTITÁM V RÁMCI SPOLEČNOSTI SEGA ČI LIBOVOLNÝM DALŠÍM OSOBÁM, POKUD TO BUDE V RÁMCI ROZUMU NUTNÉ A JINAK POŽADOVANÉ ČI POVOLENÉ ZÁKONEM. DALŠÍ PODROBNOSTI OHLEDNĚ SBĚRU, ZPRACOVÁNÍ A PŘEVODU TĚCHTO ÚDAJŮ JSOU UVEDENY V ZÁSADÁCH OCHRANY SOUKROMÍ SPOLEČNOSTI SEGA ZVEŘEJNĚNÝCH ONLINE NA http://www.sega.co.uk/Privacy. V OMEZENÝCH PŘÍPADECH, KDY JE KE KONKRÉTNÍMU ZPRACOVÁNÍ VHODNÝ A NUTNÝ SOUHLAS, BUDE PLATIT SAMOSTATNÉ OZNÁMENÍ O SOUHLASU.

Dotazy, komentáře a požadavky ohledně shromažďovaných údajů jsou vítané a měly by být adresovány na SEGA Europe Limited, Customer Service Department, 27 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9BW, UK či na e-mail help@sega.co.uk.  Také se můžete obrátit na našeho úředníka pro ochranu údajů na adrese dpo@sega.co.uk.

15. OMEZENÁ ZÁRUKA HERNÍHO SOFTWARU

V SOULADU S OMEZENÍM USTANOVENÝM NÍŽE SPOLEČNOST SEGA ZARUČUJE PŮVODNÍMU KUPCI TOHOTO PRODUKTU, ŽE TENTO PRODUKT BUDE PŘI NORMÁLNÍM POUŽITÍ FUNGOVAT V ZÁSADĚ DLE POPISU TOHOTO PRODUKTU ČI PŘÍSLUŠNÉHO MANUÁLU, A TO PO DOBU DEVADESÁTI (90) DNŮ OD DATA PRVNÍHO NÁKUPU („ZÁRUKA“). TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ KONKRÉTNÍ PRÁVA A TAKÉ MŮŽETE MÍT DALŠÍ ZÁKONEM DANÁ ČI JINÁ PRÁVA V RÁMCI VAŠÍ JURISDIKCE, NA KTERÁ TOTO USTANOVENÍ NEMÁ VLIV.

TATO ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD BUDE PRODUKT POUŽÍVÁN OBCHODNÍM ČI KOMERČNÍM ZPŮSOBEM ČI POKUD JAKÁKOLIV CHYBA ČI DEFEKT VYPLYNE Z VAŠÍ CHYBY, NEDBALOSTI, NEHODY, ZNEUŽITÍ, VIRU, ŠPATNÉHO POUŽÍVÁNÍ ČI ÚPRAVY PRODUKTU PO ZAKOUPENÍ (ČI NĚKOHO JINÉHO, KDO JEDNÁ POD VAŠÍ KONTROLOU ČI AUTORITOU).

POKUD OBJEVÍTE PROBLÉM S TÍMTO PRODUKTEM BĚHEM DOBY ZÁRUKY (VČETNĚ PROBLÉMU S AKTIVACÍ HERNÍHO SOFTWARU, POUŽÍVÁNÍ PRODUKTOVÝCH KLÍČŮ ČI JINÝCH), MĚLI BYSTE SE OBRÁTIT NA PRODEJCE, OD KTERÉHO JSTE TENTO PRODUKT KOUPILI. UJISTĚTE SE PROSÍM, ŽE MÁTE KOPII PŮVODNÍ ÚČTENKY, NEBOŤ JI PO VÁS PRODEJCE MŮŽE VYŽADOVAT. POKUD V PRODUKTU ODHALÍTE CHYBU ČI BUG, OBRAŤTE SE PROSÍM NA TÝM TECHNICKÉ PODPORY SPOLEČNOSTI SEGA (ÚDAJE VIZ NÍŽE) A INFORMUJTE HO O OBTÍŽÍCH, KTERÉ S PRODUKTEM MÁTE. PRODEJCE ČI SPOLEČNOST SEGA VÁM PRODUKT OPRAVÍ NEBO NARADÍ DLE DOSTUPNÝCH MOŽNOSTÍ. JAKÝKOLIV NÁHRADNÍ PRODUKT BUDE MÍT ZÁRUKU PO ZBYTEK PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ DOBY NEBO DEVADESÁT (90) DNŮ OD OBDRŽENÍ NÁHRADNÍHO PRODUKTU PODLE TOHO, CO BUDE DELŠÍ. POKUD PRODUKT NEMŮŽE BÝT Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU OPRAVEN ANI NAHRAZEN, BUDETE MÍT NÁROK NA VRÁCENÍ PENĚZ DO VÝŠE CENY, KTEROU JSTE ZA PRODUKT ZAPLATILI. VÝŠE ZMÍNĚNÉ (OPRAVA, NÁHRADA ČI VRÁCENÍ ZAPLACENÉ ČÁSTKY ZA HERNÍ SOFTWARE) JE VAŠÍM VÝHRADNÍM ŘEŠENÍM. KVŮLI PŘEDEJITÍ POCHYBNOSTEM SE BUDE OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI UVEDENÉ V ODDÍLU 7 TOHOTO UJEDNÁNÍ VZTAHOVAT NA TUTO ZÁRUKU.

16. OPEN SOURCE SOFTWARE A SOFTWARE TŘETÍCH STRAN

HERNÍ SOFTWARE OBSAHUJE ČI POUŽÍVÁ OPEN SOURCE SOFTWARE („OSS“) A SOFTWARE TŘETÍCH STRAN („STS“). SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE VÁZÁNI LICENČNÍMI PODMÍNKAMI S OHLEDEM NA OSS A STS OBSAŽENÝCH V SOFTWARU.

17. OPATŘENÍ TECHNICKÉ OCHRANY

Tento produkt může být chráněn softwarem proti podvádění či hackování nebo Denuvo Anti-Tamper Protection Technology („Denuvo Anti-Tamper Technology“). Tímto uznáváte a souhlasíte s dodržováním následujících pravidel ohledně Denuvo Anti-Tamper Technology:

  1. kvůli instalaci Produktu bude na vaše zařízení nainstalována Denuvo Anti-Tamper Technology;
  2. Denuvo Anti-Tamper Technology může omezit počet instalací Produktu;
  3. Denuvo Anti-Tamper Technology může na vaše zařízení instalovat dodatečné komponenty nutné pro ochranu proti kopírování;
  4. během instalace či prvního spuštění Produktu může být nutné online připojení kvůli aktivaci Produktu a Denuvo Anti-Tamper Technology; a
  5. některé soubory Denuvo Anti-Tamper Technology mohou zůstat i po odinstalaci Produktu z vašeho zařízení.

Společnost SEGA nebude v žádném případě odpovědná vůči vám ve spojení s komponenty, které mohou být nainstalovány na vaše zařízení v souvislosti s Denuvo Anti-Tamper Technology.

Pokud Denuvo Anti-Tamper Technology vypnete nebo jinak pozměníte, Produkt nemusí správně fungovat a vy se dopustíte materiálního porušení tohoto Ujednání.

Podrobnosti o protipirátských praktikách společnosti Denuvo si můžete přečíst v jejích Zásadách ochrany soukromí: https://irdeto.com/privacy/

18. RŮZNÉ

Toto Ujednání představuje kompletní ujednání mezi vámi a společností SEGA ohledně Produktu a nahrazuje veškerá předchozí ujednání a ustanovení, záruky či dohody mezi vámi a společností SEGA (ať už uzavřených nedbale, či nevinně, ale vyjma těch uzavřených podvodně) ohledně té samé skutkové podstaty. 

Pokud bude kterákoliv část Ujednání označena za neplatnou či nevymahatelnou v souladu s platnými zákony, a to včetně mimo jiné výše ustanovených záruk, omezení odpovědnosti či vyloučení záruk, pak toto neplatné či nevymahatelné ujednání bude považováno za nahrazené platným a vymahatelným ustanovením, které co nejblíže odpovídá úmyslu původního ustanovení, a zbytek Ujednání bude i nadále platit.  Pokud nedokážeme vymoci či uplatnit jakékoliv ustanovení Ujednání či přidružených práv, neznamená to, že se tohoto práva či ustanovení zříkáme.

Společnost SEGA může toto Ujednání převést kdykoliv, a to kompletně i z části.  Vy nicméně nemůžete převést ani sublicencovat žádné ze svých práv ani povinností vyplývající z Ujednání bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti SEGA.

Dostání Ujednání ze strany společnosti SEGA podléhá stávajícím zákonům a právním procesům a nic obsaženého v Ujednání neznevažuje právo společnost SEGA vyhovět vládním, soudním či zákonným vymáhacím požadavkům ani požadavkům vztahujícím se k vašemu používání Produktu či informací ohledně takového používání poskytnutých společnosti SEGA či společností SEGA shromážděných.  Kromě jakékoliv příležitosti poskytnuté platnými zákony nám bude prominuta právní odpovědnost za nedoručení či pozdržení v doručení Produktu, které vyvstanou z jakékoliv události nacházející se v rámci rozumných mezí mimo naši kontrolu, ať už ji některá stran může předvídat, či ne, a to včetně mimo jiné narušení pracovního procesu, války, terorismu, požáru, útoku ochromujícího službu, výpadku internetu, nehody, nepříznivému počasí, nemožnosti zabezpečit převoz, vládnímu kroku či nařízení a dalších příčin či událostí nacházející se v rámci rozumných mezích mimo naši kontrolu, ať už se podobají těm výše zmíněným, nebo ne.

Nic v tomto Ujednání nepředstavuje nárok poskytnout jakékoliv třetí straně jakoukoliv výhodu či právo vymáhat kteroukoliv podmínku tohoto Ujednání a ustanovení Smlouvy (Práva třetích stran), zákon 1999 (ve znění pozdějších občasných úprav) jsou výslovně vyloučena.

Strany souhlasí s tím, že veškerá korespondence vztahující se k tomuto Ujednání, bude psaná v anglickém jazyce.

Toto Ujednání bude uzavřeno v rámci zákonů Anglie a Walesu a vy souhlasíte s výhradní jurisdikcí anglických soudů.

Na Společnost SEGA se můžete obrátit na této adrese:

SEGA Europe Limited

Customer Service Department

27 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9BW

E-mail: customersupportuk@sega.co.uk

POKUT NENÍ UVEDENO JINAK, VZOROVÉ SPOLEČNOSTI, ORGANIZACE, PRODUKTY, LIDÉ A UDÁLOSTI ZNÁZORNĚNÉ V PRODUKTU JSOU FIKTIVNÍ A JAKÁKOLIV PODOBNOST S JAKOUKOLIV SKUTEČNOU SPOLEČNOSTÍ, ORGANIZACÍ, PRODUKTEM, OSOBOU ČI UDÁLOSTÍ JE ČISTĚ NÁHODNÁ.

POKRAČOVÁNÍM POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU UZNÁVÁTE, ŽE JSTE SI VÝŠE ZMÍNĚNÉ UJEDNÁNÍ PŘEČETLI A ŽE MU ROZUMÍTE, A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU JE UZNÁNÍM TOHO, ŽE VAŠE UJEDNÁNÍ BUDE VÁZÁNO UJEDNÁNÍM.

 

DODATEK

PODMÍNKY PRO MODDERY

Kdekoliv je to možné, společnost SEGA podporuje uživatele ve vyjádření vlastní kreativity a prohlubování zážitku s určitými hrami prostřednictvím tvorby modifikací (včetně mimo jiné nových předmětů, zbraní, postav, modelů, textur, úrovní, příběhových linií, hudby a herních režimů) pro použití s Produktem („Mod“ či „Mody“). V rámci ochrany společnosti SEGA, Produktu, jakýchkoliv licencorů třetích stran, kteří licencovali duševní vlastnictví společnosti SEGA pro použití s Produktem, a uživatele, kteří vytvářejí Mody, platí následující pravidla („Podmínky pro moddery“). Přečtěte si prosím pečlivě tato pravidla předtím, než začnete vytvářet, sdílet, distribuovat, používat či jinak využívat jakékoliv Mody.

Berte prosím na vědomí, že společnost SEGA zakazuje vytváření Modů pro určité hry. Může to být kvůli licenčním problémům třetích stran, které společnosti SEGA zabraňují povolit uživatelům vytvářet Mody. V takových případech nebudete mít právo vytvářet Mody pro daný Produkt a Podmínky pro moddery nebudou platit.

Seznam Produktů, u kterých je povoleno vytvářet Mody, najdete na příslušné Stránce pro moddery (dle definice níže). Pokud si nejste jisti, jestli je tvorba Modů pro váš Produkt povolena, obraťte se prosím na oddělení zákaznické podpory společnosti SEGA (customersupportuk@sega.co.uk).Berte prosím na vědomí, že zákony ve vaší konkrétní jurisdikci mohou vyžadovat, abyste dosáhli určitého věku, abyste mohli uzavřít právě závazné ujednání jako například podmínky těchto Podmínek pro moddery. V případě, že požadovaného věku nedosahujete, nemůžete Mody vytvářet, pokud si váš rodič či zákonný zástupce tyto podmínky nepřečte a neodsouhlasí je. Licence vytvářet a používat Mody s Produktem, kterou vám poskytujeme, může být odvolána, pokud Podmínky pro moddery porušíte.

1. VLASTNICTVÍ

Souhlasíte s tím, že nebudete mít žádný vlastnický ani jiný majetkový zájem na Produktu ani na Modech, které vytvoříte, kromě případů zde výslovně uvedených. Veškeré Mody, které vytvoříte, budou patřit pouze vám pod podmínkou, že Mod bude obsahovat pouze vaše původní tvůrčí dílo. Uznáváte a souhlasíte s tím, že veškerá práva, zájem i nárok na jakoukoliv část Modu, který představuje, skládá se, pochází či je založen na právech na duševní vlastnictví, která spadají pod Produkt (včetně mimo jiné jakýkoliv počítačový kód, motivy, předměty, postavy, jména postav, příběhy, dialogy, fráze, lokace, koncepty, výtvarná díla, obrázky, animace, zvuky, hudební skladby, audiovizuální efekty či text), včetně mimo jiné autorských práv, obchodních značek či dalšího duševního vlastnictví téhož či se k témuž vztahující, ať už registrované či registrovatelné, nebo ne, jsou majetkem společnosti SEGA a jejích licencorů.

2. LICENCE

V souladu s vaším souhlasem s podmínkami a ustanoveními EULA a Podmínek modifikací vám společnost SEGA tímto uděluje neexkluzivní, nepřenosnou, omezenou, plně vratnou licenci a právo instalovat a používat herní modifikační nástroje, veškeré grafické materiály a další přidružené nástroje poskytnuté společností SEGA („Nástroje pro moddery“) čistě a výlučně za účelem vytváření Modů, které se mají používat s Produktem, a zveřejňovat tyto Mody na webových stránkách pro moddery Produktu třetích stran schválených společností SEGA. („Modderské knihovny“). Poznámka: Jisté Modderské knihovny mohou vlastnit a provozovat třetí strany jako třeba Valve (https://store.steampowered.com/) a EPIC (https://www.epicgames.com/store/en-US/), (souhrnně „Platformy třetích stran”) a mohou podléhat dalším podmínkám vydaným na těchto Platformách třetích stran. Uznáváte a souhlasíte s tím, že budete používat platformu Modderské nástroje čistě na základě vlastního uvážení a na vlastní nebezpečí a že budete výhradně zodpovědní za jakékoliv povinnosti, škody či ztráty, které vyvstanou z vaší registrace, přístupu či používání Modderských nástrojů.

Souhlasíte s tím, že budete používat Modderské nástroje pro tvorbu Modů způsobem, který je v souladu s tímto Ujednáním a s jakýmikoliv dalšími podmínkami vydanými na Platformách třetích stran, a to včetně souhlasu s tím, že Modderské nástroje či Mody ani kopie téhož nebudete prodávat, půjčovat, pronajímat, licencovat, distribuovat ani jinak převádět či využívat pro komerční zisk či jinak, kromě případů povolených tímto Ujednáním či Platformami třetích stran. Porušení ustanovení této licence bude znamenat skutkové porušení, které bude mít za následek ukončení EULA (včetně Podmínek pro moddery) a může mít za následek právní a trestní zodpovědnost.

S přihlédnutím na výše zmíněné poskytnutí práv tímto poskytujete společnosti SEGA, jejím pobočkám, licencorům a Platformám třetích stran veškerý nezbytný souhlas, oprávnění a neodvolatelnou, sublicencovatelnou, celosvětovou, bezplatnou a trvalou licenci a právo používat, reprodukovat, modifikovat, přizpůsobovat, zobrazovat, distribuovat či jinak využívat jakýkoliv Mod, který byl uploadován na Modderské knihovny, a to jakýmkoliv způsobem, který SEGA či Platformy třetích stran uznají za vhodné pro používání s Produktem. Zříkáte se všech morálních a podobných práv, jakkoliv vám vyhrazených, které můžete mít na jakýkoliv z Modů, a souhlasíte s tím, že je po společnosti SEGA ani jejích pobočkách, distributorech, licencorech ani Platformách třetích stran nebudete vymáhat.

3. OMEZENÍ OBSAHU

Všechny části, které obsáhnete ve svém Modu (kromě Modderských nástrojů), musí být vaše originální dílo vytvořené vámi nebo musíte mít získaná nezbytná povolení takové materiály používat. Jste zodpovědní za obsah všech Modů, které vytvoříte a zveřejníte na Modderských knihovnách, a zaručujete se společnosti SEGA a Platformám třetích stran, že tyto Mody neobsahují:

  1. jakékoliv materiály, které jsou diskriminační, rasistické, obscénní, hanlivé, urážlivé, protizákonné, nactiutrhačné, invazivní či takové, které pravděpodobně negativně ovlivní reputaci a dobré jméno společnosti SEGA či jejích licencorů;
  2. jakoukoliv podobnost rozpoznatelné značce třetí strany, postavě či osobnosti, včetně mimo jiné jakékoliv obchodní značky, loga či materiálů třetí strany s výjimkou materiálů poskytnutých vám společností SEGA v rámci Modderských nástrojů jakožto nezbytné pro tvorbu Modu pro použití s Produktem;
  3. jakékoliv materiály z jiných her vydaných společností SEGA a jejími pobočkami či jinou třetí stranou bez svolení, kdy takové použití představuje porušení práv na duševní vlastnictví třetích stran;
  4. jakékoliv materiály, které nesplňují jakékoliv dodatečné pokyny vydané vám společností SEGA či Platformami třetích stran a zveřejněné na Modderských knihovnách, které může společnost SEGA či Platformy třetích stran čas od času aktualizovat;
  5. jakýkoliv škodlivý kód, včetně virů,  spyware, trojských koní, červů, časovaných bomb, cancelbotů, poškozených dat či dalšího obsahu, který obsahuje škodlivý kód či který jakýmkoliv způsobem poškozuje či zabraňuje fungování Produktu.

Společnost SEGA neprověřuje ani nemonitoruje žádné Mody, které jsou uploadovány na Modderské knihovny, a žádné Mody nemonitoruje, neschvaluje ani nepřijímá. Za svůj Mod nesete plnou odpovědnost a můžete být právně zodpovědní za jakýkoliv Mod, který vytvoříte a uploadujete na Modderské knihovny. Společnost SEGA a Platformy třetích stran si vyhrazují právo na základě svého vlastního a konečného uvážení požadovat odstranění jakýchkoliv Modů z Modderských knihoven, které porušují výše zmíněná omezení obsahu. Do maximální možné míry povolené platnými zákony, společnost SEGA na sebe nebere žádnou zodpovědnost ani právní odpovědnost za odstranění, za neodstranění či za pozdržené odstranění takových Modů.

4. ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že budete bránit a odškodníte společnost SEGA a nebudete po společnosti SEGA a jejích rodičovských společnostech, pobočkách, licencorech, držitelích jejích licencí, kontraktorech, příslušnících, ředitelích, zaměstnancích, agentech a Platformách třetích stran vymáhat žádnou odpovědnost za škody, ztráty, výdaje či náklady (včetně poplatků za právníky), které vyvstanou přímo či nepřímo z jakýchkoliv skutků či vypuštění spjatých s používáním jakéhokoliv Modu, který vytvoříte a zveřejníte, a to včetně mimo jiné všech nařčení z toho, že Mod porušuje autorská práva, obchodní značku, obchodní tajemství, práva na soukromí či další práva na duševní vlastnictví či jiná práva jakékoliv třetí strany, či z jakéhokoliv jiného porušení těchto podmínek.

5. NAŠE ODPOVĚDNOST

MY POSKYTUJEME PRODUKT, MODDAŘSKÉ NÁSTROJE A VEŠKERÉ DALŠÍ MODY „TAK, JAK JSOU,“ A VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ ČI IMPLIKOVANÉ ZÁROKY VČETNĚ NAPŘÍKLAD IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI ČI VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL JSOU OMEZENY NA NEJVYŠŠÍ MÍRU POVOLENOU ZÁKONEM. UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠÍM VÝHRADNÍM ŘEŠENÍM JAKÝCHKOLIV SPORŮ SE SPOLEČNOSTÍ SEGA JE PŘESTAT POUŽÍVAT PRODUKT (VČETNĚ MIMO JINÉ MODDERSKÝCH NÁSTROJŮ ČI JAKÝCHKOLIV MODŮ). SPOLEČNOST SEGA ANI JEJÍ LICENCOŘI ČI JAKÉKOLIV PLATFORMY TŘETÍCH STRAN NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, VZOROVÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ MIMO JINÉ OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ČI SLUŽEB, ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ, DAT ČI ZISKŮ ČI PŘERUŠENÍ OBCHODU), A TO JAKKOLIV ZPŮSOBENÉ, A NEBUDOU ZODPOVĚDNÍ V ŽÁDNÉM VÝZNAMU TOHO SLOVA, AŤ UŽ SMLUVNĚ, PŘÍMO ZODPOVĚDNÍ ČI PŘEČINOVĚ (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINAK) ZA ŽÁDNÝ PŘÍPAD VYVSTÁVAJÍCÍ Z PRODUKTU, MODDERSKÝCH NÁSTROJŮ ČI JAKÝCHKOLIV MODŮ. JELIKOŽ NĚKTERÉ STÁTY ČI PRÁVNÍ SYSTÉMY NEUMOŽŇUJÍ ODSTRANĚNÍ ČI OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA ZPŮSOBENÉ ČI NÁHODNÉ POŠKOZENÍ A ÚJMU NA ZDRAVÍ, SMRT, PODVOD ČI JISTÉ IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, V TĚCHTO STÁTECH ČI PRÁVNÍCH SYSTÉMECH JE ZODPOVĚDNSOT SPOLEČNOSTI SEGA A JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH STRAN OMEZENA NA NEJVYŠŠÍ MOŽNOU MÍRU POVOLENOU ZÁKONEM.

6. UKONČENÍ

SEGA a Platformy třetích stran si vyhrazují právo odříct přístup či ukončit licenci k jakýmkoliv Modům, Modderským nástrojům a k Modderským knihovnám, a to kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu.  Pokud se dopustíte jakéhokoliv porušení klauzulí 2 a 3 Podmínek pro Moddery, vaše licence používat Produkt, Modderské nástroje či jakékoliv Mody bude automaticky bez varování ukončena. Vaše poskytnutí licence Společnosti SEGA používat jakékoliv Mody, které vytvoříte a zveřejníte na Modderských knihovnách, bude platné i po ukončení.

Jelikož společnost SEGA by byla nenapravitelně poškozena, pokud by podmínky tohoto Ujednání nebyly konkrétně vymáhány, souhlasíte s tím, že společnost SEGA bude mít nárok jednat způsobem, který může být nutný, a to včetně domáhání se soudního nařízení či jiného spravedlivého řešení nad rámec jiných řešení dostupných v rámci platných zákonů.

7. RŮZNÉ

Toto Ujednání představuje kompletní ujednání mezi vámi a společností SEGA ohledně Modů a Modderských nástrojů a nahrazuje veškerá předchozí ujednání a ustanovení, záruky či dohody mezi vámi a společností SEGA (ať už uzavřených nedbale, či nevinně, ale vyjma těch uzavřených podvodně) ohledně té samé skutkové podstaty.  Společnost SEGA si vyhrazuje právo upravit či doplnit tyto podmínky, a to kdykoliv, jakýmkoliv způsobem, čistě na základě uvážení společnosti SEGA a bez jakékoliv právní odpovědnosti ze strany společnosti SEGA. Veškeré úpravy či modifikace těchto podmínek budou zveřejněny na adrese http://www.sega.co.uk/EULA.

Check out the latest mobile games.
A blog about the latest mobile games.
Subscribe to me on YouTube